?udský mozog je jedným z najdôle?itej?ích a zárove? najúchvatnej?ích orgánov v ?udskom tele. Riadi v?etky ?innosti a v?aka neurónom sa doká?e u?i? nové poznatky. Práve to chcú ale vyu?i? vedci americkej armády, ktorí spustili jedine?ný výskum s cie?om urýchli? schopnos? u?enia mozgu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Program TNT (Targered Neuroplasticity Training) je nový výskum spolo?nosti DARPA, ktorá má na staros? výskumy pre americkú armádu. Vedci zapojení do toho programu skúmajú metódy stimulácie neurónov za ú?elom zvý?enia aktivity synaptickej plasticity. Tá je zodpovedná za získavanie nových znalostí mozgu. Zárove? v?ak chcú urýchli? proces u?enia, ktorý zatia? závisí na dlhodobom procese vzdelávania a praxi. Okrem toho chcú vedci v programe ?TNT? dosiahnu? aj to, aby bolo mo?né vedomosti z mozgu jednoducho stiahnu? po tom, ?o sa ten uvedie do ve?mi citlivého neuroplastického stavu.

mozog
zdroj fotografie: DARPA

Nenechaj si ujs?
Elon Musk nám ukázal, ako spojí ?udský mozog s umelou inteligenciou. Genialita tohto vizionára pokra?uje!

Ide o skuto?ne futuristický výskum na hrane na?ich mo?ností, no v prípade úspechu by svoje uplatnenie rozhodne na?iel ve?mi rýchlo. DARPA financuje a? 8 projektov v 7 in?titúciách. Ich prvou fázou je skúmanie mozgovej neuroplasticity a závere?nú ?as? tvorí, samozrejme, testovanie priamo na ?u?och. Aby pri výskume nedo?lo k ve?kým omylom, zavolali si vedci americkej armády aj odborníkov na cudzie jazyky ?i analytikov z oblasti inteligencie.

zdroj fotografie: PixelCake.nl

Tí budú ma? na staros? zau?enie personálu a zárove? budú s výskumníkmi ve?mi úzko spolupracova?. Pri výskume sa nezabudne ani na to, ako zabráni? ved?aj?ím ú?inkom a iným mo?ným rizikám u ?udí. Tento projekt je primárne ur?ený pre uplatnenie medzi vojakmi americkej armády, no v prípade úspechu mô?e pomôc? nielen im. V?aka rýchlej?iemu a jednoduch?iemu získavaniu poznatkov sa mô?e ?udstvo s novými vedomos?ami dosta? na úplne inú úrove? chápania. Av?ak v istom bode to znie aj poriadne odstra?ujúco, ?o povie??

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]