Na?e hlavné mesto má svoje svetlé, no zárove? aj tienisté stránky. V sú?asnosti sa niekde na pomedzí pohybuje jeho MHD-?ka. Tá neustále vylep?uje svoje slu?by a postupne inovuje vozový park, ktorý je na tom ?oraz lep?ie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Napriek tomu sú v?ak mnohí cestujúci s ponúkanými slu?bami dopravného podniku nespokojní. Pre túto nespokojnos? sa dokonca niektorí z nich rozhodli, ?e prestanú plati? za cestovné a budú mestskou hromadnou dopravou cestova? zadarmo. Takíto ?ierni pasa?ieri v?ak, samozrejme, nechcú riskova?, ?e by ich pri podvodoch na?apal revízor. Preto sa teda uchýlili k prefíkanému podvodu, ktorý úzko súvisí s SMS lístkami. Pomocou nich mô?u obyvatelia, ale i náv?tevníci Bratislavy, cestova? mestskými linkami legálne u? nieko?ko rokov.


zdroj fotografie: Facebook/Dopravný Podnik Bratislava

Ako v?ak upozornila televízia TA3, cestovné lístky zaplatené pomocou SMS správ sa za?ali vo ve?kom zneu?íva?. Po objednaní takéhoto lístka toti? zákazníkovi príde potvrdzujúca SMS obsahujúca ?as platnosti ako aj nieko?komiestny kód, pomocou ktorého revízor overuje jeho pravos?. Na tom by nebolo ni? zlé, keby sa tieto potvrdzujúce SMS-ky neza?ali vo ve?kom zdie?a? na jednu Facebookovú stránku, ktorá je bratislavskej MHD-?ke venovaná. Podvodníkom teda sta?í jednoducho skopírova? text takejto textovej správy do svojho smartfónu, otvori? nemenovanú mobilnú aplikáciu a do nej spomínaný text vlo?i?.


zdroj fotografie: Screenshot/Kristián Hru?ovský

?alej treba u? len vyplni? telefónne ?íslo odosielate?a danej SMS správy a voilà, falo?ný SMS lístok je na svete. V reportá?i spravodajskej televízie sa k tejto skuto?nosti vyjadrila mladá ?tudentka, ktorá takúto finan?ne výhodnú dopravu vyskú?ala na vlastnej ko?i. Zdie?aný lístok jej údajne nespôsobil ?iadne neo?akávané komplikácie, a to dokonca ani po kontrole revízorom. Hovorky?a dopravnej spolo?nosti, Adriana Volfová, v?ak v oficiálnom vyjadrení k tomuto problému prezradila, ?e podvodníkov mô?u jednoducho odhali?.

?Máme technické mo?nosti, ktoré doká?u odhali? falo?ný alebo skopírovaný SMS lístok.?

Nane??astie v?ak vo svojom stru?nom vyjadrení bli??ie neuviedla, akým spôsobom k odhaleniu falo?ných lístkov dochádza. Revízor toti?to má právo na overenie v?etkých dát SMS lístka, no právo na prehliadanie celého smartfónu a v?etkých nain?talovaných aplikácií, samozrejme, nemá. Napriek tomu, ?e spôsob odhalenia podvodníkov nepoznáme, je z tejto situácie ve?mi jednoduché východisko, a to na?alej si regulérne plati? za slu?by ponúkané dopravným podnikom. Jednoeurový SMS lístok toti? za 50 alebo 70-eurovú pokutu jednozna?ne nestojí.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
35%
Páči sa mi to
18%
Chcem to
4%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
14%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]