Moderné technológie napredujú neustále vpred a dnes nie sú ni?ím nezvy?ajným ani zariadenia s umelou inteligenciou. Výskumníkom spolo?nosti Facebook sa v?ak prednedávnom podaril ve?mi zaujímavý objav. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nedávna správa výskumníkov Facebooku, ktorí majú na staros? skúmanie umelej inteligencie a spôsoby jej správania, odhalila správanie botov pri ich vo?nej konverzácii. Obaja z nich boli v komunikácií ve?mi úspe?ní, no postupne si medzi sebou za?ali vytvára? vlastný jazyk. Prostredníctvom strojového u?enia dokonca mali svoje stratégie, a preto museli vedci pozmeni? model, na ktorom boti fungovali. Tento jedine?ný vývoj ne?udského jazyka bol skuto?ne pozoruhodnou udalos?ou, no rozhodne ne?lo o prvý prípad. Jedine?nos? a svoju ?ikovnos? boti s umelou inteligenciou rozhodne nezaprú. Doká?u sa ve?mi rýchlo vyvíja? a vyu?íva? rôzne spôsoby stratégie, aby sa neustále zlep?ovali.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Google Preklada? prichádza so skvelou novinkou. Neuronová sie? výrazne zlep?uje preklad aj do sloven?iny!

Príkladnou uká?kou toho je aj situácia, ke? bot predstieral záujem o nie?o bez akejko?vek hodnoty, aby to neskôr mohol obetova? pri nejakej dohode. Napriek svojmu umelému rozumu zatia? nie sú boti Facebooku príli? sofistikovaní. Dokazujú v?ak, ?e svoju inteligenciu, ktorú sme im poskytli, doká?u vyu?i? naozaj unikátnym spôsobom. Zárove? nám ale ostáva preskúma? e?te mno?stvo zákutí, ktoré mô?e umelá inteligencia v sebe obsahova?, nako?ko spôsob jej u?enia je naozaj prepracovaný a zvlá??, ke? ho vytvárame pod?a nás ?udí. Ako ve?mi sa doká?e táto technológia rozvíja? ti prezradí prilo?ené video, ktoré odha?uje jej mo?nos? vyu?itia aj v hudobnom priemysle.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
36%
Páči sa mi to
27%
Chcem to
9%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
18%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]