Zatia? ?o vesmírne agentúry NASA a SpaceX sa pretekajú o prvé pristátie ?udí na Marse, vedci skúmajú, ?i by na ?om ?ivot vôbec bol mo?ný. A ich práca sa rozhodne vypláca, preto?e zistenie je viac ne? zaujímavé.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výskumníci majú ?a?ké srdce najmä na perchloráty

Výskumníci zo Spojeného krá?ovstva skúmali správanie chemických zlú?enín nazývaných perchloráty, ktoré sa nachádzajú na povrchu ?ervenej planéty. Ke? napodobnili podmienky Marsu a vystavili chemikálie UV ?iareniu, tak zistili, ?e mô?u zabíja? baktérie, ktoré be?ne obsahujú aj kozmické lode. Budúce prieskumy Marsu robotmi alebo ?u?mi teda ?elia riziku kontaminácie. Výskum e?te ukázal, ?e ú?inok perchlorátov mô?e by? kombinovaný s ?al?ími dvomi typmi chemikálií, a to konkrétne s oxidmi ?eleza a peroxidom vodíka. Ke? experimentovali s prítomnos?ou v?etkých troch, úmrtie bakteriálnych buniek sa a? 10-násobne zvý?ilo v porovnaní so samotnými perchlorátmi.

SpaceX
zdroj fotografie: Screenshot/SpaceX/YouTube

Nenechaj si ujs?
Ve?kolepé plány NASA sa zadrhávajú. ?udia na Mars nepoletia
Testy baktérií

Vedci podrobili testom aj potenciálnu reaktivitu perchlorátov a ich ú?inok na baktériu Bacillus subtilis. Taká sa nachádza na kozmických lodiach, ale napríklad aj v pôde ?i kame?och. Experimenty ukázali, ?e ak bol chloristan hore?natý vystavený UV ?iareniu podobnému na Marse, zabíjanie baktérií bolo omnoho ú?innej?ie v porovnaní so samotným UV ?iarením.

mars
zdroj fotografie: Pixabay

?kodlivé prostredie

Problém spo?íva v tom, ?e koncentrácia perchlorátu podobného na Marse by baktérie Bacillus subtilis rýchlo zabila. Aj ke? o toxických ú?inkoch povrchu Marsu sa ?pekulovalo u? dávnej?ie, najnov?ia ?túdia odha?uje, ?e podmienky pre ?ivé bunky na ?ervenej planéte sú naozaj ?kodlivé. Je to najmä dôsledok toxickej zmesi oxidantov, oxidov ?eleza, perchlorátov a UV energie.

?Na?e objavy majú vá?ne dôsledky pre mo?nú kontamináciu Marsu s baktériami a inými materiálmi z vesmírnych misií. Malo by sa to zoh?adni? pri navrhovaní ?al?ích misií na Mars.? – povedal Jennifer Wadsworth z Centra pre astrobiológiu a z Fakulty fyziky a astronómie zo Spojeného krá?ovstva.

NASA nedávno pri?la so znepokojivým oznámením o odlo?ení misie na Mars z dôvodu nedostatku finan?ných prostriedkov. Vä??iu ?ancu má teda momentálne Elon Musk, ktorý má o pristátie na planéte ve?ký záujem. Av?ak s podmienkami pri ?ivot to vôbec nebude jednoduché.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
75%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
25%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.