Na internete u? nemajú moc oby?ajní ?udia, ale iba ve?ké spolo?nosti. Aj takto sa vyjadril Peter Sunde, zakladate? torrentovej databázy The Pirate Bay, v rozhovore pre The Next Web. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rozhovor sa týkal témy, ktorá trápi Sundeho zo v?etkého najviac ? centralizácia internetu. Internet bol pri svojich za?iatkoch toti? krásne idealistické a pre ka?dého rovnaké miesto. Av?ak postupom ?asu za?al by? ?oraz viac centralizovaný, ke??e moc sa prená?ala z be?ných pou?ívate?ov na ve?ké spolo?nosti. Najhor?ie na tom ale je, ?e to nemô?eme zastavi?. Mo?né je iba zmierni? dopad.

Dôle?itá je prítomnos?, nie budúcnos?

peter sunde
zdroj fotografie: FutureFuel Quest / YouTube

?V?etko sa pokazilo. Nie je to o tom, ?o sa stane v budúcnosti, ale o tom, ?o sa deje teraz. Centralizovali sme v?etky na?e údaje pre jedného chlapíka nazvaného Mark Zuckerberg, ktorý je v podstate najvä??ím diktátorom na svete, ke??e ho ani nikto nevolil. Nad týmito údajmi má kontrolu aj Trump, tak?e si myslím, ?e v?etko, ?o sa mohlo pokazi? sa pokazilo a nemyslím si, ?e existuje spôsob, ako to zastavi?.? Pod?a neho sa ?udia a? príli? sústre?ujú na to, ?o by sa mohlo sta?. Namiesto toho by sa ale mali zamyslie? nad tým, ?o sa deje teraz. ?udia sa Sundeho ?asto pýtajú, ako by mohla vyzera? temná budúcnos? internetu. Tí ale dostanú odpove?, ?e u? ju ?ijeme.

Nenechaj si ujs?
Takto sa zmenilo 25 najpopulárnej?ích web stránok za nieko?ko rokov od svojho vzniku
Problém nie je technologický

Je dôle?ité si uvedomi?, ?e tento problém netkvie v technológiách. ?Internet bol stvorený, aby bol decentralizovaný, ale aj tak na ?om v?etko centralizujeme,? tvrdí Sunde. Ako dôkaz vytiahol situáciu, ktorá sa odohráva posledných 10 rokov. Takmer ka?dá nadchádzajúca technologická spolo?nos? je odkúpená ve?kou pä?kou ? bu? Amazonom, Googlom, Facebookom, Microsoftom, alebo Applom. Dokonca aj tí, ktorí by centralizácii mohli uniknú?, sa k nej nakoniec pridajú.

mark zuckerberg
zdroj fotografie: Mark Zuckerberg / Facebook

?U? ni? nevytvárame, namiesto toho máme len virtuálne veci. Majú napríklad Uber, Alibaba a Airbnb produkty? Nie. Pre?li sme z tohto produktového modelu k virtuálnym neproduktom. Toto je proces centralizácie.? povedal Sunde.

Pomô?e u? iba vláda

Peter Sunde dostal otázku, ?i e?te mô?eme pre decentralizáciu bojova?. Jeho odve? znela jasne. Nie. Pod?a jeho slov sme u? tento boj dávno prehrali a ?iasto?ne nám mô?e pomôc? iba vláda. A to obmedzením moci technologických gigantov. Av?ak vyzerá to tak, ?e Spojené ?táty ani Európska únia o to nemajú záujem. Celú situáciu neskôr prirovnal k faj?eniu: ?Ve?ké dáta a ve?ký tabak sú v tomto smere ve?mi podobné. Predtým sme nevedeli, aký nebezpe?ný tabak je, ale teraz u? vieme, ?e je prí?inou vzniku rakoviny. Nevedeli sme ani to, ?o mô?u ve?ké dáta spôsobi? , ale teraz u? vieme.?

eu
zdroj fotografie: Pixabay

Sunde vyslovil aj príklad, ako by mohla Európska únia zakro?i? vo?i centralizácii: ?EÚ by mohla poveda?, ?e ak chce Facebook fungova? v rámci EÚ, musí súhlasi? s tým, ?e v?etky údaje budú vlastni? samotní pou?ívatelia, nie spolo?nos? Facebook. Pre EÚ by to bol pomerne jednoduchý krok, no Facebook by sa s tým vyrovnával hor?ie. Ka?dá krajina by potom mala strach by? prvou, ktorá by zaviedla zákon, preto?e Facebook by mohol odís? a v?etci jej ob?ania by boli bez tabaku. To je problém, ktorý budeme ma? v?dy.?

?ancu majú men?ie národy

Zakladate? The Pirate Bay si myslí, ?e vä??iu ?ancu majú v tomto smere skôr men?ie národy ako monolitné vlády. Ako príklad uvádza Island ?i Fínsko, ktoré sa ve?kým spolo?nostiam neboja klepnú? po prstoch. Nezávisiac od ve?kosti populácie, aj dramatické zmeny v národoch mô?u ma? ve?ký dopad na globálnu komunitu a mô?u ís? ostatným príkladom.

Av?ak ?udia sú nelogické bytosti a nie v?dy chcú robi? to, ?o je pre nich dobré. A ?asto je to iba z toho dôvodu, ?e by chví?u boli bez svojho ?tabaku?. Ak by si mal na Petra Sundeho nejaké ?al?ie otázky, mô?e? ich polo?i? na tejto stránke. Odpoveda? za?ne u? o pár hodín.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.