V septembri minulého roka zasiahla Ju?nú Austráliu búrka, ktorá naru?ila kritickú infra?truktúru a nechala a? 1,7 milióna ?udí bez elektrickej energie. Výpadky ale stále pretrvávajú a ?al?í vä??í sa odohral za?iatkom tohto roka kvôli horú?avám. Vláda sa tak musela obzera? po trvalých rie?eniach tohto problému. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dohodli sa na tom tri strany

tesla
zdroj fotografie: Jay Weatherill

Líder v obnovite?nej energii, veterná farma a Elon Musk. To u? ide celkom dohromady, no nie? Práve táto kombinácia je dokonalým rie?ením na dodávku zálo?nej energie. Vláda si vo výberovom konaní zvolila Teslu na poskytnutie 100 MW/129 MWh Powerpack systému, ktorý by bol napojený na globálneho dodávate?a, a to konkrétne na veternú farmu Hornsdale pri meste Jamestown. Nabíjanie batérie teda bude prebieha? z tejto farmy a následne bude Powerpack doru?ova? energiu po?as ?pi?ky pre zachovanie spo?ahlivého chodu infra?truktúry. Zárove? je to ale ve?kým krokom v oblasti vyu?ívania obnovite?ných zdrojov energie.

Nenechaj si ujs?
Solárny systém Tesly doká?e v dome zní?i? náklady na elektrickú energiu o ú?asných 92 %
Austrália mô?e systém získa? aj zadarmo

Tesla chce systém dokon?i? u? do decembra, pri?om bude sta?i? pre poskytovanie energie pre 30 000 domácností. Pribli?ne takýto po?et domácností je odstavených po?as výpadkov. Výhodou tohto projektu je nielen jeho udr?ate?nos?, ale aj to, ?e pomô?e pri nedostatku elektrickej energie a po?as letných ?pi?iek. Aby toho nebolo málo, Elon Musk pris?úbil, ?e výpadky po podpísaní dohody do 100 dní prestanú alebo poskytne infra?truktúru zadarmo.

Tesla u? skúsenosti má

tesla

zdroj fotografie: Tesla

V prípade, ?e by projekt nebol dokon?ený na ?as, Tesla by si musela siahnu? poriadne hlboko vo vrecka. Musk odhaduje celkovú sumu na viac ako 13 miliónov dolárov. ?o sa týka ?ivotnosti batérie, tak tá je odhadovaná na pribli?ne 15 rokov. Elektronika má pritom vydr?a? aj 20-30 rokov. Podobnú technológiu u? Tesla pou?íva na ostrove Kauai ?i v kalifornskom meste Chico a Ontario. Skúsenosti s budovaním takýchto batérií u? teda má, i ke? najvä??ia batéria na svete je predsa len výzvou. Ak pôjde v?etko pod?a plánu, pre Teslu by splnenie 100-d?ového limitu nemal by? problém.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
25%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.