banner-redmi-4aZa?iatkom tohto roka na technologickom ve?trhu CES v Las Vegas uzrelo svetlo elektrické auto od ambicióznej spolo?nosti Faraday Future. Model s ozna?ením FF91 zo?al poriadnu dávku pozornosti, pri?om bol vyzdvihovaný do vý?in najmä kvôli funk?nému autonómnemu systému a skvelej akcelerácií, nako?ko rýchlos? 100 km/h dosiahne u? pod 2,4 sekundy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Neskôr sa ale ukázalo, ?e nie v?etko je okolo tohto výrobcu také ru?ové, ako sa zdá. Takmer ihne? po odhalení elektromobilu FF91 sa toti?to internetom za?ali ?íri? správy o nepriaznivej finan?nej situácií. Pod?a dostupných údajov je tento výrobca zad??ený u mnohých svojich dodávate?ov, ktorým do dne?ného d?a stále nevyplatil sumu na úrovni 1,7 milióna eur. Akoby toho nebolo málo, finan?né ?a?kosti majú ovplyvni? aj megalomanský projekt továrne na výrobu elektromobilov, ktorá bude, nane??astie, omnoho men?ia ako sa pôvodne o?akávalo. Spolo?nos? sa toti?to netajila tým, ?e plánuje vybudova? továre? o rozlohe cez 900 000 m2, z ktorých sa teraz upustilo len na 195 000 m2.

zdroj fotografie: TheVerge

Nenechajte si ujs?
TIP: O ?pi?kový Faraday Future FF91 je vysoký záujem! Len za 36 hodín si ho objednalo pribli?ne 65 000 zákazníkov

Tento ne??astný krok radikálne ovplyvní aj samotnú výrobu elektromobilov. Pôvodné prognózy boli viac ne? priaznivé, a tak sa hovorilo o ro?nej produkcii na úrovni 100 000 elektromobilov. Toto ?íslo sa v?ak rapídne zní?i a za jeden rok tak bude vyrobených len 10 000 inteligentných elektrických áut s logom Faraday Future. Tá v sú?asnosti h?adá spolo?nos? na výstavbu spomínanej továrne, no zatia? bezúspe?ne. Sú?asnej situácii nenapomáhajú ani odchody vysoko postavených zamestnancov na ?ele s technickým riadite?om pre kon?trukciu vozidiel, Urmanom Asharfom. Ten so sebou stiahol viacero kolegov, pri?om sa spolo?ne pripojili k spolo?nosti Romeo Power, ktorá zabezpe?uje vývoj batérií do elektromobilov.

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechajte si ujs?
TIP: Finan?ná situácia LeEco je ve?kou hrozbou, no najnov?ia gigantická podpora má kone?ne pozitívny efekt

Zopár zamestnancov plánuje v doh?adnej dobe prestúpi? do Lucid Motors, ?o je konkuren?ný startup zaoberajúci sa výrobou elektromobilov. Pravdou je ale, ?e tieto dva startupy spája jeden z hlavných investorov, ktorým je spolo?nos? LeEco na ?ele s Jia Yueting-om. Ak sleduje? dianie okolo elektromobilov pravidelne, tak ti ur?ite neu?iel ani koncept LeSee práve od tejto spolo?nosti. Masové investície do vývoja troch rôznych elektromobilov sú?asne zavarili aj tomuto ?ínskemu gigantovi, ktorého zachránila a? finan?ná injekcia od jedného z investorov. Zásadnou otázkou v?ak je, ?i plány spojené s osekaním výroby doká?u vyrie?i? v?etky spomínané problémy startupu Faraday Future. Vyrie?enie týchto ?a?kostí by s ve?kou istotou pote?ilo viac ako 64 000 ?udí, ktorí si model FF91 stihli predobjedna?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]