Globálne otep?ovanie a klimatické zmeny nie sú ?erstvou témou a výskumníci sa týmto záva?ným problémom zaoberajú u? dlhé roky. Ekologickou cestou ako zní?i? zne?istenie je tie? vyu?ívanie ?istej solárnej energie. V posledných rokoch sa ceny za solárne panely dostali na rozumnú úrove?, ?o vyu?ila aj ?ína na postavenie novej solárnej farmy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dne?ný svet je závislý od fosílnych palív, no práve tie sú jednou z prí?in zmeny na?ej klímy. Prejs? na ekologické rie?enia sa rozhodla aj jedna z najvä??ích svetových ve?mocí – ?ína. Najnov?ím prírastkom v tejto krajine je ve?ká plávajúca farma s fotovoltaickými ?lánkami. Tie majú za úlohu vyrába? zo slne?ného ?iarenia elektrickú energiu. V boji s ve?kým mno?stvom emisií je tento projekt pre ?ínu nesmierne významný. Solárna farma bola uvedená do prevádzky v meste Huainan v provincii Anhui.

Solárna farmazdroj fotografie: TheLipTV2/YouTube

Paradoxne v?etky solárne panely plávajú na hladine, pod ktorou sa nachádza niekdaj?ia vytopená uho?ná ba?a. Plávajúca solárna farma má mnoho výhod, a to najmä kvôli tomu, ?e nezaberá ve?kú ?as? pôdy, ktorá tak mô?e by? vyu?itá na iné ú?ely. Chladnej?í vzduch nad hladinou tie? prispieva k efektívnemu chladeniu solárnych ?lánkov, v?aka ?omu zárove? zni?uje riziko degradácie výkonu. E?te pozitívnej?ím faktom je to, ?e tento projekt nie je rozhodne posledným.

Solárna farma
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Najnov?ia solárna farma Tesly na jednom z Havajských ostrovov dosahuje obrovské rozmery a výkon

?ína sa pomaly stáva lídrom vo vyu?ití solárnej energie, za ?o v?a?í aj ?al?ím solárnym farmám. Len v minulom roku nám odhalila jednu s výkonom 20 MW v rovnakej lokalite. V tejto krajine taktie? mô?eme nájs? najvä??iu pozemnú fotovoltaickú elektráre?, ktorej rozloha ?iní takmer 26 km2. V?aka zní?eniu celkových nákladov na výstavbu solárnych elektrární mô?eme podobné farmy o?akáva? aj v budúcnosti. ?ínska vláda taktie? oznámila, ?e do roku 2020 chce zvý?i? vyu?itie solárnej energie a? o 20 %.

Otep?ovanie
zdroj fotografie: Pixabay

Závislos? dne?nej spolo?nosti na fosílnych palivách sa pomaly mô?e blí?i? ku koncu. Klimatické podmienky sa za posledné desa?ro?ia zmenili na nepoznanie a rok 2016 bol u? tretím najteplej?ím v poradí. Pokia? by sa k problému globálneho otep?ovania postavilo rovnakým spôsobom ako ?ína e?te viac krajín, mohlo by ?udstvo pozitívne ovplyvni? ?al?í vývoj klímy na Zemi.

Podobné rie?enie zaviedlo aj Japonsko: 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
63%
Páči sa mi to
32%
Chcem to
5%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]