Zariadenia vyu?ívajúce moderné technológie nám pomáhajú s na?imi ka?dodennými úlohami a dokonca aj s upratovaním. Inteligentné robotické vysáva?e nie sú dnes ni?ím nezvy?ajným, no podivný je spôsob, akým tie najvyspelej?ie zbierali údaje o domácnostiach pou?ívate?ov. Vysáva?e iRobot Roomba po?as upratovania zárove? mapovali prostredie, v ktorom sa pohybovali a výrobca tieto dáta ponúka na predaj.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nie je vysáva? ako vysáva?

Spolo?nos? iRobot ponúkla prvý model s Wi-Fi pripojením zákazníkom e?te v roku 2015. Jednalo sa o iRobot Roomba 980, ktorý hravo doká?e zvláda? nielen domáce, ale aj ??pioná?ne? práce, preto?e popri ?istení podláh s pomocou senzorov dokázal vytvára? vizuálne zobrazenie domácností. Tieto údaje zah??ajú aj informácie o rozlo?ení nábytku v miestnostiach, ktoré vysáva?u pomáhali pri upratovaní orientova? sa po jeho premiestnení. Pod?a výkonného riadite?a spolo?nosti, Colina Angleho, podobné ?mapovanie? vyu?ívajú viaceré zariadenia. Je to práve on, kto sa rozhodol zozbierané vizuálne mapy domácností preda? po?as najbli??ieho obdobia ve?kým spolo?nostiam ako Google, Amazon ?i Apple. Angle zárove? tvrdí, ?e tieto súkromné informácie nemajú by? predané bez súhlasu majite?ov týchto vysáva?ov.

zdroj fotografie: iRobot

Ignorova? podmienky pou?ívania sa rozhodne nevyplatí

Mnohí z nich by v?ak s takýmito podmienkami súhlasili, len aby získali prístup k inteligentným funkciám. V aplikácii iRobot Home mô?u pou?ívatelia zru?i? funkciu zdie?ania údajov v cloudových slu?bách. Podmienky pou?ívania a zásady ochrany súkromia v?ak obsahujú oznámenie, ktorým si výrobca vyhradzuje právo na zdie?anie osobných údajov s inými spolo?nos?ami, pri?om ich mô?e aj predáva? alebo inak zhodnoti?. Majitelia týchto robotických vysáva?ov tak pri súhlase v aplikácii otvorili dvere spolo?nosti, ktorá teraz mô?e predáva? zmapované priestory ich domov. Najvä??ou chybou je v?ak ignorovanie týchto podmienok, preto?e vä??ina zákazníkov s nimi súhlasí bez toho, aby si ich pozorne pre?ítali.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Daj zbohom upratovaniu a nechaj to na najlacnej?í inteligentný robotický vysáva? ILIFE V5. V Európe ho teraz kúpi? omnoho lacnej?ie ako v ?íne


K podobnej situácii sa prednedávnom vyjadril aj CEO e-mailovej spolo?nosti Unroll.me. Ten prehlásil, ?e mal ?zlomené srdce? z pou?ívate?ov, ktorí boli rozhnevaní, ?e predali svoje údaje Uberu za neznámy poplatok. Dohody a zmluvné podmienky pri mnohých slu?bách ?i zariadeniach sú písané v jazykoch pre konkrétne krajiny alebo tie? v angli?tine. Aj napriek tomu, ?e mnoho ?udí tento jazyk ovláda, málokto si detailne tieto podmienky pre?tuduje. Zrejme aj týmto spôsobom spolo?nosti vyu?ívajú ich nevedomos?. Chyba je v tomto prípade jednozna?ne na strane zákazníka, ktorý ignoroval pre?tudovanie si podmienok a zásad ochrany súkromia.

iRobot Roombazdroj fotografie: iRobot

Dáta, ktoré zbierajú robotické vysáva?e iRobot Roomba mô?u by? po predaji vyu?ité na zdokonalenie domácich asistentov ako Google Home, Alexa a ?oskoro aj Apple HomePod. Otázne v?ak je, ?i budú skuto?ne pou?ité len na tieto ú?ely. Budú zákazníci aj na?alej inteligentným vysáva?om spolo?nosti iRobot dôverova?? Je skvelé, ako nám doká?u moderné technológie v domácnostiach pomáha?. Práve takáto situácia je v?ak dôkazom toho, ?e tieto zariadenia o nás ?i na?ich domovoch ?asto zbierajú omnoho viac informácií, ako by sme chceli. Vyu?íva? aj ty vo svojej domácnosti vysáva? iRobot Roomba?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]