Kvalita výrobkov spolo?nosti Apple je jedna vec, no ich cenová politika je vec druhá. Po?as 40-ro?nej existencie tohto amerického výrobcu sme sa od neho do?kali hojného po?tu nesmierne zaujímavých zariadení, ktoré v?ak neraz vyrazili v?etkým dych svojou poriadne vysokou cenou. Ni??ie si tak mô?e? prezrie? historicky najdrah?iu ?esticu z nich.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Apple Lisa (1985) – 9 250 ?

zdroj fotografie: TheAppleMuseum

V prípade, ?e si u? niekedy videl film Steve Jobs, v ktorom si hlavnú rolu strihol talentovaný Michael Fassbender, ur?ite si v ?om zachytil zmienku o po?íta?i s názvom Apple Lisa. Hoci hlavný protagonista po?as takmer celej snímky popieral, ?e pomenoval tento produkt po svojej dcére, nakoniec priznal, ?e tomu bolo skuto?ne tak. Steve Jobs si v?ak svoju dcéru skuto?ne cenil, ?o sa poriadne prejavilo aj na cene tohto neve?mi úspe?ného zariadenia. To stálo v roku 1985 a? 9 250 ?, pri?om dnes sa táto suma rovná v?aka inflácii 22 000 ?. Zákazníci ale za svoje peniaze dostali historicky prvý po?íta? s grafickým pou?ívate?ským rozhraním a my?ou.

Macintosh vyrobený na dvadsiate výro?ie (1997) – 6 950 ?

zdroj fotografie: Christies

Tento produkt ozna?ovaný skratkou TAM (Twentieth Anniversary Macintosh) si mohli reálne vyskú?a? len skuto?ní nad?enci zariadení od Applu. Po?íta? odhalený v marci roku 1997 bol toti?to dostupný v limitovanom po?te kusov a navy?e za poriadne vysokú sumu. V tomto období za? musel ka?dý záujemca zaplati? a? 6 950 ?, ?o v prepo?te pri dne?nom kurze predstavuje sumu 10 375 ?. Opä? sa ale vlastníci mohli radova? z unikátneho kúsku techniky, ktorý mo?no pova?ova? za duchovného predchodcu iMacov. Vyrobených bolo celkovo 12 000 kusov, pri?om posledných pár z nich sa predávalo za omnoho zaujímavej?iu sumu 1 850 ?.

Macintosh Portable (1989) – 6 750 ?

Applezdroj fotografie: Christies

?a?ko tomu uveri?, no v ?ase, ke? sa na Slovensku a v ?echách rie?ila vo ve?kom ne?ná revolúcia, spolo?nos? Apple odhalila svoj prvý ?prenosný? po?íta?. Sloví?ko prenosný sa v?ak v úvodzovkách nenachádza len tak náhodou. Prvý notebook od tohto amerického technologického giganta toti?to vá?il takmer 7,5 kg a jeho prená?anie tak rozhodne nebolo jednoduché. Jednoduchá celkom ur?ite nebola ani jeho kúpa, nako?ko si ka?dý záujemca o tento výrobok musel v roku 1989 na?etri? pribli?ne 6 750 ?. Táto suma by dnes po pripo?ítaní inflácie presiahla ohromnú ?iastku 13 000 ?.

Apple LaserWriter (1985) – 6 450 ?

zdroj fotografie: AppleRescueFromDenver

V rovnakom období, kedy sa na svetlo sveta po prvý raz dostal po?íta? Apple Lisa, odhalil americký výrobca svoju prvú laserovú tla?iare?, ktorá bola zárove? jednou z úplne prvých tohto typu. ?iroká verejnos? si tento prístroj mohla zakúpi? za sumu 6 450 ?, ?o je dnes, o viac ako 30 rokov neskôr, zhruba 14 800 ?. Napriek viacerým pozitívam tohto produktu sná? ka?dý uzná, ?e je takáto suma za tla?iare? jednoducho neprimeraná. Pravdou ale je, ?e v tej dobe zákazník ve?mi na výber nemal, a tak sa tejto tla?iarni v predajoch celkom darilo. O ?al?ie tri roky neskôr bola odhalená jej druhá generácia.

Apple Watch Edition (2015) – 15 750 ?

zdroj fotografie: ArsTechnica

Nenechaj si ujs?
Apple Watch aj po dvoch rokoch od predstavenia stále patria medzi smart hodinky s najkraj?ím dizajnom

V roku 2015 predstavil Apple svoje dlho o?akávané smartwatch. Ich základný model sa za?al predáva? za sumu 330 ?, ?o je na pomery Applu viac ako slu?né. Spolu so základným modelom ale bola odhalená aj exkluzívna edícia, ktorá sa predávala za omnoho vy??ích 15 750 ?. Pravdou v?ak je, ?e skuto?ne kvalitné náramkové hodinky sa vo svete predávajú aj za omnoho vy??ie sumy a ?udia, ktorí si potrpia na luxus v ka?dom smere, jednoducho takéto produkty vyh?adávajú. Nepochybne najvä??ia ?as? z tejto vysokej sumy i?la na hodnotné materiály, nako?ko boli tieto smartwatch vyrobené z 18 karátového zlata.

Vylep?ený Mac Pro (2013) – 20 000 ?

Applezdroj fotografie: YouTube

Doteraz najvýkonnej?í po?íta? od Applu s ozna?ením Mac Pro sa za?al predáva? e?te v roku 2013. Odvtedy viacerí priaznivci tohto výrobcu netrpezlivo o?akávajú príchod jeho plnohodnotného nástupcu, no zatia? sa ho, bohu?ia?, nedo?kali. Ni? im v?ak nebráni vo vylep?ení tohto star?ieho modelu, ku ktorému sa dá dokúpi? výkonnej?í procesor, viac RAM pamäte, vä??í SSD disk, ako aj výkonnej?ia grafická karta. Ak by si ale chcel toto zariadenie vylep?i? na úplné maximum, musel by si si pripravi? a? 20 000 ?. Preto ti rad?ej odporú?ame po?ka? na novú generáciu (ak ju Apple vôbec plánuje), za ktorú by si nemusel zaplati? ekvivalent ceny nového automobilu so slu?nou výbavou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
50%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]