Skúmanie vesmíru nie je zále?itos?ou len na pár desa?ro?í, preto?e tento ohromný priestor vôkol nás skrýva viac ako si myslíme. Pri h?adaní mimozemského ?ivota a odha?ovaní ?al?ích tajomstiev vedci zachytávajú rôzne signály z rôznych ?astí univerza. Najnov?ím objavom sú v?ak signály, ktoré k nám leteli 3 milióny svetelných rokov, no pre vedcov sú ve?kou neznámou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Doteraj?í výskum vesmíru nám poskytol mnoho informácií o dianí v tomto priestore, no stále sú získané znalosti iba malou kvapkou vo ve?kom mori. Je mo?né, aby sme boli vo vesmíre sami? Na túto otázku chcú nájs? vedci odpove? aj pomocou satelitov a ?al?ích zariadení. V?aka nim teraz zachytili 15 signálov z ve?mi vzdialenej oblasti. Do dne?ných dní sa nám podarilo zachyti? mnoho signálov, od tých jednoducho vysvetlite?ných, a? po tie podivné, ktoré zah??ajú aj rýchle rádiové ?výbuchy?.

Signál s obrovskou energiou

Ide o krátky, no extrémne silný záblesk energie, ktorý mô?e trva? len pár milisekúnd. Mno?stvom vy?iarenej energie v?ak 500-krát prekonáva na?e Slnko. Takýchto silných signálov, prezývaných tie? ako ?písknutie?, vedci dodnes zachytili len 20. Omnoho zaujímavej?ím je ale fakt, ?e 15 z nich pochádzalo z jedného zdroja s ozna?ením FRB 121102. Doteraz sme z neho dokázali identifikova? 1 vyslaný impulz, a tak je tento rad ?al?ích signálov pre vedcov ve?kou záhadou, na ktorú sa sna?ia nájs? prirodzenú odpove?.

Nenechaj si ujs?
Vedci mo?no dokázali existenciu viacerých vesmírov. ?o v?etko priná?a tento objav?

Zdrojom signálu je oblas? trpasli?ej galaxie, ktorá je od na?ej Zeme vzdialená a? 3 milióny svetelných rokov. E?te vä??ou neznámou v?ak je presný objekt ?i zdroj, ktorý týchto 15 signálov o frekvencii zhruba 7 GHz vysielal. Doteraz zachytené ?písknutia? z tejto oblasti ale boli na ni??ej frekvencii. Tieto fakty tie? potvrdili ?lenovia programu Breakthrough Listen, ktorí h?adajú dôkazy o existencii mimozemského ?ivota v iných kútoch vesmíru.

Volá nám E.T.?

Kon?pirátori mô?u ma? dôvod na rados?, preto?e aj v prehlásení tejto organizácie sa pí?e, ?e tieto signály mô?u by? vyu?ívané ako zdroj energie pre vesmírnu lo?. Znamená to, ?e sa v h?adá?iku na?ich satelitov objavil E.T. aj s jeho posádkou? Toto tvrdenie by bolo príli? odvá?ne a na takúto odpove? musia vedci vylú?i? mnoho iných, racionálnej?ích vysvetlení. Jedným z nich mô?e by? aj to, ?e zdrojom silného signálu je zrejme ve?ká ?ierna diera v strede trpasli?ej galaxie. Vy?aruje tento gravita?ný kolapsar frekvenciu, ktorú vedci zachytili? Neznámou ostáva aj to, pre?o je 15 posledne zachytených signálov na takmer dvojnásobnej frekvencii, akú tento zdroj vysielal doteraz.

?Ide o dvakrát vy??iu frekvenciu, aká bola typická pre tento zdroj doposia?.? – Avi Loeb, teoretický fyzik Harvardskej univerzity. Mô?e ís? skuto?ne o signály vysielané inteligentnými bytos?ami, ktoré h?adajú mimozemský ?ivot rovnako ako my? Odpove? nie je jednoduchá, no pokia? by sme skuto?ne zachytili frekvenciu vysielanú zariadením inej civilizácie, bol by to ohromný prelom v celých dejinách ?udstva. Ni? v?ak nie je potvrdené a vedcom tak ostáva len skúma? rozsiahle zákutia vesmíru aj na?alej. V prilo?enom videu si mô?e? vypo?u? ako zachytené signály v skuto?nosti znejú.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
22%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
11%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
22%
Neznášam to
11%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]