Existujú gadgety, ktoré si za krátku dobu vybudujú obrovskú popularitu a v?aka ich skvelým mo?nostiam sú zákazníkmi neprestajne ?iadané. Medzi naj?iadanej?ie gadgety sú?asnosti sa radí populárny fitness náramok a no?né svetlo, pri?om za ich výrobou stojí v oboch prípadoch ?ínske Xiaomi. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tieto gadgety ti pomô?u nielen napredova? pri tvojich ob?úbených ?portoch, ale budú ve?kým prínosom aj v tvojej domácnosti. Aby toho nebolo málo, oba kúpi? v?aka exkluzívnym z?avovým kupónom za brutálne nízke ceny.

Xiaomi Mi Band 2

Cena: 10 ?

xiaomi mi band 2

zdorj fotografie: Techbang

Je milovaný miliónmi spokojných pou?ívate?ov, pomáha zlep?ova? fyzickú kondíciu a predsa nestojí viac ako dva obedy. Xiaomi Mi Band 2 je vyrobený z kvalitnej gumy s hypoalergénnymi vlastnos?ami, v?aka ktorým je vhodný aj pre ?udí s citlivou poko?kou. Komponent s elektronikou zas obsahuje dôle?itý OLED displej zobrazujúci základné informácie o ?ase, po?te krokov ?i srdcovom tepe. Okrem toho doká?e náramok ráta? kroky, zaznamenáva? aktivity, informova? o notifikáciách zo smartfónu ?i mera? srdcový tep.

Kúpi? Xiaomi Mi Band 2 za 10 ?
Z?avový kupón yesmind

To v?etko v?aka spojeniu cez technológiu Bluetooth a aplikáciu Mi Fit. U?ito?né je taktie? nastavenie budíkov alebo upozornenie pri príli? dlhom sedení a odomykanie smartfónu pomocou náramku. Za pozornos? stojí aj certifikácia IP67, ktorá zaru?uje odolnos? vo?i prachu a do?asnému ponoreniu. Tento skvelý náramok nabitý kopou funkcií teraz mô?e? získa? za cenu, ktorá sa nedá len tak ?ahko odmietnu?. S pou?itím kupónu yesmind v ko?íku sa toti? zní?i na mimoriadne nízkych 10 ?. Kupón ti tak poskytne a? 47 % z?avu z pôvodnej ceny 19 ?. Pre porovnanie, v ?íne si za? Xiaomi pýta takmer 19 ?! Seriózne ti ale odporú?ame pohnú? kostrou, preto?e kupón mô?e pou?i? iba 20 zákazníkov!

No?né orienta?né svetlo

Cena: 5 ?

xiaomi

zdroj fotografie: Mydrivers

Xiaomi nedávno pri?lo s vlastným orienta?ným svetlom, ktoré doká?e pomôc? v prípadoch, ke? ideme v noci na WC alebo sa vrátime neskoro domov z párty a v dome je úplná tma. Narozdiel od niektorých, toto svetlo je vybavené IR senzorom so 120-stup?ovým snímacím uhlom a dosahom 5 a? 7 metrov. Pri zaznamenaní pohybu sa teda svetlo automaticky zapne a po opustení priestoru sa po 15 sekundách samé vypne. Av?ak to iba v no?ných podmienkach, ke? je to naozaj potrebné.

xiaomi

zdroj fotografie: Mydrivers

Kúpi? orienta?né no?né svetlo za 4,6 ?
Z?avový kupón GBledmi2

Pote?í aj ohromná výdr? batérií. V re?ime svietovosti 0,7 lm vydr?ia batérie a? 12 mesiacov a pri intenzívnej?om re?ime 3,8 lm je to pribli?ne 6 mesiacov. MIJIA opä? stavila na biely minimalistický dizajn, ktorý perfektne zapadne do ka?dej modernej domácnosti. Upevnenie samotného svetla prebieha pomocou 3M lepidla alebo ho je mo?né niekam oprie?, poprípade aj zavesi? na ve?iak. Pokia? doma nemá? tri AA batérie, odporú?ame ich pred doru?ením svetla dokúpi?. V?aka ná?mu z?avovému kupónu GBledmi2 kúpi? toto skvelé svetlo za perfektných 4,6 ?, ?o je o 54 % ni??ia cena, za akú sa predáva be?ne. Opä? je k dispozícii len obmedzené mno?stvo 25 kusov za túto cenu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
43%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.