Spolo?nos? Lenovo dnes na ve?trhu Mobile World Congress celosvetovo uvádza na trh novú generáciu radu Moto G. Po ?om ?udia pri smartfónoch tú?ia? Po vysokej kvalite bez toho, aby zbankrotovali ? po zá?itkoch, ktoré priná?ajú vymo?enosti prémiových zariadení. Batéria, ktorá vydr?í. Fotoaparát hodný profesionála. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

A zatia?, ?o mnohí z vás nechcú minú? ve?a pe?azí len preto, ?e si kupujú nový telefón, u?ívatelia smartfónov, ktorí boli na?imi respondentmi, namiesto rozprávania konajú. Vä??ina ?udí na celom svete si neváha priplati? za prémiové vlastnosti a funkcie smartfónu, ktoré sú pre nich najdôle?itej?ie: 76 percent zaplatí viac za telefón, ktorého batéria zvládne nápor ich hektického ?ivota a 66 percent si priplatí za lep?í fotoaparát, aby mohli zachytáva? nádherné ?ivotné momenty.

Moto G4 Plus mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Lenovo

Nie v?dy si musíte pripláca? za prémiovos?. Tu vstupujú na scénu Lenovo Moto G5 a Moto G5 Plus ? piata generácia radu Moto G. Opä? priná?ame prémiové prvky a vlastnosti pre v?etkých. Tentoraz prichádzajú v kovovom dizajne a o?arujúcom novom vzh?ade. Výkon, hodnota ? a teraz aj krása. Ne?akaná kombinácia, preto?e by? iným je lep?ie.

Nová generácia Moto G5 ? Nikdy nezni?ujte svoje nároky

S na?ou piatou generáciou radu Lenovo Moto G nebudete musie? robi? kompromisy, pokia? ide o ?týl, výkon, ?i cenu. Ponúka atraktívny kovový dizajn, ktorý ide ruka v ruke s výkonom. V?aka farebným prevedeniam – ?edej a zlatej – sa do ich ú?asného vzh?adu ?ahko zamilujete. Elegantný hliníkový dizajn je odpove?ou na preferencie u?ívate?ov: spomedzi plastu, kovu a skla si 48 percent ?udí rad?ej vyberá smartfóny vyrobené z kovu.

zdroj fotografie: TheVerge

V?aka 2800 mAh batérii s celodennou výdr?ou mô?ete vá? smartfón vyu?íva? od rána do ve?era, a to bez potreby dobitia. A ke? príde ?as nabíjania, tak nemusíte spomali?. 10 W rýchla nabíja?ka dá vá?mu Lenovo Moto G5 energiu na celé hodiny len za pár minú? nabíjania. Ke? u? sme pri rýchlosti, výkonný 1.4 GHz osemjadrový procesor sa postará o rýchly prístup k fotkám, aplikáciám a v?etkému medzi tým – bez otravného zasekávania sa ?i zaostávania.

zdroj fotografie: TheVerge

Potrebujete výborné fotky na sociálne siete? Telefón s vysoko kvalitným fotoaparátom je dôle?itý pre mnohých z vás. Lenovo Moto G5 disponuje 13 MPx fotoaparátom a softvérom s automatickým zaostrovaním PDAF, ktoré umo??uje rýchlej?ie zaostrenie a ostré zábery. Sadnite si a sledujte, ako vám pribúdajú ?like-y?.

Moto G5 Plus ? Skvelý dizajn. Neobmedzený výkon.

V?etky vy??ie uvedené prvky a funkcie, ako aj mnohé ?al?ie, nájdete v smartfóne Lenovo Moto G5 Plus. Má e?te lep?í a pokro?ilej?í fotoaparát, tak?e dostanete v?etko, ?o potrebujete, a to bez kompromisov. V?aka precíznemu spracovaniu a elegantnému kovovému dizajnu je Lenovo Moto G5 Plus krásny a zárove? odolný.

zdroj fotografie: TheVerge

Kedy naposledy sa dokázala polovica sveta na nie?om zhodnú?? Pri fotoaparátoch v smartfónoch. 50 percent respondentov sa zhoduje, ?e vo svojom ?al?om smartfóne chcú fotoaparát, ktorý sa postará o výnimo?né zábery. Lenovo Moto G5 Plus priná?a ten najvyspelej?í 12 MPx fotoaparát vo svojej triede. Lenovo Moto G5 Plus je prvý z radu Moto G, ktorý priná?a technológiu Dual Autofocus Pixels, ktorá doká?e zaostri? na objekt v jednom okamihu, tak?e vám nikdy ni? neujde. Jeho sníma? vyu?íva 10x viac pixelov, tak?e na objekt zaostríte a? o 60 percent rýchlej?ie ako s Lenovo Moto G4 Plus. Sedíte v prítmí? Aj tu vás podr?íme, v?aka ve?kej f/1.7 clone a vä??ím pixelom, ktoré prepustia viac svetla.

Telefón, ktorý s vami dr?í krok: respondenti prieskumu na celom svete zdôraz?ovali potrebu vä??ej výdr?e batérie. V skuto?nosti 1 zo 4 ?udí je ochotný zaplati? o 20 percent viac za smartfón s dobrou batériou. Pri Lenovo Moto G5 Plus sme sa postarali o to, aby mala batéria krá?ovskú výdr?. Oslobo?te sa s 3000 mAh batériou, ktorá vydr?í celý de? a rýchlo sa dobije v?aka TurboPower nabíjaniu ? a? ?es? hodín výdr?e batérie len za 15 minút nabíjania. Mô?ete sa spo?ahnú?, ?e Lenovo Moto G5 Plus zvládne aj tempo vá?ho najhektickej?ieho d?a.

zdroj fotografie: TheVerge

Lenovo Moto G5 Plus má 2.0 GHz osemjadrový procesor a 4G LTE pripojenie, v?aka ktorým vá? ?ivot plynie hladko?alebo minimálne va?e aplikácie. Vychutnajte si kvalitu prehrávania va?ich ob?úbených hier a videí, surfujte na internete alebo streamujte hudbu rýchlos?ou blesku, nech ste kdeko?vek. 48 percent ?udí chce inteligentný displej, ktorý ich lep?ie pozná a nenápadne posiela notifikácie. Moto Display je jeden z najpopulárnej?ích zá?itkov z radu Moto Experiences ? umo?ní vám skontrolova? notifikácie bez potreby odomyka? telefón. V?aka Google Assistant mô?ete posiela? správy, telefonova?, navigova?, zvláda? ka?dodenné úlohy a ove?a viac – sta?í podr?a? hlavné tla?idlo Home. V spolupráci s Google sme sa postarali o to, aby Google Assistant fungoval na novom rade Moto G ?o najlep?ie.

Dostupnos? a ceny

U? sa neviete do?ka?, kedy kone?ne budú k dispozícii? Lenovo Moto G5 bude na Slovensku dostupný koncom marca od 199 EUR s DPH a Lenovo Moto G5 Plus bude dostupný v polovici apríla od 279 EUR s DPH u autorizovaných predajcov spolo?nosti Lenovo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]