Miluje? cestovanie po svete, no trápi ?a jazyková bariéra a dorozumieva? sa rukami nohami? ?oskoro tomu bude koniec, a to v?aka novým slúchadlám Mymanu Click. Tie zvládajú v reálnom ?ase preklada? a? 37 jazykov vrátane francú??tiny, ?paniel?iny ?i japon?iny. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po nasadení slúchadiel sa spárujú so smartfónom prostredníctvom Bluetooth. Ich najvýraznej?ím prínosom je automatické rozpoznávanie a prekladanie a? 37 jazykov. Po zaznamenaní komunikácie doká?u pou?ívate?ovi poskytnú? takmer okam?itý preklad. Celú prácu odvádza ?ip, ktorý je energeticky nenáro?ný a pre svoje fungovanie navy?e nepotrebuje ani pripojenie k internetu. V?aka nízkej spotrebe energie sú tieto slúchadlá schopné vydr?a? na jedno nabitie a? skvelých 6 hodín.


zdroj fotografie: Mymanu

Nenechaj si ujs?
Android O prinesie ove?a kvalitnej?í zvuk z bezdrôtových slúchadiel! Na svedomí ho bude ma? Sony

?Sme neuverite?ne hrdí na to, ?e sme jedinou spolo?nos?ou na svete, ktorej sa podarilo demon?trova? funkciu rozpoznávania re?i v slúchadlách. V úplných za?iatkoch projektu sme mali sen, ktorým bolo zbúra? jazykové bariéry. Teraz sme na úspe?nej ceste si tento cie? splni?.? – Danny Manu, CEO spolo?nosti Mymanu.

Mymanuzdroj fotografie: Mymanu

Slúchadlá Mymanu Click tvorí ?ahká a odolná kon?trukcia. Dokonca sú e?te o trocha men?ie ako bezdrôtové slúchadlá Apple AirPods. Ich balenie bude obsahova? 3 rôzne ve?kosti ?tup?ov a spolo?nos? nezabudla ani na cestovné púzdro, ktoré zárove? slú?i aj ako bezdrôtová nabíja?ka. Vo svojej finálnej podobe by taktie? mali slúchadlá poskytova? dotykové ovládanie. Okrem prekladania re?i v reálnom ?ase v?ak Mymanu Click zvládajú e?te omnoho viac.

zdroj fotografie: Mymanu

Nenechaj si ujs?
Predstavujeme ?ínske zna?ky: Výrobca audio techniky QCY

Budúci majite? si tak s ich pomocou bude môc? vychutna? skladby zo Spotify alebo Apple Music. Okrem toho budú upozor?ova? aj na prichádzajúce správy, hovory ?i iné notifikácie a chýba? nebude ani prístup k digitálnym asistentom ako Siri ?i Google Asistent. Tieto malé slúchadlá tak v sebe skrývajú obrovský potenciál, ktorý by u? ?oskoro mohol oficiálne vyjs? na svetlo sveta. Donedávna spolo?nos? e?te komunikovala s Google a Spotify o svojej perspektívnej budúcnosti.

zdroj fotografie: Mymanu

Výsledky rokovaní sa ale na verejnos? nedostali, no pod?a v?etkého sa mala masová produkcia spusti? e?te v marci. Konkurenciou pre túto novinku mô?u by? slúchadlá Pilot, av?ak tie majú zvláda? prekladanie re?i v reálnom ?ase iba v ?tyroch jazykoch. Pokia? sa tvrdenia spolo?nosti naplnia, slúchadlá Mymanu ?aká parádna budúcnos? a u? ?oskoro tak budeme môc? cestova? do akejko?vek krajiny bez vreckového slovníka alebo preklada?a. Mymanu CLICK budú dostupné dokonca aj na Slovensku, no ich cena ani dostupnos? zatia? známa nie je. Na oficiálnej stránke sa predávajú za 155 libier, ?o je v prepo?te asi 180 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
55%
Páči sa mi to
23%
Chcem to
16%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
1%
Neznášam to
3%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]