Nekone?ný vesmírny priestor vôkol nás skrýva mnohé neobjavené tajomstvá, ktoré ?akajú na svoje odhalenie. Vedci si doteraz lámali hlavy kvôli existencii podivného priestoru ?aleko od nás, ktorý je zna?ne chladnej?í ako jeho okolie. Teraz v?ak pri?li s novou teóriou, ktorá mô?e podpori? existenciu ?al?ieho vesmíru, ktorý susedí s tým na?im. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto zvlá?tna anomália je od nás vzdialená a? 1,8 miliardy svetelných rokov, no oproti svojmu okoliu vyniká ni??ou teplotou. Vedci meraním ?iarenia skrz vesmír zistili, ?e priestor v tejto podivuhodnej oblasti je chladnej?í o 0,00015 °C. Pôvodné teórie pritom zastávali tvrdenie, ?e ni??ia teplota je spôsobená men?ím mno?stvom hmoty v danom priestore, ktorý mal ma? odhadom a? o 10 000 galaxií menej ako je v iných ?astiach vesmíru.

Vedci sú poriadne prekvapení

Oblas? nazvanú ako ?Supervoid? skúmali aj vedci z Krá?ovskej astronomickej spolo?nosti, ktorí oznámili nové fakty a popreli tak jej existenciu. Pod?a ich tvrdení sú galaxie v tomto priestore sústredené vôkol studených miest alebo tzv. ?bublín?. Aj napriek novej teórii v?ak nebola vysvetlená prí?ina teplotného rozdielu.

zdroj fotografie: The Royal Astronomical Society

Nenechaj si ujs?
V?aka moderným technológiám vznikla doteraz najdetailnej?ia mapa vesmírneho priestoru. Tie úchvatné zábery si nesmie? necha? ujs?

Na vysvetlenie prepojenia týchto ?bublín? a ni??ej teploty by v?ak vedci potrebovali ne?tandardný kozmický model, ktorý so svojimi nazbieranými dátami, ?ia?, nedoká?u vytvori?. Túto správu potvrdil aj jeden z výskumníkov, Ruari Mackenzie, po?as tla?ovej konferencie RAS. ?túdia v?ak obsahovala mnoho pochybností a nesprávnych údajov. Pri simulácii skúmaného priestoru sa zistilo, ?e existuje iba 2 % ?anca, ?e táto anomália vo vzdialenom priestore vesmíru bola vytvorená náhodne. Na vysvetlenie existuje viacero nezvy?ajných tvrdení, no rozhodne najmenej o?akávanou je teória o zrá?ke dvoch vesmírov v tomto priestore.

Galaxiazdroj fotografie: Pixabay

Pokia? by ?al?ie ?túdie toto tvrdenie potvrdili, potom mo?no ?udstvo na?lo prvé dôkazy o existencii viacerých vesmírnych priestorov. Na toto odvá?ne prehlásenie v?ak bude potrebných e?te mnoho, mnoho dôkazov, aby boli vedci týmito informáciami na 100 % presved?ení. Záhady vesmíru sú ale omnoho ?ir?ie a pri jeho skúmaní je ?lovek e?te len na samom za?iatku.

Sú pred nami extrémne zaujímavé roky výskumu a bádaní

Potrvá dlhé desa?ro?ia, kým by sa potvrdila alebo vyvrátila existencia iného kozmu ved?a tohto ná?ho. Napriek tomu je v?ak ve?mi nepravdepodobné, aby sme boli v tak rozsiahlom priestore sami a ktovie, mo?no, ?e je ná? vesmír predsa len jeden z mnohých. Aký má? názor na tieto teórie? Daj nám vedie? v komentároch pod ?lánkom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
20%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]