O tom, ?e Elon Musk ma do budúcnosti smelé plány a vízie je u? známe. Jednou z nich je aj misia s cie?om posla? prvých ?udí na Mars. V súvislosti s tým poskytol Elon Musk ?al?ie informácie o dlho o?akávanej misii.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na konferencii ISS R&D Elon Musk poskytol ?al?ie informácie o dlho o?akávanej misii, ktorá ma za úlohu dosta? ?udí na Mars. Pod?a neho, v?etko závisí od úspechu rakety Falcon Heavy. Hne? od prvého ?tartu v tomto roku bude najsilnej?ou opera?nou raketou na svete.

Falcon Heavy

Falcon Heavy bude schopná zdvihnú? viac ako 54 ton, ?o je dvojnásobok za?a?enia rakety Delta IV Heavy za jednu tretinu nákladov. Vývoj tejto rakety v?ak nie je jednoduchý. Elon priznal, ?e je ove?a zlo?itej?í, ne? SpaceX pôvodne o?akával. Vy?aduje si sú?asné zapálenie a? 27 rakiet, ktoré ju majú dosta? na obe?nú dráhu.

Práve preto priznal, ?e latka úspechu tohto ?tartu nie je nastavená príli? vysoko. Predpokladá, ?e prvé ?tarty e?te nevynesú Falcon Heavy na obe?nú dráhu. Pod?a neho bude úspechom, ak sa raketa dostane ?o naj?alej od ?tartovacej rampy a pritom ju nezni?í. Problémy sú sú?as?ou samotného procesu ?tartu a vynesenia rakety na obe?nú dráhu. V súvislosti s tým Musk poznamenal, ?e Falcon Heavy bude skvelým dopravným prostriedkom, av?ak nie je toho u? na rakete ve?a ?o testova?, pokia? je stále na Zemi. Práve kvôli týmto nebezpe?ným ?tartom si Elon robil ?arty oh?adom charakteru posádky, ktorá bude musie? by? poriadne odvá?na.

Crew Dragon

?al?ia posádka výskumníkov bude prepravená na palube kozmickej lode Crew Dragon, známej tie? ako Dragon 2. Kozmická lo? Dragon sa doposia? pou?íva len na prepravu nákladu, ale SpaceX ju upraví tak, aby bola schopná prepravi? aj posádku. Prácou týchto výskumníkov budú orbitálne ?tarty lode Dragon a testovanie jej automatických dokovacích schopností. V sú?asnej dobe, aby sa Dragone pripojil k vesmírnej stanici ISS, musí by? pou?ité robotické rameno.

Pod?a Muska v?ak aktuálne záujmy SpaceX le?ia mimo vesmírnej stanice ISS a Marsu. Spolo?nos? v prvom rade potrebuje vybudova? základ?u na Mesiaci. Niektorí z najvä??ích hrá?ov u? v závode na vybudovanie základne na Mesiaci z ?íny a Európy a ich príslu?né kozmické agentúry oznámili, ?e sa zapájajú do medzinárodnej spolupráce na realizáciu vízie ?Moon Village?. To, ?i sa ich Elonovi a SpaceX podarí predbehnú?, je v?ak ve?kou otázkou budúcnosti.

Aký je teda záver?

Prvé podrobné plány o misii budú pravdepodobne zverejnené a? v septembri. Úsilie SpaceX je teraz ?ivotne dôle?itej?ie ako kedyko?vek predtým. Vzh?adom na to, ?e NASA nedávno priznala, ?e nebudú tí, ktorí nás dostanú na Mars. Náznaky v?ak poukazujú, ?e mô?eme ?aka? spoluprácu NASA a SpaceX.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.