Game of Thrones netreba azda nikomu bli??ie predstavova?. Len ve?mi ?a?ko vo svojom okolí nájde? ?loveka, ktorý by o tomto fenoméne nepo?ul. Ak aj náhodou taký predsa len existuje, za posledných pár dní sa to mohlo diametrálne zmeni?. Tento fantasy seriál toti? ka?dou novou epizódou trhá rekordy v sledovanosti.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Televízia HBO urobila ve?mi dobre, ke? sa nez?akla vyhrá?ok hackerov, ktorí nedávno odcudzili celú siedmu sériu. Ani po pred?asnom uverejnení jednej z ?astí sa toti? sledovanos? nezní?ila, ba ?o viac, tento diel prekonal doposia? v?etky ostatné. O to rad?ej teda samotné HBO vypustilo do sveta upútavku na nadchádzajúcu ?as?, ktorá má fanú?ikov poriadme navnadi?. E?te predtým, ne? si spomínanú uká?ku bli??ie rozoberieme, ?a v?ak musíme upozorni?, ?e tento ?lánok obsahuje spoilery, tak?e si ho rad?ej pre?ítaj a? po prezretí v?etkých doteraj?ích ?astí 7. série.

Tyrion Lannister bude krá?a? po zdevastovanom bitevnom poli. Znamená to, ?e sa nakoniec predsa len z Daenerys stane ?Krá?ovná popola??

zdroj fotografie: HBO

Niektorí z fanú?ikov pripisujú udalostiam, ktoré nastali v poslednej odvysielanej epizóde nesmiernu váhu. Pod?a nich sa toti? vôbec po prvý raz odhalila pravá tvár ?Matky drakov?. Títo ?udia sa tie? domnievajú, ?e práve Daenerys bude hlavným záporákom celého seriálu. Ke??e je predsa len potomkom neslávne známeho ?ialeného krá?a, nie?o na tom mô?e by? pravdy. Na druhú stranu je u? ale v celých Siedmych krá?ovstvách záporákov dos?, no nie?

Daenerys a Tyriona ?aká ne?ahká úloha. Musia vyrie?i?, ?o urobia so svojimi novými väz?ami.

zdroj fotografie: HBO

V uverejnenej upútavke na nadchádzajúcu epizódu v?ak Daenerys dala svojim väz?om na výber. Bu? to pred ?ou pok?aknú a pripoja sa k nej, alebo ju odmietnu a zomrú. Nane??astie sa v tomto videu nenachádza ?iadna zmienka o ??astlivcoch Jamiem a Bronnovi.

Tyrion a Varys povedú úprimný rozhovor spä? na Dra?ej skale (Dragonstone). Samozrejme pri ?om nechýba ani d?bán vína.

zdroj fotografie: HBO

Je celkom mo?né, ?e nepôjde len o oby?ajný rozhovor pri dobrom alkohole. Varys toti? bude Tyrionovi prehovára? priamo do du?e. Pod?a jeho slov z videa musí Tyrion, ako pobo?ník krá?ovnej, nájs? ideálny spôsob k tomu, aby mu Matka drakov na?úvala.

Posledných pár epizód sa stále nesmierne záhadný Varys pohyboval skôr v úzadí. V ?al?ej ?asti sa to zrejme zmení a opä? sa dostane na jeho múdra.

zdroj fotografie: HBO

Napriek tomu, ?e je tento najznámej?í Eunuch stále opradený poriadnym rú?kom tajomstva, je zárove? jedným z mála ?udí, ktorým skuto?ne zále?í na oby?ajných ?u?och zo Západozeme. Ur?ite nás ale v spojitosti s ním ?akajú v Game of Thrones e?te nejaké tie prekvapenia.

Jon Snow a Daenerys sa podelia o ?al?iu spolo?nú scénku, ktorá bude celkom iste rovnako zaujímavá ako tie predo?lé. Opä? si toti? majú ?o poveda?.

Hoci sa v poslednej epizóde právoplatná krá?ovná siedmych krá?ovstiev pýtala na názor jej nového spojenca, Jona Snowa, neuposlúchla ho. To by mohlo vies? k ne?elanému konfliktu.

Z výrazu Jonovej tváre sa v?ak dá vy?íta?, ?e dvakrát nad?ený nie je. Krá?a severu v?ak trápia viaceré skuto?nosti, pri?om jednou z nich sú stále silnej?í Bieli Chodci (White Walkers).

zdroj fotografie: HBO

Ktovie, mo?no si Jon v najnov?ej epizóde uvedomí, ?e Daenerys k porazeniu Bielych Chodcov skuto?ne potrebuje a pok?akne. Zárove? sa u? blí?i ?as jeho návratu spä? na sever.

V Krá?ovom Prístavisku uvidíme Cersei sedie? zdrvenú na jej posteli. S ur?itos?ou sa k nej dostali nepriaznivé správy o jej armáde a Jamiem, ktorého osud je stále neznámy.

zdroj fotografie: HBO

Cersei ?akajú poriadne kru?né chvíle. Akoby nesta?ilo, ?e jej armáda dostala na frak a jediná osoba, ktorú kedy okrem svojich detí milovala je nezvestná, e?te ju zrejme ?akajú aj finan?né problémy.

Pozrieme sa spolo?ne aj do Starého mesta, kde Sam po boku s Gilly opä? ?ítajú ohromné mno?stvo kníh.

zdroj fotografie: HBO

Nenechaj si ujs?
Hackeri ukradli od HBO viac ne? len epizódy seriálov. Majú aj osobné údaje hercov z Game of Thrones

Naposledy, ke? sa Gilly a Sam spolo?ne ponorili do kníh, podarilo sa im nájs? podstatnú informáciu o dra?om skle, ktoré zabíja Bielych Chodcov. V jednej z kníh, ktoré Sam listoval, sa okrem iného zobrazil aj obrázok dýky z Valyrijskej ocele, ktorú Malí?ek daroval Branovi. U toho sa v?ak dlho neohriala, ke??e ju vzápätí predal v boji podstatne skúsenej?ej a obratnej?ej Arye. Aj ke? nie je úplne jasné, pre?o bol ná?rt tejto dýky v jednej z kníh, isté je, ?e o nej e?te budeme po?u?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
70%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]