Vývoj telekomunika?ných zariadení za posledné desa?ro?ia pokro?il, no napriek tomu sa aj pri be?ných slu?bách, ako sú volania, mô?u vyskytnú? podivné poruchy. Jednu z nich aktuálne rie?ia u na?ich západných susedoch a úrady, ba ani telekomunika?né spolo?nosti jej nevedia prís? ?na k?b?. Okrem ?eských portálov s touto informáciou pri?lo aj slovenské ?ivé.sk

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Volania medzi ú?astníkmi hovoru mô?u by? v niektorých prípadoch odpo?úvané a sledované. ?o v?ak treba robi? v prípade, ?e vlastní? starú, tla?idlovú Nokiu a pri prichádzajúcom hovore by si po?ul hlas volajúceho e?te skôr ako vôbec zdvihne? telefón? S týmto kurióznym problémom sa v ?eskej republike stretol technik Martin Vítek. Prvá ne?akaná situácia sa udiala u? pred 3 rokmi, kedy pri prichádzajúcom hovore zrazu z reproduktora za?ul hlas volajúceho. Ten volal z pevnej linky na jeho staru?kú Nokiu so SIM kartou od operátora Vodafone.

Problém sa vyskytol na viacerých miestach

Ako je mo?né, ?e je hlas volajúceho po?u? bez nutnosti zdvihnutia hovoru? Túto situáciu sa pán Martin rozhodol rie?i? s kompetentnými spolo?nos?ami a vyskú?al ju tie? na iných miestach v ?esku. Nane??astie sa jeho obavy potvrdili a chyba sa dokonca objavila aj u pevných liniek káblovej televízie UPC v Prahe, na Opav? a niektorých VoIP telefónoch. Po nieko?kých ?al?ích skú?kach a jednozna?nom presved?ení, ?e ide o záva?nú bezpe?nostnú chybu, sa teda obrátil na operátora Vodafone, O2, ale aj sprostredkovate?a CETIN.

zdroj fotografie: Pixabay

Nakoniec sa mu poradilo uspie? a? na ?eskom telekomunika?nom úrade, kde po dlhých chví?ach presvied?ania musel poruchu technikom reálne predvies?. Jeho historická Nokia potom putovala do laboratória na testovanie. Neskôr kontaktoval aj Národný bezpe?nostný úrad, no ten problém odmietal rie?i?. Porucha sa síce objavuje len na star?ích, tla?idlových telefónoch, no vzniká zrejme v sie?ach tamoj?ích operátorov O2, Vodafone, UPC a T-Mobile. Tí u? ale pou?ívajú na spájanie hovorov modernú techniku.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Slováci sa opä? stali ter?om útokov zo zahrani?ných telefónnych ?ísiel

Akých zariadení sa tento záva?ný problém týka? Jedná sa najmä o staré Nokie 1600, 6080, 6230i a im podobné modely. Modernej?ie telefóny ako Nokia N73 u? táto situácia nezasiahla, no je mo?né, ?e sa s ?ou potýkajú aj moderné smartfóny. V tomto prípade je zrejme u? úlohou softvéru nepú??a? do reproduktora hlas volajúceho, pokia? nie je hovor zdvihnutý. Napriek tomu ide o zna?né bezpe?nostné riziko, ktoré sa v?ak spomedzi v?etkých zainteresovaných rozhodol vá?nej?ie rie?i? len ?eský telekomunika?ný úrad.

Na Slovensku sa chyba nevyskytuje

Slovenskí operátori sa v?ak pod?a doteraj?ích informácií s podobne problémovou situáciou zatia? nestretli. Hovorca slovenského Telekomu pre ?ivé.sk sa k otázke vyjadril nasledovne: ?Podobnú chybu sme v na?ej sieti zatia? nezaregistrovali.? Rovnako reagovalo aj O2, Orange a 4ka zasa uviedla, ?e vyu?íva najmodernej?ie technológie pre kvalitné zabezpe?enie hovorov.

zdroj fotografie: Pixabay

Problém nezaregistroval dokonca ani prevádzkovate? sietí pevných liniek Slovanet. Rie?enie situácie v ?esku je zatia? v nedoh?adne, no treba podotknú?, ?e ide o pomerne podivný problém, s ktorým sa stretol len 1 ú?astník – pán Martin Vítek pre ?ive.cz. Závere?né stanovisko zatia? vydané nebolo, preto?e chyba mô?e by? nielen v sieti telekomunika?ných operátorov, ale aj v samotnom telefóne. Aký je tvoj názor na tento problém? Stretol si sa s nie?ím podobným v minulosti?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]