K najpou?ívanej?ím nosite?ným zariadeniam patria najmä smart hodinky. V skuto?nosti je v?ak kvôli nárokom pou?ívate?ov pre výrobcu pomerne zlo?ité vyrobi? model pod?a ich po?iadaviek. Applu sa v?ak podarilo so svojimi hodinkami Apple Watch splni? takmer v?etky o?akávania.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?dý z výrobcov sa sna?í pri návrhu svojich hodiniek prihliada? aj na ?elania zákazníkov. Apple v?ak vyrobil hodinky, ktoré dokonca aj dva roky po oficiálnom odhalení sp??ajú dne?né po?iadavky trhu. To sa gigantovi podarilo v?aka kombinácii ideálnej ve?kosti, funk?nosti, výdr?e batérie, ceny a krásnemu dizajnu, ktorý o?arí nejedného zákazníka aj dnes. Samozrejme, ani Apple Watch nie sú bezchybným kúskom. V zásade ale pozitíva prevy?ujú negatíva.

zdroj fotografie: immortal.org

Nenechaj si ujs?
Uznával si Steva Jobsa? Teraz mô?e? ma? slávne hodinky, ktoré nosil aj on

Ako ideálna konkurencia pre Apple sa zdajú by? luxusné TAG Heuer Connected 45. Tieto prémiové smart hodinky ponúkajú tenkú kon?trukciu a skvelú výdr? na jedno nabitie a? 30 hodín. Najvä??ím nepriate?om zákazníka je v?ak ich cena. Tá sa vy?plhala na viac ako 1500 ?. Apple si ale pri návrhu uvedomilo, ?e ve?mi dôle?itým aspektom smart hodiniek je najmä ich nekonven?ný dizajn.

zdroj fotografie: Droid-life

Konkurenti, ako TAG Heuer, Huawei Watch 2 alebo LG G Watch R obsahujú dizajnové prvky z tradi?ných analógových hodiniek. Mô?eme v nich tak nájs? klasický hrubý rámik s ozna?ením minút, no skuto?né smart hodinky by sa na tie analógové príli? nemali podoba?. Tým sa tak konkuren?né kúsky po stránke dizajnu nemô?u Apple Watch rovna?. Najbli??ie k nim sa zrejme priblí?ili ZenWatch od spolo?nosti Asus.


zdroj fotografie: Apple

Tento trend, ktorý Apple vytvoril, v?ak pomaly mizne. Dôvodom sú stále nov?ie funkcie a mo?nosti hodiniek, kvôli ?omu, ?ia?, nemalou mierou narastá ich hrúbka a hmotnos?. Zákazníci si v poslednom ?ase viac potrpia na ?irokej palete funkcií ako na kvalitnom dizajne. Z poh?adu dizajnu teda patria Apple Watch k jedným z najkraj?ích smart hodiniek, aké boli doteraz predstavené. Zárove? ide o pomerne exkluzívny kúsok, ke??e sa výrobca rozhodol, ?e ich budú môc? pou?íva? len majitelia smartfónov s opera?ným systémom iOS.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
30%
Neznášam to
30%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]