Neprejde ani pár dní, ?o by sme o Xiaomi ani raz nepo?uli. Ten na nových produktoch neustále pracuje a sna?í sa ich prinies? ?o najviac, aby zaujal ?o naj?ir?ie mno?stvo publika. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Medzi najnov?ie sa radí aj táto trojica, ktorá pomô?e v domácnosti alebo pote?í milovníkov hudby. Uchmatni si ich, kým sú ceny takéto nízke!

No?né orienta?né svetlo

Cena: 10 ?

Ka?dý z nás túto situáciu u? ur?ite za?il. Ideme v noci na WC alebo sa vrátime neskoro domov z párty a v dome je úplná tma. Musíme sa tak opatrne prediera? tmou a h?ada? najbli??í vypína? na zapnutie svetla. MIJIA, dcérska spolo?nos? Xiaomi, ale túto zále?itos? zobrala do vlastných rúk a predstavila svoje vlastné no?né orienta?né svetlo. Narozdiel od niektorých, toto svetlo je vybavené IR senzorom so 120-stup?ovým snímacím uhlom a dosahom 5 a? 7 metrov. Pri zaznamenaní pohybu sa teda svetlo automaticky zapne a po opustení priestoru sa po 15 sekundách samé vypne. Av?ak to iba v no?ných podmienkach, ke? je to naozaj potrebné.

orienta?né svetlo

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? orienta?né svetlo za 10 ?

Svetlo svieti teplotou farieb 2700K, pri?om sú k dispozícii dva re?imy intenzity. Aj v?aka ním svetlo vydr?í bez nových batérií nadpriemerne dlho. V re?ime 0,7 lm vydr?ia batérie a? 12 mesiacov a pri intenzívnej?om re?ime 3,8 lm je to pribli?ne 6 mesiacov. MIJIA opä? stavila na biely minimalistický dizajn, ktorý perfektne zapadne do ka?dej modernej domácnosti. Upevnenie samotného svetla prebieha pomocou 3M lepidla alebo ho je mo?né niekam oprie?, poprípade aj zavesi? na ve?iak. Jeho cena je iba 10 ?, a to aj bez akéhoko?vek kupónu.

Bluetooth reproduktor

Cena: 26 ?

Patrí? medzi tých ?udí, ktorí sa bez hudby nepohnú ani na krok? V tom prípade si u? zrejme ve?akrát zva?oval kúpu ?ikovného Bluetooth reproduktora. Av?ak, ceny zna?kových kúskov niekedy rúbu poriadne vysoko. Skvelým rie?ením je reproduktor Xiaomi Mi Bluetooth Speaker, ktorý mô?eme pova?ova? za akúsi stávku na istotu. Predsa len, Xiaomi nestráca v ?iadnom segmente produktov a audio nie je výnimkou. Jeho telo je vyrobené z prémiovo vyzerajúceho hliníka, ktoré je navy?e ve?mi ?ahké (270 gramov) a je ve?ké zhruba ako puzdro na pero. S týmto reproduktorom teda v tvojej partii rozhodne zapôsobí?.


zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Bluetooth reproduktor za 26 ?
?ervené prevedenie

Cez Bluetooth sa dá pripoji? k smartfónu, tabletu, po?íta?u ?i televízoru. Reproduktor ale mô?e fungova? aj bez tejto technológie, a to formou microSD karty do kapacity 32 GB. Dva vý?kové reproduktory a jeden ve?ký basový reproduktor spolu vydávajú zvuk a? do hlasitosti 90 decibelov. Xiaomi Mi Bluetooth Speaker navy?e doká?e fungova? aj ako hands-free, ke??e ponúka mo?nos? zdvihnutia a prehrávania hovoru. Cena tohto ?ikovného reproduktora je pri pou?ití kupónu XMREDSCP perfektných 26 ?. Kupón je ale mo?né uplatni? iba na ?ervené prevedenie, pri ostatných sú ceny rozli?né.

Oto?ná FullHD smart home kamera

Cena: 24 ?

Kamera so ?irokým pou?itím ponúka mo?nos? nahrávania vo FullHD, pri?om jej nechýbajú ani ?al?ie u?ito?né vlastnosti. ?irokým pou?itím ale nemyslíme nahrávanie ak?ných videí, ale skôr hliadkovanie izieb, ke? sa v nich napríklad nachádzajú deti alebo domáce zvieratá. Pomocou aplikácie ju dokonca mo?no kameru otá?a? o 360° vertikálne a o 93° horizontálne. Nechýba ani mikrofón a reproduktor, v?aka ktorému je spojenie s danou miestnos?ou cez smartfón e?te lep?ie.

Kúpi? oto?nú FullHD kameru za 24 ?
Kupón xs81831

Vo výbave je tie? ?es? infra?ervených LEDiek, ktoré sú nápomocné pri no?nom videní. Záznamy sa ukladajú na pamä?ovú kartu (nie je sú?as?ou balenia) a nastavovanie kamery prebieha cez aplikáciu Mi Home. Po aplikovaní kupónu xs81831 sa cena zní?i na vynikajúcich 24 ? a za po?tovné nezaplatí? ani cent.

Skrutkova? so sadou 24 nástavcov

Cena: 21 ?

Zhruba rok dozadu odhalil tento ?ínsky gigant elektrický skrutkova? s názvom Wowstick. Ten zaujal takmer v?etkých, ktorí bu? radi rozoberajú, alebo naopak dávajú dokopy rôznu elektroniku, ale aj okuliare ?i iné malé veci. Nedávno Xiaomi na trh prinieslo nepriameho nástupca tohto skrutkova?a, ktorý síce elektrický nie je, no doká?e toho e?te viac ako jeho kolega.


zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi skrutkova? 24v1 za 21 ?
Z?avový kupón GKBXMJSK

V jeho základnom balení sa nachádza a? 24 vymenite?ných bitov, ktoré majite?ovi poslú?ia pri opravovaní akýchko?vek drobností. Skrutkova? Xiaomi Wiha je primárne ur?ený pre údr?bu a opravu elektroniky. Teraz ho má? mo?nos? v?aka kupónu GKBXMJSK získa? za najni??iu cenu na trhu, 21 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.