Hoci sa elektromobily vo svete te?ia ?oraz vä??ej ob?ube, stále disponujú jednou zásadnou nevýhodou. Touto nevýhodou je ich nízka výdr? na jedno nabitie. V porovnaní s klasickými automobilmi, ktoré sú pohá?ané fosílnymi palivami toti? prejdú na plnú ?nádr?? nieko?konásobne ni??iu vzdialenos?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V priebehu posledných rokov sme sa do?kali hne? viacerých druhov nových batérií, ktoré mali tento problém vyrie?i?. ?iadna z nich sa v?ak do dne?ného d?a naplno neujala a elektromobily sú z tohto dôvodu pre mnohých nezaujímavé. E?te o ?osi hor?ie je na tom ale fakt, ?e ak by pre teba náhodou výdr? takýchto dopravných prostriedkov nepredstavovala nejaký záva?ný problém, d??ka ich dobíjania by u? problémom by? mohla. V domácich podmienkach nabije? napríklad takú Teslu Model S na plnú kapacitu a? za pribli?ne 10 hodín.

zdroj fotografie: Tesla

?ikovní vedci v?ak, nezahá?ajú a na rie?ení tejto problematiky usilovne pracujú. Najnov?ie vyrukovali s novým typom batérie profesori John Cushman a Eric Nauman z Purdue University, ktorá le?í na západe amerického mesta Indiana. Týmto dvom uznávaným vedcom napomáhal aj doktorand Mike Mueterthies, ktorému taktie? patrí nemalá poklona a na vývoji nového druhu batérie sa pri?inil rovnakým dielom. Po?me u? ale k ich samotnému objavu. Táto batéria je typu flow, ?o v skratke znamená, ?e jej opätovné dobíjanie prebieha za pomoci dvoch chemických látok, naj?astej?ie oddelených membránou.

zdroj fotografie: John Cushman/Purdue

Miesto elektrickej energie tak do tejto batérie sta?í ?napusti?? chemické látky a pri jej dobíjaní tak nie je potrebné strávi? dlhé hodiny na kábli. Spomínané chemické látky pritom mô?u pochádza? zo starých e?te nespotrebovaný batérií, ?ím by sme sa dokázali efektívne zbavi? tohto ne?iadúceho elektroodpadu. Aby toho nebolo málo, tieto chemické látky by mohli by? pokojne skladované na obdobných ?erpacích staniciach, aké skladujú tradi?né fosílne palivá. Dobíjanie elektromobilov by tak s týmto typom batérie zabralo rovnaké mno?stvo ?asu ako tradi?né tankovanie a v princípe by i?lo o podobný proces.

Nenechaj si ujs?
Americká armáda sa pokú?a v najnov?om výskume ?hacknú?? ?udský mozog a zdokonali? jeho schopnosti

Traja páni, ktorý za týmto zaujímavým akumulátorom stoja, mu dali názov IFBattery. ?alej uvádzajú, ?e sa od tradi?nej batérie typu flow tá ich lí?i práve tým, ?e postráda vy??ie spomenutú membránu. Pod?a ich zistení toti? takéto membrány limitujú po?et nabíjacích cyklov a okrem iného zvy?ujú riziko vzniku po?iaru. IFBattery by mala by? rovnako bezpe?ná ako batérie pou?ívané dnes a zárove? dostato?ne stabilná na to, aby do?lo k jej masovej produkcii. K tej v?ak dôjde len v tom prípade, ?e sa nájde investor, ktorý by túto produkciu zasponzoroval.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]