banner-galaxy-a3-a5Ultimátny zdroj energie pre mnohé elektrické zariadenia, a teda batérie. V posledných rokoch zohrávajú práve batérie k?ú?ovú úlohu pri produkcii nových zariadení z rôznych oblastí priemyslu a vyzerá to tak, ?e nám budú robi? poriadne vrásky na ?ele.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?i sa u? na to pozerá? z perspektívy smartfónov, alebo iných zariadení, bez batérií by sme asi len ?a?ko nie?o dokázali v dne?nej dobe. Av?ak rok 2016 je pre výrobcov batérií doslova pohromou. Doteraz sme ob?as vídavali prípady, kedy sa batérie v smartfónoch z neznámych prí?in vznietili alebo nafúkli, no boli to zvä??a ojedinelé prípady, ktoré sa dajú pripísa? ve?kovýrobným chybám. No v minulom roku sa roztrhlo vrece s po?kodenými zariadeniami, ktoré sklamali akumulátory pod kapotou. Asi ti netreba pripomína?, ktorý výrobca si to odniesol v doslova gigantickom merítku.

batérie 1
zdroj fotografie: AndroidAuthority

Bohu?ia?, pre Samsung sa phablet Note 7 stal absolútnou katastrofou a vo svete nastali prípady, pri ktorých i?lo dokonca o zdravie majite?ov. Stále neznáma prí?ina explózií sa má úplne vy?etri? v nasledujúcich d?och a nás skuto?ne nesmierne zaujíma, ?o to bol za problém, ktorý tak enormne po?ramotil meno juhokórejskej spolo?nosti. Aby sa tieto problémy v roku 2017 u? nezopakovali, múdri vedci zo Standfordskej univerzity vymysleli inovácie batérií, ktoré sa mô?u naplno uplatni? u? v nasledujúcich rokoch. A tentoraz sa jedná o skuto?ne ve?ké novinky!

TIP: Aj tebe spotrebúva Messenger enormné mno?stvo batérie? Rie?enie je ve?mi jednoduché

Another-Samsung-Galaxy-Note-7-battery-catches-fire
zdroj fotografie: PhoneArena 

Nový princíp bude zalo?ený na oh?uvzdornosti batérií, ktoré budú ma? ?peciálnu ochranu vo?i vznieteniu zabudovanú priamo v tele. Týmto sa teda docieli neporovnate?né zvý?enie bezpe?nostných vlastností samotných batérií a zárove? aj smartfónov ?i iných zariadení. Podobné pokusy o pokro?ilé technológie sme tu v?ak u? mali, no bez úspechu, nako?ko sa pri tejto technológii úmerne degradoval výkon batérie, av?ak najnov?ie metódy sú takmer bezchybné a k ?iadnemu úbytku nedochádza.

TIP: Tech News: Obrovská továre? Gigafactory oficiálne spú??a výrobu batérií!

fireproof-smartphone-batteries

Schéma novej technológie batérií na pravej strane

zdroj fotografie: PhoneArena

Univerzita v Stanforde pou?íva plast na oddelenie anódy a katódy s krytím z trifenylfosfátu, ktorý má výborné vlastnosti vo?i oh?u a vysokým teplotám ako takým. Ak nastane napríklad situácia, kedy bude ma? batéria 150 stup?ov, tento materiál sa rozpustí a okam?ite zahasí akýko?vek ohe? behom 0,4 sekundy. Ak sa nad tým podrobnej?ie zamyslí?, výsledok je vcelku ohromujúci a rozhodne je to krok správnym smerom. V ka?dom prípade, pre úspe?né nasadenie do masovo produkovaných Li-on batérií to chce e?te nieko?ko mesiacov intezívneho výskumu. S technológiou zabra?ujúcou akéko?vek prehrievanie batérie príde vlajková lo? LG G6, ktorej sme sa venovali v samostatnom ?lánku, a tak ti ur?ite odporú?ame, aby si do? nahliadol pre detailnej?ie informácie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]