banner-redmi-4aZa hranicami Ve?kého ?ínskeho múru sa nachádza mno?stvo známych i menej známych e-shopov, ktoré ponúkajú tie najpopulárnej?ie ?ínske zariadenia. Vybra? spo?ahlivý, s ochotným personálom a dobrými mo?nos?ami prípadnej reklamácie je ale nesmierne náro?né.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

My pre teba neustále dop??ame rubriku Overených obchodov pod?a na?ich reálnych skúseností z objednávania. V?etky obchody, ktoré v ponuke nájde?, sú teda nami vyskú?ané a nakupovanie v nich mô?eme úprimne odporu?i?. Zatia? sme v?ak nepridali nieko?kokrát reklamovaný GeekBuying.com, s ktorým sme a? doteraz nemali reálne skúsenosti. V?etko sa ale zmenilo za?iatkom decembra, kedy sme vykonali prvú objednávku a v redakcii padlo rozhodnutie, ?e sa podelíme s celým zá?itkom z tohto objednávania. Po úspe?nom zaplatení a spracovaní objednávky prevzala kuriérska slu?ba balík v ?íne presne 3. decembra. Zvolili sme najlep?ie mo?né rie?enie pre Slovákov skrz dopravcu SF Express, ktorý pod?a e-shopu zaru?uje dodanie bez akýchko?vek poplatkov navy?e.

geekbuying-shipping-screen-3

Po obdr?aní sledovacieho ?ísla stále v?etko vyzeralo na dokonalý obchod bez ne?iadúcich problémov. Bohu?ia?, na?a pred?asná rados? netrvala dlho a presne 9. decembra nás zasko?il naozaj nevídaný problém, pri ktorom francúzski colníci zadr?ali zásielku z dôvodu chýbajúcich papierov na preclenie. Po nieko?kých d?och absolútnej nevedomosti, ?o sa s na?ou zásielkou stane, sme okam?ite kontaktovali zástupcov e-shopu, ktorí nám pris?úbili skoré vybavenie týchto problémov. Nevieme síce, ?o znamená skoré vybavenie v re?i ?ínskych obchodníkov, no z Francúzka nám balík odi?iel a? po neuverite?ných 42 d?och.

geekbuying-shipping-screen-1

Cesta balíka z ?íny a? k francúzskym colníkom

Po?as tejto nehorázne dlhej doby sme boli skuto?ne nervózni, ako to nakoniec dopadne s na?im nie práve lacným smartónom, ktorý mohol by? pokojne odoslaný spä? do ?íny a my by sme boli opä? na samom za?iatku celého procesu, bez smartfónu a bez pe?azí na ú?te. Aj týmto spôsobom teda chceme po?akova? do krajiny galského kohúta, kde e?te trpezliví colníci nevymreli. Od odoslania z colnice pre?lo 6 dní a kuriér zo spolo?nosti DPD u? zvonil pred na?imi dverami.

geekbuying-shipping-screen-2

Cesta z Francúzka a? na Slovensko

Doru?il nám balík, ktorý, na??astie, pri?iel naozaj bez dodato?ných poplatkov, no za príjemnú skúsenos? sa to ur?ite nedá pova?ova?. Celková cesta balíka bola teda presne 54 dní. Musíme tie? podotknú?, ?e tento problém sa mohol vyskytnú? len v na?om prípade, nako?ko e-shop neskôr priznal, ?e do zásielky zabudol prida? potrebné papiere. Dúfame, ?e vám sa podobná situácia nestane, aj ke? pri ?ínskych e-shopoch sa mô?e sta? hoci?o.

Ak má? aj ty nejaké reálne skúsenosti s objednávaním z ?íny, ?i u? pozitívne, alebo negatívne, neváhaj a napí? nám ich do komentárov pod ?lánkom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]