Takáto spolupráca sa nám pá?i. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a Európska vesmírna agentúra (ESA) oficiálne oznámili, ?e plánujú spolo?nú misiu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nedávne objavy vo vesmíre zvý?ili ?ancu na nájdenie mimozemského ?ivota na exoplanétach a mesiacoch. Av?ak, zariadi? misiu a pristátie na takýchto miestach nie je vôbec jednoduché a vy?aduje aj mno?stvo pe?azí. NASA a ESA preto pri?li s praktickým rie?ením, ktorým je spojenie síl a zdrojov týchto vesmírnych agentúr pre jednoduch?ie preskúmanie mimozemského ?ivota. Kde ale takýto ?ivot treba h?ada??

K?ú?om je oceán

Najprv si treba uvedomi?, ako vznikol ?ivot na Zemi. Predpokladá sa, ?e v?etko to za?alo v na?ich oceánoch a preto je jedným z najlep?ích kandidátov na nájdenie mimozemského ?ivota Európa, jeden z mesiacov planéty Jupiter. Predpokladá sa, ?e hladký povrch tohto mesiaca tvorí ?ad, pod ktorým sa mô?e skrýva? poriadne hlboký oceán – desa?krát hlb?í ako akýko?vek oceán na Zemi.

mimozemský ?ivot
zdroj fotografie: Screenshot / NASA Jet Propulsion Laboratory / YouTube

Nenechaj si ujs?
Ve?kolepé plány NASA sa zadrhávajú. ?udia na Mars nepoletia
Najdlh?iu ?as? misie zaberie cesta na Jupiter

Návrh nazvaný Spolo?ná misia Európa bol predstavený na výro?nej schôdzi Európskej únie pre geovedy. Misia by sa mala za?a? v polovici roka 2020 a má trva? 6 a pol roka. Prvých pä? rokov v?ak bude trva? iba samotná cesta na Jupiter a zvy?ok u? bude vyu?itý na skúmanie Európy. Po dosiahnutí obe?nej dráhy Európy je v pláne vypusti? sondu, ktorá má 35 dní skúma? povrch skenovaním vzoriek materiálu. Medzitým by kozmická lo? tri mesiace vykonávala rôzne merania, aby odhalila základnú ?truktúru Európy so zameraním na zlo?enie oceánu.

mimozemský ?ivot
zdroj fotografie: Screenshot / NASA Jet Propulsion Laboratory / YouTube

Perfektná spolupráca

Aj ke? NASA i ESA majú svoje vlastné plány na preskúmanie Európy a iných mesiacov s existenciou ?adu a vody, spojenie síl týchto agentúr je rozhodne ve?mi vítaným krokom a mô?e prinies? výhody pre obe strany. Podpovrchový oceán Európy je pod?a mnohých vedcov najvhodnej?ím miestom v slne?nej sústave, na ktorom sa predpokladá existencia ?ivota. Mô?e za to aj fakt, ?e oceán je chránený ?adovou kôrou pred smrtiacou radiáciou Jupitera. Av?ak, ?ivot v oceáne by sa musel zaobís? bez slne?ného svetla a musel by odoláva? silnému tlaku. Ako táto misia dopadne, sa dozvieme a? o nieko?ko rokov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.