Umelá inteligencia sa v sú?asnej dobe uberá mí?ovými krokmi vpred. Obzvlá?? tá v automobiloch dnes u? doká?e ovláda? vozidlo lep?ie ako ?lovek. Vrcholom umelej inteligencie je ale schopnos? upravova? svoj vlastný kód pre zvý?enie efektivity a a presne to nová AI doká?e.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto novinka sa v skratke doká?e u?i? z men?ích a jednoduchých príkladov a v budúcnosti mô?e by? pou?itá takmer v?ade. ?i u? pôjde o autonómne autá alebo smartfóny. Star?ie typy umelej inteligencie vyu?ívajú opakovanie dát, pomocou ktorého sa u?ia. Deep-learning algoritmus vyu?íva elementárne poznatky, ktoré neskôr spája a aplikuje ich na rozli?né situácie. V praxi to znamená, ?e AI dostáva informácie o tom, ke? je napríklad obloha modrá. Mô?e potom napríklad rozozna? obrázky, na ktorých sa nachádza obloha, nako?ko vie, ?e je obloha modrá.

zdroj fotografie: Gamalon

Spravili malú revolúciu

Startup Gamalon v?ak pri?iel s úplne novou technikou. Nazval ju „Bayesovská syntéza programu“. Tá je pomenovaná pod?a matematika Thomasa Bayesa, ktorý v 18. storo?í vytvoril algoritmus pravdepodobnosti. Umelá inteligencia je teda naprogramovaná tak, ?e v kóde sa namiesto premenných vyu?ívajú pravdepodobnosti. A ako sme u? spomínali v úvode, táto umelá inteligencia si doká?e upravi? svoj vlastný kód.

Nenechaj si ujs?
Umelá inteligencia Facebooku si nenazdajky vytvorila svoj vlastný unikátny jazyk

Aj ke? je technika pravdepodobnostného programovania e?te len v za?iatkoch, práve táto umelá inteligencia, ktorá ju vyu?íva, má skuto?ne obrovský potenciál. Výskumník Brendan Lake tvrdí, ?e to bude ma? obrovský dopad na automatizáciu vývoja algoritmov strojového u?enia. CEO Gamalonu ukázal demo aplikáciu, ktorá pracuje na danom algoritme. Tá sa dos? podobá na aplikáciu Google, ktorá doká?e predpoveda? obrázok, ktorý chce? nakresli?.

Rozpoznávanie objektov na fotografiách je fascinujúce

zdroj fotografie: Gamalon

Aplikácia od spolo?nosti Gamalon funguje tak, ?e identifikuje k?ú?ové vlastnosti objektu. Nezále?í na tom, ?o aplikácia u? v minulosti rozpoznala. Napríklad, ak nakreslí? ?tvorec s trojuholníkom hore, ide pravdepodobne o dom a aplikácia to rozpozná. Spoluzakladate? Ben Vigoda vidí v tejto technológii obrovský potenciál. Napríklad by u? smartfóny a po?íta?e nemuseli zdiela? údaje s ve?kými spolo?nos?ami, aby dokázali zisti? záujmy pou?ívate?a. Potenciál tejto technológie tu teda ur?ite je, sta?í ho u? len naplno vyu?i?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.