Vylepšujeme si fóny z Číny 17#: Testujeme launchery – Arrow

banner-redmi3pro
Launchery, alebo aj spú??a?e, sú ve?mi podstatnou sú?as?ou zariadení. Práve z nich ?asto získavame prvý dojem zo zariadenia, ke? sa nám dostane do rúk. Výrobcovia smartfónov ich radi menia, a tak ?o výrobca, to iný spú??a?. Na??astie je ich mo?né prida? ako be?nú aplikáciu a bez komplikácií ich vymie?a?. V na?om seriáli si predstavíme tie najpou?ívanej?ie, rovnako ako aj tie menej známe. Výber správneho launchera je ve?mi podstatný, preto?e je to aplikácia do ktorej sa v?dy vrátite, nech ste kdeko?vek.

 Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Dne?ný launcher pochádza z dielne ve?kého softvérového giganta – Microsoftu. Je zaujímavé, ?e aj napriek tomu, ?e majú vlastný opera?ný systém, radi vyrábajú aj aplikácie pre Android, ktorých nie je ich málo. Presnej?ie, tento launcher spadá pod projekt Microsoft Garage. Ten umo??uje rozvoj malým projektom, akým je napríklad Arrow Launcher.

Ashampoo_Snap_2016.05.08_09h55m12s_007_
Arrow Launcher vyvíja skupina vývojárov z Pekingu a Bellevue. Ich prvým projektom bola odomykacia obrazovka Next. Next priná?al ve?a netradi?ných funkcií, ktoré si získali svojich nad?encov. Následne prichádzala spätná väzba.

arrow_banner
Názory boli rôzne a ?udia chceli, aby i?li ?alej, za hranice oby?ajnej uzamykacej obrazovky. A tak vznikol Arrow, ako spojenie názorov ?udu a rie?enie jeho potrieb.

Ashampoo_Snap_2016.05.08_09h53m31s_006_
Arrow poskytuje nádherný, jednoduchý material dizajn a dos? ve?a mo?ností prispôsobenia. Najlep?ie na tom je, ?e sa sám prispôsobuje va?im potrebám. Obsahuje jednu hlavnú obrazovku, na ktorej nájdete aplikácie, ktoré naj?astej?ie pou?ívate. Tie sa automaticky zora?ujú pod?a toho, ako ?asto ich pou?ívate. Pri prvom spustení vás smartfón po?iada o zvolenie aplikácií, ktoré ?asto pou?ívate, aby ste mohli za?a? naplno.

Zoznam v?etkých aplikácií nájdete klasicky cez hlavné tla?idlo uprostred spodnej li?ty. Zoznam je zoradený do pruhov pod?a písmen abecedy. Konkrétnu aplikáciu mô?ete aj vyh?ada?. Na akejko?vek obrazovke nájdete spodný panel so 4 volite?nými aplikáciami a hlavným tla?idlom pre zobrazenie v?etkých aplikácii. Nie je to v?ak len oby?ajný panel. Je to zárove? aj roletka, ktorú mô?ete potiahnutím vysunú?. Obsahuje ?al?ie miesto pre umiestnenie dôle?itých odkazov a tie? ponúka aj rýchle nastavenia Wifi, re?imu v lietadle, Bluetoothu, prisvietenia, otá?ania ba dokonca aj jasu.

Ashampoo_Snap_2016.05.08_09h53m19s_005_

Arrow obsahuje rôzne druhy obrazoviek, z ktorých si mô?ete jednu z nich zvoli? ako domácu a ostatné skry? alebo ich vyu?íva?. Ich výber zobrazíte podr?aním prsta na akejko?vek z nich. V sú?asnosti podporuje 5 obrazoviek:

  • Aplikácie – U? spomínaná obrazovka aplikácií, kde sa zora?ujú aplikácie pod?a pou?ívanosti.
  • ?udia – Posledné pou?ité kontakty
  • Posledné – Zobrazuje 5 posledných aplikácií a tie? posledné akcie ako vytvorenie fotky, nová SMS, hovor, at?.
  • Widgety – Na túto obrazovku si mô?ete umiestni? akéko?vek va?e ob?úbené widgety.
  • Pripomienky – Tu máte priamo mo?nos? napísa? si pripomienku a ma? ju stále na o?iach. Mô?ete si natavi? aj ?as, kedy máte by? na pripomienku upozornení. Podporuje spojenie s aplikáciou Wunderlist.

Nastavenia launchera nie sú zbyto?ne preplnené, aplikácia sa sna?í sama spoznáva?, ?o je pre vás najlep?ie. Mô?ete si v spú??a?i skry? niektoré aplikácie, zmeni? tapetu, nastavi? automatickú tapetu, ktorá sa zmení ka?dý de? pod?a vyh?adáva?a Bing.

Podporovaná je aj zmena balíkov ikon, ktoré mô?ete stiahnu? z obchodu Play. Nevýhodou je chýbajúci preklad do SK/CZ. Vysta?i? si budete musie? iba s najzákladnej?ími jazykmi.

Launcher obsahuje ve?ké mno?stvo vstavaných tapiet a v prípade potreby viete pou?i? aj vlastné. Celkovo je Arrow nenáro?ný launcher, ktorý nie je preplnený zbyto?ne náro?nými animáciami a tie? neobsahuje ru?ivé reklamy. Navy?e je stále vo vývoji a vývojári budú radi po?u?, ?o by ste v aplikácii uvítali.

+Plusy – Mínusy
+Automatické zoradenie aplikácií -Chýbajúci preklad do sloven?iny
+Bez reklám a zadarmo
+Pripomienky v?dy po ruke
+Meniace sa tapety
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]