20 rokov sme pou?ívali heslá, ktoré sú pre nás ?a?ko zapamätate?né, ale po?íta?mi ?ahko uhádnute?né. Autor pravidiel, ktoré v?etci nenávidíme, priznal svoje pochybenie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?etko sa to odohralo v roku 1980, ke? verejnos? e?te nemala prístup na internet a kyber kriminalita takmer neexistovala. Bill Burr pracoval ako mana?ér v Národnom In?titúte ?tandardov a Technológie (NIST) a vypracoval pravidlá pre ?bezpe?né heslá?, ktoré pou?ívatelia pri registrácii na webových stránkach musia sp??a?.

Nedostatok vedomostí

heslá
zdroj fotografie: Pixabay

Práve on je dôvodom, pre ktorý sú v heslách po?adované ve?ké písmená, malé písmená, ?ísla ?i ?peciálne znaky. Tieto pravidlá vypracovával v roku 2003, no v tom ?ase toho e?te ve?a nevedel a musel sa tak spolieha? na dokumenty z roku 1980. Burr sa ale priznal, ?e ve?a z toho, ?o spravil teraz ?utuje. Heslá so zastaranými pravidlami sú zbyto?ne komplikované, ?udia si ich ?a?ko zapamätávajú a po?íta?e ich ?ahko uhádnu. Ukázalo, ?e heslá mô?u by? v skuto?nosti omnoho jednoduch?ie.

Nenechaj si ujs?
Obchod Google Play obsahoval tri aplikácie, ktoré ?pehovali pou?ívate?ov. Ubezpe? sa, ?i ich náhodou nemá? nain?talované

heslá
zdroj fotografie: Randall Munroe 

Heslá nemusia by? vôbec zlo?ité

Ideálne je zvoli? si kombináciu ?tyroch náhodných slov, ako napríklad ?correcthorsebatterystaple?. Silu tohto hesla lep?ie pochopí? na komikse vy??ie. Kým rozlú?tenie hesla ?Tr0ub4dor&3? by trvalo pri tisícoch tipov za sekundu zhruba 3 dni, heslo ?correcthorsebatterystaple? by bolo uhádnuté pri rovnakom tempe mo?no a? o 550 rokov. Paul Grassi z NIST zárove? dodal, ?e by mohla odpadnú? nutnos? pravidelnej zmeny hesla a pou?ívatelia by ich tak menili iba pri podozrení, ?e boli ukradnuté.

Na nových pravidlách sa pracuje

NIST u? bol poverený pre napísanie nových pravidiel, ktoré by boli pre ?udí prijate?nej?ie a pre po?íta?e ?a??ie prelomite?né. Grassi tvrdí, ?e za?iatkom júna u? boli v?etky najzákernej?ie podmienky odstránené. Spo?iatku si mysleli, sa bude jedna? o pomerne rýchly úkon, no nakoniec museli pravidlá písa? úplne odznova. V?etko ale dobre dopadlo a pravidlá sa u? pomaly za?ínajú dostáva? do IT sveta.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
40%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.