Na portáloch s pracovnými ponukami nájdeme mnoho be?ných, ale aj bizarných pozícií. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) nás prekvapila touto pozíciou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Volá sa ?pracovník ochrany planét? a na prvé po?utie znie skuto?ne ve?mi zaujímavo. Pod týmto pojmom si mô?eme predstavi? akéhosi superhrdinu v ú?asnom výstroji so supergalaktickou zbra?ou, ktorý chráni planétu pred inváziou mimozem??anov. Áno, znie to síce skvelo, ale reálna nápl? práce je trochu iná.

Je ve?mi dôle?itá a hojne platená

nasa
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Cesta ?udí na Mars sa poriadne skomplikovala. Tieto testy odha?ujú, aký nebezpe?ný by bol ?ivot

Pracovná pozícia vznikla v roku 1967 po podpísaní Kozmickej zmluvy. Jej nápl?ou je teda zamedzovanie kontaminácie planét, mesiacov a iných objektov vo vesmíre a ?o je najdôle?itej?ie ? zabránenie akýmko?vek ne?iaducim mimozemským mikróbom dosta? sa na Zem. Táto pozícia je nesmierne dôle?itá najmä z toho dôvodu, ?e pod?a zmluvy musí ma? ka?dá schválená vesmírna misia ?ancu na kontamináciu mimozemského sveta men?iu ako 1:10 000. Zamestnanec tejto pozície musí by? aj ve?mi dobre platený. Ro?ný plat sa mô?e vy?plha? a? na 187 tisíc dolárov, ?o vychádza na 15 853 dolárov (13 382 ?) na mesiac. Jedná sa o prácu na plný úväzok, pri?om pozíciu ponúka ako NASA, tak aj európska vesmírna agentúra ESA.

Nedostane ju len tak hocikto

nasa
zdroj fotografie: Pixabay

Av?ak na túto pozíciu sú ve?mi vysoké nároky a nedostane ju len tak hocikto. V prvom rade je potrebné by? ob?anom Spojených ?tátov a vlastni? vysoko?kolský diplom z vedy, techniky alebo matematiky. Poprípade posta?í aj kombinácia vysoko?kolského diplomu a pracovných skúseností. Myslí sa tým napríklad najmenej jeden rok pôsobenia ako vy??í ?tátny zamestnanec, znalos? v oblasti technického in?inierstva alebo rozsiahla znalos? ochrany planét.

Ve?a cestovania

nasa
zdroj fotografie: Pixabay

Cestovanie je v tejto pracovnej pozícii priam nevyhnutnos?ou. Uchádza? bude musie? nav?tevova? vesmírne stanice a analyzova? vybavenie, ktoré bude pou?ité v budúcich misiách, ako napríklad na misii na Mars v roku 2020 ?i misii na mesiac Europa. Ak v?ak predsa len tieto po?iadavky sp??a? a má? záujem o túto prácu, mô?e? sa prihlási? do 14. augusta.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
14%
Mám to
57%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.