Pre nás, technologických nad?encov, to vyzerá tak, ?e lietajúce autá sú budúcnos? vzdialená najmenej pä? rokov. V skuto?nosti sú ale o nie?o bli??ie, ?o dokazuje aj nemecký startup Lilium.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V minulosti sme u? videli ve?a prototypov lietajúcich áut a bolo do nich vlo?ených aj ve?a pe?azí. V poslednom ?ase v?ak tento segment technológií výrazne o?il. Slovenská spolo?nos? AeroMobil predstavila svoje prvé komer?ne predávané lietajúce auto a nemecký startup dokonca v?era v Mníchove ukázal aj prvý testovací let. Av?ak tieto dva kúsky sa od seba zna?ne lí?ia. Kým slovenský AeroMobil je hybridný, teda funguje ako auto aj lietadlo, po?in od Lilium Jet vie iba lieta? vo vzduchu a jedná sa skôr o akýsi taxík.

nenechaj si ujs?
Prvé komer?ne predávané lietajúce auto od slovenského AeroMobilu pozná svoj oficiálny dátum predstavenia!

Na videu vy??ie si mô?e? pozrie? zaujímavý vertikálny vzlet, akým disponujú aj helikoptéry. Pod?a výrobcu to pomáha najmä k redukovaniu bolestí hláv, ktoré pri lietaní mô?u vznika?. Vozidlo pohá?a 36 samostatne umiestnených prúdových motorov na krídlach dlhých 10 metrov. Po?as vzletu klapky smerujú dole, aby bol zabezpe?ený vertikálny smer. Potom sa naklonia do horizontálnej polohy a let u? klasicky pokra?uje. V tomto teste bolo z bezpe?nostných dôvodov lietajúce auto ovládané na dia?ku, no Lilium tvrdí, ?e let s posádkou sa uskuto?ní u? ?oskoro.

lilium jet
zdroj fotografie: Lilium

Obrovskou výhodou je batéria, ktorá spotrebúva a? o 90 % menej energie ne? lietadlo na ?týl drona. ?Jedná sa o rovnakú batériu, akú mô?ete nájs? v ktorejko?vek Tesle.? – povedal spoluzakladate? spolo?nosti, Patrick Nathen. V?aka tejto vychytávke vie Lilium Jet ponúknu? dolet a? 300 kilometrov, pri?om doká?e dosiahnu? maximálnu rýchlos? 300 km/h. Startupu nie je ?ahostajná ani bezpe?nos? pasa?ierov. Cie?om je síce vytvorenie plne autonómneho pilotovania, no kým to nebude dokonalé, na let bude dohliada? ?lovek.

lilium jet
zdroj fotografie: Lilium

Ako sa teda takýmto ??udom? odvezie be?ný ?lovek? Fungova? to bude na podobnom princípe, na akom dnes funguje (alebo skôr nefunguje?) alternatívna taxislu?ba Uber. Pasa?ier si cez aplikáciu rezervuje miesto a nájde si najbli??ie mieste odletu (budú sa nachádza? popri cestách a na strechách). Ak si tento projekt ihne? odsúdil tým, ?e bude ur?ený len pre super bohatých, tak si spravil ve?kú chybu. Tento spôsob dopravy bude toti? ove?a lacnej?í ako dne?né taxíky. Kým za 55-minútovú jazdu taxíkom z Manhattanu na letisko John F. Kennedyho zaplatí? pribli?ne 50 ?, s Lilium Jet sa odvezie? iba za pä? minút a vyjde ?a to na smie?nych 5 ?.

lilium jet
zdroj fotografie: Lilium

Fantastické, no nie? Na druhej strane ale musíme spomenú?, ?e ve?a takýchto projektov nevy?lo a rýchlo sa na ne zabudlo. Ke? sa povie ?prototyp?, ve?a z nás si pod týmto pojmom predstaví nie?o nepraktické, nefungujúce alebo chybné. Lilium v?ak ni? len tak ?ahko nezastaví a s vývojom lietajúceho auta to bude skú?a? aj na?alej. Spoluzakladate? si myslí, ?e Lilium za?alo svoju ?innos? v pravý ?as, a to mô?e by? k?ú?om k budúcemu úspechu.

lilium jet
zdroj fotografie: Lilium

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.