Tajomstvá tejto planéty sa ?udstvu postupom ?asu odha?ujú, no napriek tomu pred nami skrýva e?te ve?ké prekvapenia. Jednu záhadu sa v?ak výskumníkom predsa len podarilo objasni?. Za podivuhodným zlo?ením povrchu a obrovskými prelia?inami mô?e stá? zrá?ka s trpasli?ou planétou, ktorá Mars postihla pred miliardami rokov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vedci u? dlhý ?as skúmajú ná?ho vesmírneho ?suseda?, ktorý pred nimi doteraz schovával jedno obrovské tajomstvo. Za podivuhodným chemickým zlo?ením a deformáciou povrchu mô?e by? omnoho vä??ia udalos? ako sme si doteraz mysleli. Americko-japonská ?túdia po?as výskumu odhalila, ?e tieto vlastnosti mohla ?ervenej planéte prinies? ve?ká vesmírna kolízia, ktorej ú?astníkom bola trpasli?ia planéta. Výsledky skúmania zverejnila Coloradská univerzita v Boulderi vo vedeckom ?asopise Geophysical Research Letters.

Hrozivá história Marsu

Povrch Marsu je extrémne zlo?itý a kôra nie je na ka?dom mieste rovnako hrubá. Impakt malej planéty spôsobil, ?e najmä na severnej pologuli je kôra ten?ia aj o 30 km a povrch je prepadnutý o 3 km. Takéto následky a obrovské zmeny mohla spôsobi? len mohutná zrá?ka s vesmírnym telesom, ktoré Mars radikálne zmenilo. Mnoho teórií sa pokú?a objasni? aj existenciu dvoch obiehajúcich mesiacov, Fobosa a Deimosa. Tie majú nielen zvlá?tnu podobu, ale taktie? zlo?enie a teoreticky mô?u by? práve výplodom tejto zrá?ky.

zdroj fotografie: NASA

Nenechaj si ujs?
Cesta ?udí na Mars sa poriadne skomplikovala. Tieto testy odha?ujú, aký nebezpe?ný by bol ?ivot

Tento jav výskumníci v posledných rokoch vysvet?ujú hypotézou jediného dopadu, ktorá obhajuje ohromný kráter na severnej ?asti planéty. Jeho priemer dosahuje neuverite?ných 10 000 km, ?o z neho robí najvä??í známy kráter v celej na?ej slne?nej sústave. Dokonca je nieko?ko tisícnásobne vä??í ako ?diera? po meteorite, ktorý zasiahol Zem za éry dinosaurov. Toto vesmírne teleso vtedy do povrchu vrylo kráter o priemere zhruba 180 km. Aby boli záhady Marsu ?udstvu jasnej?ie, pustil sa Stephen Mojzsis a Ramonom Brasserom z Coloradskej univerzity a Tokijského technologického in?titútu do skúmania úlomkov meteoritov, ktoré boli z mar?anského povrchu ?odpálené? pri nárazoch asteroidov a pristáli na Zemi.

Ohromný náraz ho zmenil naveky

Tieto vzorky po preskúmaní odhalili, ?e obsahujú omnoho viac ?a?kých kovov ako sa o?akávalo. Za tým tak mô?eme h?ada? vesmírne telesá, ktoré na Mars dopadli pred miliónmi rokov a tieto prvky tam priniesli. Pod?a vedcov sa mohol objem planéty v dôsledku mnohých nárazov zvä??i? a? o 0,8 %. Aby bolo mo?né zisti?, aký ve?ký objekt do povrchu planéty narazil, bola spustená simulácia s rôzne ve?kými asteroidmi. Tá mala odhali?, aký z nich by bol zodpovedný za vytvorenie tak zna?ných zmien na povrchu. Výsledok bol v?ak skuto?ne ohromujúci a odhalil, ?e priemer mohutného vesmírneho telesa, ktoré vrazilo do Marsu mohol by? a? 1200 km, ?o je nieko?konásobne viac ako d??ka celého Slovenska.

zdroj fotografie: Pixabay

Odhaduje sa, ?e zrá?ka nastala zhruba pred 4,3 miliardami rokov, ?o je len ?krátko? po vytvorení na?ej slne?nej sústavy. Mars následne e?te trápili ?al?ie a ?al?ie nárazy mnohých komét ?i asteroidov. Po?as tohto ve?kého nárazu u? bolo v ?truktúre planéty oddelené kovové jadro od plá??a. Tieto fakty by tak mohli vysvetli? deformácie na Marse ako aj vznik jeho dvoch mesiacov, ktoré sú pravdepodobne vytvorené z úlomkov mar?anskej kôry a materiálu trpasli?ej planéty.

?ivot planét v za?iatkoch existencie slne?nej sústavy nebol jednoduchý a dlhé eoky ?elili tisíckam vesmírnych telies, ktoré ich pozna?ili. Výskumníci aj na?alej plánujú ?tudova? úlomky z Marsu, ktoré im majú prinies? detailnej?ie poznatky o existencii planéty a toho, ?o si za miliardy rokov od svojho vzniku pre?ila.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]