Medzi najinovatívnej?ie spolo?nosti v dne?ných d?och patrí americký výrobca elektromobilov, Tesla. Táto spolo?nos? do svojich modelov investuje nielen mnoho financií a ?asu, ale hlavne tie najmodernej?ie technológie, ktoré si získali srdcia mnohých zákazníkov. Pokia? si doteraz nevedel, aké skvelé vlastnosti majú elektromobily od Tesly, rozhodne si nenechaj ujs? nasledujúce riadky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Od svojich za?iatkov nám Tesla predstavila nieko?ko modelov svojich elektromobilov. Aktuálne mô?eme na cestách zazrie? napríklad Model S, Roadster a jeho nov?ie verzie, no v ponuke spolo?nosti u? nechýba ani SUV v podobe Modelu X. ?oskoro v?ak budeme svedkami odhalenia dlho o?akávaného Modelu 3, ktorý bude cenovo najdostupnej?ím elektromobilom výrobcu. Doteraz si aj ty tak mohol vidie? brázdi? na?e cesty niektorým z týchto modelov, ktoré sú vybavené tými najnov?ími inováciami.

Tesla Roadster

Tento model bol prvým modelom Tesly, pri?om svojim spracovaním a karosériou zmenil doteraj?í poh?ad na to ako by mali tieto elektromobily vyzera?. Spolo?nos? od predstavenia prvého modelu Roadster v?ak priviedla na trh aj nieko?ko upravených verzií vrátane modelu Sport.

zdroj fotografie: Tesla

Azda najlep?ou vlastnos?ou Tesly Roadster je akcelerácia. Tento malý, no ?ikovný elektromobil doká?e z 0 na ?stovku? zrýchli? u? za 3,7 sekundy. Je pravdou, ?e v ponuke výrobcu nájdeme aj rýchlej?ie modely, no v Roadsteri sa vodi? cíti skuto?ne vo?ný a mô?e si naplno vychutna? skuto?nú rýchlos?.

zdroj fotografie: Tesla

Roadster bolo prelomovým modelom, ktorý dokázal potencionálnych zákazníkov presved?i?, ?e elektromobil nemusí vyzera? len ako oby?ajný golfový vozík. Milovníci spa?ovacích motorov v?ak iste spozorujú podobnos? dizajnu Tesly Roadster s modelom od spolo?nosti Lotus. Práve tieto krivky dokázali pritiahnu? pozornos? prvých zákazníkov.

Tesla Model S

Svoju premiéru za?il Model S e?te pred pár rokmi, no onedlho na to získal ocenenie Automobil roka od populárneho magazínu Motor Trend. Nové S-ko bolo prvým elektromobilom s krásnym a uhladeným dizajnom, na ktorom si dal výrobca nesmierne zále?a?. Poh?ad na Model S dokázal uchváti? mnohých fanú?ikov a aj preto si ?asom získal prezývku ?Biela hviezda?.

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Tesla Model S v teste akcelerácie po?ahky porazilo Porsche 911

Pri kúpe nového elektromobilu od Tesly si zákazníci vyberajú práve tento model, ktorý ?asto mô?eme strenú? aj na na?ich cestách. Poh?ad do interiéru elektromobilu nám odha?uje najzaujímavej?iu ?as? celého priestoru, a to obrovskú dotykovú plochu. Tá slú?i ako riadiace centrum Modelu S a pomocou tejto obrazovky je mo?né ovláda? v?etky funkcie. Musíme v?ak podotknú?, ?e ?Biela hviezda? je zatia? jediným modelom, ktorý obsahuje takúto ve?kú dotykovú obrazovku.

zdroj fotografie: Tesla

V závode o ?o najkrat?í ?as akcelerácie Modelu S P100D priniesla Tesla ?peciálny ?Ludicrous Mode?, ktorý dokonale vyu?íva v?etkú silu elektromobilu. V?aka tomuto významnému vylep?eniu doká?e táto verzia akcelerova? z 0 km/h na 100 km/h za neuverite?ných 2,5 sekundy. Zabúda? ale netreba ani na ?al?iu fantastickú výbavu tejto krásnej Tesly, ku ktorej patrí aj ?pi?kový autopilot. Na jeho vývoji pracovala spolo?nos? dlhé roky a v sú?astnosti sa jedná o jednu z najdokonalej?ích technológií autonómnych automobilov.

Tesla Model X

Pred dvoma rokmi mohli fanú?ikovia Elona Muska a spolo?nosti Tesla zazrie? ?al?í model. Tentokrát sa jednalo o elektromobil typu SUV, ktorým spolo?nos? roz?írila svoju ponuku. Model X bol po dlhom ?akaní odhalený na Manhattane a prvotný poh?ad na? bol skuto?ne úchvatný. Pri návrhu Modelu X sa Tesla vydala vlastným smerom, ?oho dôkazom je aj nekonven?né otváranie dverí.

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Pod?a Elona Muska je Tesla stále len na za?iatku svojej cesty, no u? má na konte tento skvelý skalp automobilového giganta

Tie sa neotvárajú do strán ako sme zvyknutí pri iných automobiloch, ale do vý?ky, ?ím pripomínajú vtá?ie krídla. Tento jedine?ný spôsob otvárania dverí si vyslú?il ve?ký obdiv od celej technologickej spolo?nosti a je dôkazom toho, ?e si Tesla úspe?ne razí vlastnú cestu automobilovým priemyslom. Majitelia tohto jedine?ného modelu v?ak vo svojom elektromobile nájdu omnoho viac ako len ?peciálny spôsob otvárania dverí.

zdroj fotografie: Tesla

Tesla pri výrobe myslela na ka?dý detail a Model X vybavila aj ?pi?kovým systémom na ochranu posádky proti útoku biologickými zbra?ami. V prípade potreby je mo?né pomocou centrálneho dotykového displeja vybra? tento re?im a vodi? spolu s ?al?ími cestujúcimi nebudú dýcha? oby?ajný vzduch z okolia, ale rovno vzduch takej kvality, akú mô?eme nájs? v moderných nemocniciach.

Tesla Model 3

Fanú?ikovia Tesly sa s týmto modelom poprvýkrát stretli e?te v roku 2015, kedy spolo?nos? pre médiá usporiadala krátke predstavenie Modelu 3. Vývoj tohto modelu v?ak bol e?te len v za?iatkoch a výrobcu ?akala e?te dlhá cesta do finále. To v?ak príde u? ?oskoro, preto?e pod?a posledných správ bude Model 3 predstavený o pár mesiacov, konkrétnej?ie sa hovorí o júli.

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Tesla znova prekvapuje! Model 3 bude a? 10-krát bezpe?nej?í ako be?né automobily

Najvä??ou inováciou toho elektromobilu bude nová dotyková obrazovka aka riadiace centrum. To v?ak u? nebude umiestené na vý?ku ako je tomu pri Modeli S, ale má by? orientované na ?írku. Ak by sa Tesla skuto?ne rozhodla pre toto rie?enie, znova by sa tým odlí?ila od konkuren?ných výrobcov automobilov. Tesla Model 3 v?ak okrem iného prinesie krivky, ktoré sú sú?as?ou nového dizajnového jazyka spolo?nosti pre jej budúce modely.

zdroj fotografie: Car Tavern/Pinterest

Nový dizajn sa tak v budúcnosti mô?e prenies? aj na Model S a Model X. V?etky detaily o novom Modeli 3 v?ak budú odhalené a? pri oficiálnom predstavení, no u? teraz sme mali mo?nos? túto novinku vidie? na prvých videách a uznávame, ?e vyzerá naozaj skvelo. Zárove? pôjde o prvý dostupný model spolo?nosti, ke??e jeho cena by mala by? v porovnaní s doteraj?ími modelmi Tesly omnoho ni??ia.

zdroj fotografie: EVANNEX Tesla Accessories/Pinterest

Nenechaj si ujs?
Elon Musk spú??a ?al?í revolu?ný projekt s názvom Neuralink!

V?etky tieto elektromobily z dielne Tesly sú dôkazom ve?kého potenciálu spolo?nosti, ktorá sa z roka na rok stáva silnej?ou a jej produkty sa stále rýchlej?ie ?íria do celého sveta. Elon Musk ako CEO Tesly odvádza naozaj skvelý kus práce, za ?o mu parí ve?ký obdiv. Veríme, ?e spolo?nos? pod jeho vedením nám v budúcnosti predstaví ?al?ie elektromobily s e?te vä??ími inováciami.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]