V posledných rokoch sa technológie posúvajú vpred raketovým tempom a na?e milované smartfóny tak priná?ajú stále ?pi?kovej?ie funkcie. To, ?o je dnes brané ako be?ná vlastnos? smartfónov, by sme si pred pár rokmi vedeli iba ?a?ko predstavi?. Smartfóny v dne?ných d?och za?ívajú svoje ?zlaté ?asy?, no aj tie sa raz skon?ia. ?o nás v?ak ?aká potom, ke? tieto zariadenia z na?ich ?ivotov vymiznú? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Podobne ako iné technické zariadenia pred nieko?kými rokmi, aj dne?né smartfóny ?aká zánik a nahradi? ich mô?u technológie, ktoré dnes vídame iba v sci-fi filmoch. Nemusí to by? o rok ?i o dva, no raz sa cesta smartfónov dostane k svojmu koncu a ná? ka?dodenný ?ivot sa potom mô?e zmeni? na nepoznanie. V dne?ných d?och vnímame na?e múdre telefóny ako revolu?né zariadenia. Svojou kompaktnos?ou nám dovo?ujú ich bráva? stále so sebou, nech sme kdeko?vek. V ich útrobách sa nachádza hardvér, ktorý nám umo??uje jednoducho sa vysporiada? s úlohami be?ného ?ivota.

zdroj fotografie: Android Authority

Aby toho nebolo málo, v smartfónoch nachádzame stále vyspelej?ie funkcie. Medzi ne patrí aj mo?nos? premeni? tieto zariadenia na prenosný po?íta? ?i komunikácia s virtuálnymi asistentami. Ako skvelý príklad poslú?i aj najnov?í Samsung Galaxy S8. Práve v tomto modeli mô?eme nájs? tie najdokonalej?ie funkcie, ktoré nám moderné technológie umo??ujú vyu?íva?. Výrobca tohto smartfónu predpokladá, ?e o nejaký ?as budeme môc? celé zariadenie ovláda? len pomocou hlasových príkazov a digitálneho asistenta. V dne?ných d?och v?ak stúpa popularita virtuálnej reality. Zatia? je ale vyu?itie tejto technológie zna?ne obmedzené.

technológiezdroj fotografie: UploadVR

Nenechaj si ujs?
Google robí s umelou inteligenciou zázraky. Najnov?ie pokroky sa týkajú videí

Spolo?nosti ako Microsoft, Facebook alebo Google v?ak u? intenzívne pracujú na vybudovaní samostatnej virtuálnej reality, ktorá nám bude premieta? 3D obraz priamo do na?ich o?í. Je to práve virtuálna a roz?írená realita, ktorá v budúcnosti mô?e vytla?i? smartfóny z na?ich ?ivotov. Koniec koncov, rozdiely medzi vnímaním reálneho sveta a virtuálnej reality sa mô?u prelína? nato?ko, ?e nové technológie takmer dokonale ovládnu na?e zmysly. To u? znie pomerne desivo, no vízie do nie ve?mi vzdialenej budúcnosti znejú e?te ?ialenej?ie. Vývoj technológií bude o nieko?ko desa?ro?í na úplne inej úrovni, ako je tomu dnes a za ten ?as mô?e ?udstvo spravi? obrovský pokrok.

zdroj fotografie: PCWorld

U? v dne?ných d?och sa v?ak hovorí o spojení po?íta?ov a ?udského mozgu, ?o vo výsledku mô?e skon?i? prepojením reálneho a digitálneho sveta. Aj ke? sú tieto my?lienky iba v rannom ?tádiu vývoja, tak na ich realizácii u? za?ína pracova? Elon Musk v projekte Neuralink. On sám tvrdí, ?e umelá inteligencia je na vzostupe. Aby sme v budúcnosti dokázali udr?a? krok s technikou, nebudeme musie? vylep?ova? na?e zariadenia, ale seba samých. ?al?ím ?levelom? je pod?a Muska teda zavedenie ?ipu, ktorý bude v mozgu spojený s na?imi neurónmi.

zdroj fotografie: TechWorm

Nenechaj si ujs?
Elon Musk spú??a ?al?í revolu?ný projekt s názvom Neuralink!

Táto skuto?nos? má by? ?al?ím krokom po tom, ?o sa éra smartfónov ocitne na svojom konci. Sú to práve tieto zariadenia, ktoré nám umo?nili pristupova? k mnohým informáciám a technológia roz?írenej reality ich doká?e prenies? priamo pred na?e o?i. My?lienka spojenia ?loveka a stroja znie naozaj ako zo sci-fi filmu a preto je ve?mi otázne, ako bude potom svet vyzera?. V kone?nom dôsledku mô?e by? práve táto fúzia kone?ným ?tádiom technologického vývoja po tom, ke? smartfóny upadnú do zabudnutia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
30%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
10%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]