Éra spa?ovacích motorov sa pomaly blí?i ku koncu a vo svete dopravy sa vo ve?kom za?ínajú objavova? elektromobily. ?pecialistom na ich výrobu je spolo?nos? Tesla, ktorá nám doteraz predstavila u? nieko?ko modelov a svoje portfólio bude roz?irova? aj na?alej.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? júl tohto roka odhalí nový, cenovo dostupný elektromobil Model 3. Pre spolo?nos? ako takú ide o ve?mi dôle?itý krok priblí?i? sa k zákazníkom s cenovo prijate?nej?ím kúskom. ?al?ie plány Tesly v?ak do roku 2020 zah??ajú aj predstavenie Modelu Y, ktorý má výrobu elektromobilov poriadne nakopnú?. Nasledujúce riadky ti prezradia, ?o v?etko o novom ?Ypsilone? zatia? vieme.

Zbrusu nová platforma.

Tesla Model Yzdroj fotografie: Screenshot/SL2/YouTube

O tejto inovácií prehovoril samotný Elon Musk. Doteraz sa predpokladalo, ?e Model Y bude ma? základy z Modelu 3. Musk v?ak v?etkých fanú?ikov z toho omylu vyviedol, ke? potvrdil, ?e Model Y bude stavaný na úplne novom podvozku.

Model Y zmení v továrni výrobný proces na nepoznanie.

Teslazdroj fotografie: Los Angeles Times/Pinterest

V novembri minulého roka sa Tesla spojila s nemeckým odborníkom na automatizáciu – spolo?nos?ou Grohmann Engineering. Tá jej pomohla upravi?, vylep?i? a viac automatizova? celý výrobný proces elektromobilov. Výrobné linky sa v?ak pri produkcii Modelu 3 majú svojou kvalitou dosta? na e?te vy??iu úrove?. ?epká sa toti?, ?e to bude práve Model Y, ktorý významne zmení celý priebeh výrobného procesu. Musk sa pri tejto novinke plánuje zamera? na omnoho vy??iu produkciu elektromobilov, ?omu sa prispôsobí aj celá výroba.

Výbava mô?e zahrnú? aj ?peciálne dvere ?Falcon?.

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Pod?a Elona Muska je Tesla stále len na za?iatku svojej cesty, no u? má na konte tento skvelý skalp automobilového giganta

Týmto originálnym a ojedinele spracovaním dverí je zatia? vybavený iba jeden model z ponuky Tesly. V roku 2015 spolo?nos? predstavila Model X, ktorý popri ?al?ej skvelej výbave disponuje aj otváraním dverí, ktoré pripomínajú vtá?ie krídla. Tweet Elona Muska v?ak odhalil, ?e ?al?ím z rodiny bude práve Model Y.

Solárna strecha zmení ve?a vecí.

zdroj fotografie: Tesla

Plány integrova? solárne panely aj do svojich elektromobilov nie sú ?iadnym tajomstvom spolo?nosti. CEO Tesly zatia? neodhalil presné ?asové obdobie, kedy by sa tak malo sta?, no predpokladá sa, ?e prvým so solárnou strechou bude Model 3. Nepôjde v?ak o oby?ajné panely, ale o ?peciálne solárne sklo, ktoré bude schopné vytvori? viac energie ako je potrebné pre napájanie celej elektroniky. V podobnom duchu sa teda ponesie aj neskor?í Model Y.

Premiéra head-up displeja

Teslazdroj fotografie: blog.kanehsieh.com/Pinterest

Nenechaj si ujs?
Takéto fantastické vlastnosti má ka?dá Tesla vrátane najlacnej?ieho Modelu 3

Head-up displeje mô?eme v dne?ných d?och nájs? v mnohých prémiových automobiloch, no doteraz vo výbave Tesiel, ?ia?, chýbali. To sa ale mô?e zmeni? s príchodom Modelu 3, aj ke? zatia? nie je jasné, ako bude táto novinka vyzera?. Ak tento kúsok príde na svet s head-up displejom, tak je ve?mi pravdepodobné, ?e ho uvidíme aj v Modeli Y. Elon Musk taktie? prezradil, ?e s touto inováciou budú nové Tesly vyzera? skuto?ne ako vesmírna lo?.

Plne vybavený autopilot.

zdroj fotografie: Pinterest

Elektromobily Tesly sú celosvetovo známe aj v?aka ich systému autonómneho riadenia vozidla. Tento systém sa v nových modeloch ?oskoro dostane na vy??iu úrove?. Z poloautomatického autopilota sa tak má v?aka ?peciálnemu hardvéru sta? plne autonómne riadenie, ktoré bude schopné fungova? úplne samostatne. Nové modely vrátane Modelu X a S u? touto významnou inováciou disponujú a o?akáva sa, ?e sa k nim pridá aj Model 3. O pár rokov v?ak plne vybaveného autopilota budeme môc? nájs? aj v Modeli Y. Sprístupnenie so v?etkými funkciami ale príde a? neskôr, preto?e je potrebné, aby ho schválili úrady v mnohých krajinách.

Dojazd na jedno nabitie 383 km! 

zdroj fotografie: Tesla

Presné údaje o dojazde zatia? neboli odhalené, no konkuren?ný Chevy Bolt je schopný na jedno nabitie prejs? pribli?ne 383 km. Dá sa teda o?akáva?, ?e Tesla s Modelom Y dosiahne minimálne rovnaký dojazd. Model 3 ale prejde o nie?o men?iu vzdialenos? 346 km. Výrobca v?ak budúcim majite?om ponúkne aj výkonnej?ie verzie s vä??ími kapacitami batérií, a teda dojazd bude atakova? e?te vy??ie hodnoty.

Viac úlo?ného priestoru.

Tesla Model Xzdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Máme prvé fotografie a detailné video najlacnej?ieho elektromobilu od Tesly pri testovaní v reálnej premávke

Pri predstavení bol úlo?ný priestor Modelu X zna?ne obmedzený zadnými sedadlami, ktoré sa nedali sklápa?. To sa ale zmenilo v novembri minulého roku, kedy Tesla tento nedostatok napravila. Rovnakú chybu teda spolo?nos? pri Modeli 3 ur?ite nezopakuje. Takmer na vlas rovnaké rie?enie budeme môc? vidie? aj v Modeli Y, ?ím sa výrazne zvý?i objem úlo?ného priestoru.

Model Y dostane prijate?nú cenovku.

Tesla showroomzdroj fotografie: Tesla

Od Tesly sme doteraz videli iba prémiové elektromobily, ktoré si kvôli cene nemô?e dovoli? ka?dý. Prvým cenovo dostupným elektromobilom má by? Model 3. Jeho cena by sa mala pohybova? na úrovni 34 000 ?. Pripravovaný Model Y v?ak mô?e by? lacnej?ou alternatívou za Model X a cenou atakova? hranicu 37 000 ?.

Tesla plánuje v roku 2020 vyrobi? a? milión elektromobilov. Dosiahnu? tento cie? jej pomô?e práve Model Y.

teslazdroj fotografie: Screenshot/iPhone-Fan/YouTube

Doteraz mala Tesla v pláne vyrobi? ?iba? 500 000 elektromobilov v roku 2020. Elon Musk ale prezradil odvá?ne ciele, ktoré po?et vyprodukovaných kusov zdvojnásobujú. On sám tomuto plánu verí, no k?ú?om k dosiahnutiu cie?a je práve Model Y, ktorý má výrobu v továrni Tesly poriadne nakopnú?. Zatia? je ale otázne, ako sa spolo?nosti podarí to?koto kusov vyrobi?, nako?ko len v minulom roku zi?lo z jej výrobnej linky iba 83 992 elektromobilov.

zdroj fotografie: Tesla

Ur?ite niet pochýb o tom, ?e Tesla je v dne?ných d?och jednou z najinovatívnej?ích spolo?ností. Postupom ?asu sa ale mô?e dosta? e?te ?alej a dôle?itou sú?as?ou tohto stúpania má by? aj Model Y. O ?om síce stále výrobca nechce ve?a prezradi? a zopár rokov si na? e?te po?káme. Predpokladaný príchod e ur?ený na koniec roku 2019, respektíve na rok 2020. V?etko tak zále?í od toho, ako sa bude Tesle pri vývoji dari?. Pokia? v?ak v?etko pôjde pod?a plánu, tak u? v budúcom roku zrejme zazrieme testovaciu verziu Modelu Y na cestách.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]