Spolo?nosti SpaceX sa ako jednej z mála podarilo dosiahnu? nesmierne ve?a úspechov za ve?mi krátku dobu. Zalo?ená bola iba v roku 2002 a u? teraz má za sebou nieko?ko úspe?ných i neúspe?ných misií a pozná ju sná? ka?dý fanú?ik aerokozmického priemyslu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

SpaceX priviedol k ?ivotu známy in?inier a vynálezca Elon Musk, ktorý spolo?nos? zalo?il z predaja svojho podielu v PayPal. Známa je predov?etkým svojimi raketovými nosi?mi Falcon 1 a Falcon 9 a kozmickou lo?ou Dragon. Av?ak rovnako ako v?etky ostatné spolo?nosti, aj táto musela niekde za?a? a svoje schopnosti postupne rozvíja?. Po?me sa teda pozrie? na tie najdôle?itej?ie mí?niky, v?aka ktorým má SpaceX dobré meno a manipuluje konkurenciu.

Dosiahnutie obe?nej dráhy

Tento mí?nik sa stal základom pre ka?dý ?al?í úspech. Iba pár rokov po zalo?ení firmy bola pripravená na ?tart prvá raketa Falcon 1. Stalo sa tak 24. marca 2006, no vtedy e?te raketa obe?nú dráhu nedosiahla. Jej let z ostrova Omelek toti? trval iba 33 sekúnd kvôli zlyhaniu motora. Zhruba o rok na to, 21. marca 2007, to SpaceX skúsil po druhý raz. Prvý stupe? u? síce fungoval bez problémov, ale aj napriek tomu sa na hornom stupni objavilo harmonické kmitanie a motor po 7 minútach a 30 sekundách vypovedal slu?bu.

falcon 1
zdroj fotografie: SpaceX

Tretí pokus s vylep?eným motorom taktie? nevy?iel, no SpaceX sa aj tak nevzdal a 28. septembra 2008 so ?tvrtou raketou Falcon 9 úspe?ne dosiahol obe?nú dráhu a vyniesol 165 kg dru?icu RatSat. Týmto momentom sa spolo?nosti nielen kone?ne podarilo dosta? z ?a?kostí, ale zárove? sa stala prvou súkromnou firmou, ktorej sa podarilo dosiahnu? obe?nú dráhu s raketou na kvapalné palivo.

Nenechaj si ujs?
NASA h?adá niekoho, kto nás ochráni pred mimozem??anmi. Dá mu plat so 6-miestnou cifrou
Nástup Falconu 9

Aj ke? to nakoniec s Falconom 1 dopadlo dobre a stal sa spo?ahlivým nosi?om nákladov na obe?nú dráhu, spolo?nos? ho nemohla pou?íva? do nekone?na, ke??e mala v úmysle aj zásobova? Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Falcon 1 nebol dostato?ne konkurencieschopný a trh si doslova ?iadal nie?o ove?a silnej?ie. V kruhoch SpaceX sa povrávalo o vylep?enej rakete Falcon 1e a pä?-motorovej Falcon 5-ke, no nakoniec vy?la ako najlep?ie rie?enie devä?-motorová raketa Falcon 9.

falcon 9
zdroj fotografie: SpaceX

Tá u? disponovala dostato?ným výkonom na vyná?anie be?ných dru?íc a stala sa ve?mi ?iadanou mnohými zákazníkmi. Tí ju uprednost?ovali najmä kvôli agresívne nízkym cenám, ktoré SpaceX nastavil. Jej prvý test prebehol 4. júna 2010 a skon?il úspechom. Dnes u? ?tartuje ove?a pravidelnej?ie a spolo?nos? má výhodu najmä v tom, ?e prvý stupe? pou?íva opakovane a zni?uje tým náklady na ?al?ie misie.

Kozmická lo? Dragon

V ?ase druhého letu rakety Falcon 9 sa to SpaceX rozhodlo vyskú?a? aj s kozmickou lo?ou. Volá sa Dragon a v tom ?ase dosiahol obe?nú dráhu v inej podobe, v akej ho poznáme dnes. Ve?mi dôle?itým momentom pritom bolo, ke? lo? uviedla do prevádzky svoje motory proti smeru letu a v?aka svojmu tepelnému ?títu a padáku bezpe?ne dopadla do Tichého oceánu.

dragon
zdroj fotografie: Screenshot / SpaceX / YouTube

Len pre zaujímavos? ? prvým legendárnym nákladom lode Dragon bol syr. ?al?í mí?nik dosiahla spolo?nos? SpaceX 12. mája 2012, kedy Dragon ako prvá súkromná vesmírna lo? nav?tívila Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Od tej doby ju u? lo? pravidelne zásobuje, v?aka ?omu táto povinnos? odpadla ?tátnym vesmírnym agentúram.

Úspe?né motorické pristátie

Aj ke? sme doteraz pojednávali len o ve?kých úspechoch spolo?nosti, v skuto?nosti ich u? predtým dosiahli aj ?tátne vesmírne agentúry. Elon Musk ale nechcel iba dosahova? úspechy niekoho iného, av?ak chcel kompletne pretvori? kozmonautiku. Pokúsil sa teda urobi? nie?o, ?o sa e?te nikomu predtým nepodarilo. A stálo to za to! Kým prvý stupe? rakiet je vä??inou odhodený do oceánu, v prípade SpaceX je to u? úplne inak. Spolo?nos? sa rozhodla tieto stupne zachráni? a opakovane pou?i?.

Ako to ale dosiahne? Najprv pri?li do úvahy padáky, no od tých spolo?nos? ve?mi rýchlo upustila, ke??e na pristávanie vôbec neboli vhodné. Za?al sa teda uplat?ova? motorický prístup, ktorý ale taktie? spo?iatku nevychádzal pod?a predstáv. A? po nieko?kých pokusoch pri?iel 21. december 2015, kedy sa rakete Falcon 9 podarilo vynies? na obe?nú dráhu 11 komunika?ných satelitov a následne opä? pristá? na pevnine. Tento úspech je o to vä??í, ?e nikomu sa predtým podobný kúsok nepodarilo predvies?.

Nenechaj si ujs?
Cesta ?udí na Mars sa poriadne skomplikovala. Tieto testy odha?ujú, aký nebezpe?ný by bol ?ivot
Opakovaného pou?itie prvého stup?a

Mnohí kritici si mysleli, ?e aj ke? sa prvému stup?u podarí pristá? na plo?ine, nebude ho mo?né opätovne pou?i?. Av?ak SpaceX dal 30. marca 2017 v?etkým na frak, ke??e v rakete Falcon 9 bol prvýkrát opakovane pou?itý jej prvý stupe?. Ke??e sa tento majstrovský kúsok podaril spolo?nosti nieko?kokrát po sebe, hne? bolo jasné, akým smerom vedie cesta. SpaceX sa teda vydal cestou zni?ovania nákladov na ?al?ie lety, v?aka ?omu má pred konkurenciou výrazný náskok.

falcon 9
zdroj fotografie: Pixabay

Ke? vezmeme do úvahy, ?e ka?dý jeden prvý stupe? stojí okolo 30 a? 40 miliónov dolárov, opakované pou?ívanie jedného stup?a je naozaj ve?mi efektívne. Pokia? bude spolo?nos? na?alej opätovne pou?íva? svoju techniku a bude zni?ova? náklady ?oraz viac, dosta? sa do vesmíru u? nebude také ?a?ké ako si ?udstvo doteraz myslelo. Ve? aj samotným cie?om Elona Muska je pomocou SpaceX výrazne zní?i? náklady na cestu do vesmíru a umo?ni? tým ?udstvu kolonizáciu Marsu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.