Zlep?ovanie IT sektoru na Slovensku si vy?aduje mnoho úsilia a ?as od ?asu aj rady odborníkov v tomto obore. Za jedného z najlep?ích sa pova?uje Taavi Kotka, IT expert z Estónska, ktorý nám pred pár d?ami poskytol svoje ?know-how?. Za túto slu?bu si naú?toval poriadne mastnú sumu a? 10 000 ?. Informuje ?ivé.sk

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Drahá náv?teva

Slovensko pred pár d?ami na svojej pôde privítalo bývalého estónskeho predstavite?a ministerstva dopravy a komunikácií, ktorý je zárove? ?pecialistom pre IT slu?by. Po?as svojej náv?tevy nám Taavi Kotka poskytol poradenstvo oh?adom zlep?ovania a informatizácie verejnej správy. Taktie? sa podelil o skúsenosti s vytváraním eGovernmentu, ktorý zaviedol vo svojej domovskej krajine. Okrem Taaviho Kotku k nám zavítal aj poradca Ve?kej Británie, Liam Maxwell, no jeho ú?as? na poskytovaní slu?ieb Slovensku zatia? nebola potvrdená zmluvou.

zdroj fotografie: vicepremier.gov.sk

Nenechaj si ujs?
Nelegálny hazard na slovenskom internete kon?í. Prví dvaja operátori za?ali s blokovaním

Za rady a konzultácie s týmto odborníkom svetovej úrovne ako je Taavi Kotka ubudne zo ?tátneho rozpo?tu 10 000 ?. Z tejto sumy mal by? hradený jeho pobyt u nás a zárove? si ?as? odnesie ako honorár za svoje slu?by. Pod?a úradu Petra Pellegriniho sa v?ak nejednalo o jednorázovú spoluprácu a svoju ?výplatu? Kotka dostal za dlhodobú spoluprácu na projektoch za miliardy eur, ktoré má Slovensko realizova? v najbli??ích 3 rokoch a okrem týchto slu?ieb získal ná? ?tát aj právo na materiály pou?ité pri prezentácii, znie oficiálne stanovisko pre portál ?ivé.sk.

Stretnutia sa zú?astnili mnohí predstavitelia vlády

Oficiálnu spoluprácu po dohode Petra Pellegriniho a Taaviho Kotku potvrdila aj Tla?ová agentúra Slovenskej republiky. Na stretnutí ale boli prítomní aj ?al?í významní predstavitelia úradu vicepremiéra, ministerstva vnútra, ministerstva zdravotníctva ?i ministerstva vnútra ?eskej republiky. Okrem nich tam nechýbala ani mimovládna organizácia Slovensko.Digital ?i IT Asociácia Slovenska a Partnerstvá pre prosperitu.

Dokopy sa tohto dôle?itého stretnutia zú?astnilo viac ako 60 ?lenov týchto skupín, ktorí majú za úlohu následne detailne rozpracova? strategický plán pre IT na Slovensku. To, ?i bola táto pomerne drahá schôdza úspe?ná a ?i si z nej slovenskí predstavitelia nie?o odniesli, uká?e a? ?as. Veríme v?ak, ?e s ?know-how? od svetového experta z Estónska sa kompetentní u nás nie?o priu?ili a nasledujúce projekty v najbli??ích rokoch budú úspe?nej?ie ako doposia?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]