?eská komer?ná televízia Prima oznámila svoje plány pre pôsobenie na Slovensku. Na Slovensku oficiálne pôsobí u? od januára s jediným kanálom Prima Plus, ?o je aj dôvodom, pre ktorý od na?ich operátorov ?iada vypnutie v?etkých jej ?eských kanálov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Portálu ?ivé.sk sa v?ak podarilo spoji? priamo so samotným generálnym riadite?om spolo?nosti, ktorý prezradil, ?o nás ?aká ?alej. Marek Singer pojednával preva?ne o tvorbe a nových kanáloch.

E?te sa u?ia

Singer priznáva, ?e s fungovaním na Slovensku e?te nie sú kompletne oboznámení a zrejme budú musie? aj spravi? prieskum o tom, ?o divákov baví a naopak, ?o ich nebaví. Spo?iatku si mysleli, ?e Slováci na hlavnej Prime ba?ili hlavne po ?eskej tvorbe, ke??e ich akvizi?né seriály vysielajú aj slovenské televízie v sloven?ine.

prima

zdroj fotografie: Prima

Slovenská Prima Plus je teda zameraná predov?etkým na ?eský obsah, pri?om obsahuje ako novú tvorbu, tak aj reprízy. Slová tak mô?u pozera? seriály ako Ohnivý ku?e, P?ístav, Cesty Dom?, Rodinná pouta ?i Vina?i.

Nenechaj si ujs?
Slovensko nav?tívil IT ?pecialista z Estónska. Za svoje rady a konzultácie dostal slu?ný balík pe?azí
Slovákom sa sna?í vyhovie?

Prima sa sna?í slovenskému trhu prispôsobi? nieko?kými spôsobmi. Napríklad do svojich seriálov dosadila slovenských hercov a relácie Jak se staví sen ?i Vychytávky Ládi Hru?ky taktie? za?ala viac zameriava? na Slovákov. Obsah ale ?eskou tvorbou ur?ite neskon?í. Singer toti? s?ubuje, ?e v najbli??ích mesiacoch za?nú s akvizíciami zahrani?ných seriálov a filmov. Tie plánuje vysiela? vä??inou v ?e?tine, no pre obsah ur?ený pre slovenský trh ur?ite vyrobí aj slovenský dabing. Riadite? rozvoja, Martin Cepek, ?alej prezradil, ?e obsah sa bude od toho, ktorý je vysielaný na Markíze a JOJke lí?i? a bude zaujímavý.

Zdroj fotografie: Prima

Mo?no prídu aj ?al?ie kanály
prima

Ohnivý ku?e, zdroj fotografie: Prima

Prima je na Slovensku stále nová?ik a bude sa tu e?te musie? nejaký ?as zahria?. Ak sa jej ale bude dari? a bude ma? dobré príjmy, zvá?i roz?írenie portfólia na Slovensku. Prinies? by k nám mohla napríklad Primu ZOOM alebo Primu COOL, ktoré u nás zatia? nemajú obdoby. Pod?a Singera by ale mala vä??iu ?ancu Prima ZOOM, preto?e niektoré dokumenty síce slovenské televízie vysielajú, ale nikto ich zatia? nemá v jednom kanáli. Av?ak nad roz?írením kanálov za?ne spolo?nos? uva?ova? a? koncom tohto roka, kedy sa uká?e jej finan?ná situácia.

Má potenciál
prima

Spravodajstvo, zdroj fotografie: Prima

Cepek nakoniec potvrdil, ?e zatia? neplánujú ani spustenie hybridnej televízie, ke??e ju zatia? nepodporujú v?etci operátori. Napriek tomu v?etkému má ale na Slovensku ve?ký potenciál. Zisky sú spo?iatku odhadované na stovky tisíc eur, no ?asom budeme môc? hovori? aj o miliónoch. Pokia? by sa Prime naozaj takto darilo, mohla by slovenský trh skuto?ne o?ivi?. Odviaza? sa od reklám a ohraného obsahu na slovenských kanáloch a kone?ne si pozrie? nie?o zaujímavé by ur?ite nebolo na ?kodu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.