Po nieko?kých rokoch od prvých správ o tejto revolu?nej doprave sa jej vývoj razantne zmenil. Elon Musk spo?iatku povzbudzoval investorov, aby sa zapojili do budovania Hyperloopu. V dne?ných d?och je to v?ak práve jeho The Boring Company, ktorá na budovaní tohto systému podzemnej dopravy pracuje.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? pred viac ako 4 rokmi Elon Musk hovoril prvýkrát o novom, revolu?nom systéme rýchlej podzemnej dopravy, spoliehal sa pri jeho rozvoji na iniciatívu iných spolo?ností. Jednou z nich bola aj sú?a? SpaceX, ktorá v?ak z oficiálnej webovej stránky zmizla e?te za?iatkom tohto roka. Následne sa objavili jasné indície, ?e na tuneloch a aj samotnom Hyperloope pracuje Musk a jeho The Boring Company. Na stránke tejto spolo?nosti sa ako prvým náznakom zdali by? informácie o elektrických saniach, ktoré budú prechádza? tunelom. Tie mô?u by? jednoducho transformované aj na Hyperloop, a to pridaním vákuového plá??a.

Musk je oficiálne v hre

Ako ?potvrdenie?, ?e Musk na Hyperloope pracuje malo by? aj povolenie, ?e mô?e týmto systémom dopravy prepoji? Washington D.C. a New York. Posledné informácie zo zdroja blízkeho tomuto vizionárovi taktie? hovoria, ?e s The Boring Company plánuje Hyperloop na?alej rozvíja?. Navy?e majú by? náklady na razené tunely nízke.

zdroj fotografie: Hyperloop

Nenechaj si ujs?
Musk dostal oficiálne povolenie na stavbu futuristickej trate pre Hyperloop z New Yorku do Washingtonu. 365 km prekoná za rekordný ?as

Pre ?tandardné trasy na krat?ie vzdialenosti má by? vyu?itý tlakový tunel s rýchlos?ou saní 200 km/h. Pri dlhých tratiach, ako napríklad medzi Washingtonom D.C. a New Yorkom bude v tuneli vákuum, aby sa Hyperloop mohol pohybova? rýchlos?ou a? 965 km/h. Celkom slu?ná rýchlos?, ?o povie?? Od za?iatku tohto projektu do? mnoho spolo?ností investovalo ?as aj financie, no výsledky sa u? za?ínajú dostavova?.

Cie? mô?e dosiahnu? skôr ako sa o?akávalo

Testovanie Hyperloop One aktuálne prebieha v Nevade, kde dosahuje slu?ných výsledkov. Ak u? ale bude táto revolu?ná doprava plne funk?ná, má sa dokonca roz?íri? po svete. O prvom mieste sa hovorí ako o Dubaji, no zavíta? má tie? do Európy a Ázie. Za tým, ?e sa do vývoja tohto systému zapojil aj sám Musk, má by? nedostato?ný pokrok ostatných spolo?ností, ktoré na ?om doposia? pracovali. Hovorca The Boring Company pre portál Wired povedal: ?Hoci sme pote?ení, ?e aj ostatní dosiahli ur?itý pokrok, my chceme urýchli? vývoj tejto technológie ?o najviac.?

Zapojenie Muska a jeho The Boring Company do projektu Hyperloop bolo zrejme len otázkou ?asu. Za tie roky od prvých informácii o tejto doprave sa skuto?ne udialo len málo zásadných zmien vpred. S ním vo vedení v?ak mô?e by? projekt komer?ne vyu?ívaný omnoho skôr ako sa predpokladalo. Krok po kroku sa vývoj tejto revolu?nej dopravy posúva k svojmu cie?u a u? teraz má na konte nieko?ko významných úspechov. Týmto tempom to tak mô?e Musk dotiahnu? do finále skuto?ne o pár rokov skôr, ako keby to prenechal na iniciatívu iných spolo?ností.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]