Po mnohých hackerských útokoch si úto?níci na?li nový spôsob ako infikova? zariadenia. ?kodlivý kód toti? vydávajú za súbor obsahujúci titulky pre filmy. Týmto trikom sa sna?ia dosta? do po?íta?ov, televízorov, smartfónov a ?al?ích zariadení, ktoré vyu?ívajú nezabezpe?ené prehráva?e.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nie to takmer ani mesiac, ?o hackeri spustili celosvetový útok na desa?tisíce po?íta?ov prostredníctvom ransomwéru WannaCry. Ten napáchal ?kody viac ne? dos? a u? po tak krátkom ?ase prichádza ?al?ia hrozba. Zatia? ?o výskumníci odha?ujú spôsob, akým kód WannaCry vznikol, úto?níci si u? stihli vytvori? nový systém, ako napadnú? na?e zariadenia. Nepotrebujú k tomu ?iadne ?peciálne súbory, preto?e na infikovanie po?íta?a ?i smartfónu im posta?ia titulky k filmu.

Algorithm-filmzdroj fotografie: Screenshot/Thug Lifie/YouTube

Mno?stvo pou?ívate?ov s?ahuje z internetu súbory s titulkami, ?o práve chcú vyu?i? aj hackeri. Tí jednoducho nahrajú súbor s titulkami na web, kde na? prilákajú svoje obete. Tieto ?kodlivé súbory dokonca nebude za hrozbu pova?ova? ani antivírusový program. Potom, ?o sa súbor s titulkami dostane do zariadenia, úto?níci mô?u spusti? kód na dia?ku a ukradnú? dáta. Infikovaný po?íta? ?i iné zariadenie doká?u vyu?i? aj pri DDoS útoku, ktorý sme taktie? mohli zaznamena? pred nieko?kými mesiacmi.

VLC Androidzdroj fotografie: Videolan

Nenechaj si ujs?
22-ro?ný chalan zastavil obrovský hackerský útok po celom svete len v?aka kúpe domény za 10 ?

Následky a rozsah útoku zále?ia od zabezpe?enia samotných prehráva?ov, no tie ?asto musia rozoznáva? mnoho druhov titulkov, aby pou?ívate?ovi poskytli ?o najlep?ie slu?by. Dôsledkom toho je aj ve?ká zranite?nos? týchto aplikácií. Útoku ?elí a? 200 miliónov v?etkých zariadení, ktoré majú nain?talovaný prehráva? VLC, XBMC Kodi, Popcorn Time alebo Stremio. Na??astie sú pre pou?ívate?ov dostupné u? aj bezpe?né verzie týchto programov, ktoré si mô?e? stiahnu? z prilo?ených odkazov. To, ako doká?u hackeri zneu?i? nezabezpe?ené prehráva?e, si mô?e? pozrie? na prilo?enom videu.

Nové verzie prehráva?ov s bezpe?nostnou záplatou:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]