Do najznámej?ej a zárove? najvyu?ívanej?ej sociálnej siete na svete  pribudli za posledné mesiace viaceré nové funkcie. Napriek tomu, ?e sa nie v?etky z nich te?ia ob?ube Facebook nezahá?a a v pridávaní noviniek pokra?uje aj na?alej. Najnov?ie tak do svojej mobilnej aplikácie pridal novú ikonu, ktorej funkcionalitu testuje na malej vzorke pou?ívate?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pravdou je, ?e samotná sociálna sie? zatia? funk?nos? tejto ikony bli??ie neobjasnila. Kvôli tomu sa tak musíme spolieha? na screenshoty od pou?ívate?ov, na ktorých sa svoju funkciu rozhodol gigant otestova?. Pri bli??om poh?ade na ni??ie uvedené snímky si mô?e? na hlavnom ovládacom panely túto novú ikonu v?imnú?, pri?om sa nachádza ihne? ved?a ikony ?asovej osi. Pod?a doposia? zistených informácií plní táto ikona mierne nadbyto?nú funkciu, nako?ko zobrazuje príspevky, ktoré si doposia? mohol nájs? na ?asovej osi.

zdroj fotografie: STAN SCHROEDER

Nenechaj si ujs?
Facebook odteraz opä? pridáva na funkcionalite. ?o znamenajú nové farebné statusy?

Vo svojej podstate ide o funkciu, ktorú mô?e? pozna? aj z aplikácie Instagram. V nej sa ti toti?to po kliknutí na ikonu lupy zobrazia príspevky, ktoré ti táto sociálna sie? prispôsobuje na základe toho, ?o sa ti pá?i. Po kliknutí na ikonu rakety sa tak rovnako budú zobrazova? príspevky ?peciálne prispôsobené danej osobe. Tie bude Facebook generova? na základe záujmov a preferencií, pri?om ti sem tie? pridá novinky z tvojho blízkeho okolia. Zatia? nie je celkom isté, ?i sa táto funkcia dostane ku v?etkým pou?ívate?om mobilnej aplikácie.

zdroj fotografie: STAN SCHROEDER

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
0%
Mám to
38%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]