Vesmír vôkol nás je tvorený miliardami a miliardami hviezd, pri?om mnohé sú od na?ej galaxie na milióny svetelných rokov ?aleko. ?udstvo je v skúmaní tohto nekone?ného priestoru e?te len na za?iatku. Astronómovia teraz v?aka najmodernej?ím technológiám dokázali vytvori? detailnú mapu galaxií, ktoré tvoria dokonalý systém nazvaný Laniakea. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na?a planéta Zem sa nachádza v ideálnej pozícii od svojej hviezdy, Slnka, aby na nej mohol existova? ?ivot. Ten sa za stovky miliónov rokov vyvinul nato?ko, a? vznikli prvé inteligentné bytosti, ?udia, ktorí si svojim zmý??aním a získavaním nových znalostí dokázali pretvori? svet pod?a seba. V?etky moderné technológie a zariadenia sú toho dôkazom. Nejde v?ak len o ich vyu?itie pre u?ah?enie ná?ho ?ivota. Od nepamäti sa ?udstvo zaujíma aj o vesmír, ktorý nás obklopuje. Na?a Zem sa nachádza v galaxii známej ako Mlie?na dráha a tá je zasa sú?as?ou omnoho komplexnej?ieho systému. V?aka najmodernej?ím technológiám dokázali astronómovia odhali? detailnú mapu systému, ktorého sú?as?ou sme aj my a ?al?ích viac ako 8000 galaxií okolo nás.

Galaxiazdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
?udstvo ?aká revolúcia v objavovaní vesmíru. Nový teleskop umo?ní doteraz nepredstavite?né po?iny

Dokonca poznáme aj ich presnú polohu a pohyb vo vesmírnom priestore, no pri tom to ani z?aleka nekon?í. Poprvýkrát v histórii bol odhalený ohromujúci systém galaxií, tzv. ?Supercluster?, ktorý nesie názov Laniakea. Na?a Mlie?na dráha sa v?ak nachádza a? na okraji tejto splete hviezd, planét a ?al?ích vesmírnych telies. Celý tento nekone?ný priestor mô?eme chápa? ako prepojenú sie? galaxií. Nie ka?dý priestor je v?ak vyplnený, niektoré miesta sú takmer ?m?tve? a iné zasa galaxiami prekvitajú. Superclustery sú najvä??ími známymi systémami vo vesmíre. Pre preskúmanie ná?ho domovského priestoru s miliardami galaxii skúmali ich pohyb a umiestnenie astronómovia z Havajskej univerzity pod vedením R. Brenta Tullyho.

zdroj fotografie: Screenshot/Nature Video/YouTube

Ako je známe, celý vesmírny priestor expanduje pomerne ve?kou rýchlos?ou, pri?om proti nej pôsobí gravitácia. V?aka tomu bolo mo?né vytvori? mapu galaxií, ktoré sa budú v budúcnosti od nás vz?a?ova? a naopak, ktoré sa k nám priblí?ia. Výsledkom tohto skúmania je vesmírna mapa, ktorá zobrazuje, kam sa jednotlivé galaxie v priebehu nasledujúcich nieko?kých miliárd rokov budú pohybova?. Vä??ina z nich ?spadne? do centra nazvaného ?The Great Attractor?. Medzi na?ou galaxiou a týmto priestorom sa nachádza relatívne prázdny vesmírny priestor, ved?a ktorého je Virgo.

Ide o systém s jasnými galaxiami, ktoré boli po mnohé roky skúmané z na?ej Zeme. A? teraz boli astronómovia schopní odhali?, ?e ako Virgo, tak aj Mlie?na dráha a ?al?ie ?asti nám známeho vesmíru sú sú?as?ou masívneho systému Laniakea, systému na okraji ktorého sa nachádzame my na na?ej malej, modrej planéte. Poh?ad na túto ohromujúcu mapu galaxii je skuto?ne pozoruhodný a dokazuje, aký malý, ba bezvýznamný priestor zaberá na?a Zem v celom vesmíre. Viac detailov ti v?ak u? prinesie prilo?ené video.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
67%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]