Súboje medzi technologickými spolo?nos?ami nie sú v dne?nej dobe ni?ím nezvy?ajným. O súdnom spore medzi Qualcommom a Applom sme u? mali mo?nos? po?u?. Ten v?ak chce teraz docieli?, aby gigant z Cupertina nemohol predáva? svoje smartfóny v domovskej krajine.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za?iatok tohto roka priniesol prekvapivé informácie o tom, ?e Apple za?aloval jedného zo svojich najvä??ích dodávate?ov, Qualcomm, kvôli vy??ím licen?ným poplatkom za vyu?ívanie jeho technológií. Karta sa ale teraz obrátila, nako?ko do útoku pre?iel práve výrobca procesorov. Jeho produkty vyu?ívajú aj iPhony, ktoré v?ak pod?a spolo?nosti Qualcomm poru?ujú a? 6 patentov. Tie majú ma? súvis s pred??ením ?ivotnosti batérie. Pre ?iaden z patentov ale nie je vy?adovaná licencia, nako?ko nie je sú?as?ou normy. Súdny návrh bol predlo?ený ako pre Americkú komisiu pre medzinárodný obchod, tak aj na Americkom okresnom súde v Ju?nej Kalifornii.

V?ade samé poru?ovanie…

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Apple sa znova ocitá v súdnom spore, za?aloval jedného zo svojich najdôle?itej?ích dodávate?ov

Generálny poradca spolo?nosti Qualcomm sa k tejto situácii vyjadril takto: ?Inovácie Qualcommu sú základom ka?dého iPhonu, no sú vyu?ívané nad rámec. Apple ich vo svojich smartfónoch vyu?íva, no odmieta za ne plati?. ? Dokonca vytvoril aj infografiku pre predstavu, aké patenty Apple poru?uje. Ako sa zdá, súdne spory medzi týmito spolo?nos?ami sú vzájomné.

Spor, ktorý sa tiahne u? nieko?ko mesiacov

E?te v januári tohto roka bola na Qualcomm podaná ?aloba Federálnou obchodnou komisiou za neférové praktiky pri sú?a?i, ktorá sa týkala predaja modemov pre smartfóny. Neskôr sa do súdneho sporu pripojil aj Apple, ktorý od ?alovanej strany ?iadal a? 1 miliardu eur ako od?kodné.

zdroj fotografie: Doraemon Dream/YouTube

Gigantické od?kodné

Táto suma mala nahradi? ?kody, ktoré Kalifornská spolo?nos? utrpela od roku 2011. Od tej doby toti? mal Qualcomm pýta? za licen?né poplatky neprimerané sumy, ktoré s novými inováciami nesúviseli, a tým sa obohatil na úrok Apple. Gigant v?ak musí pre produkciu miliónov nových iPhonov vyu?íva? komponenty a LTE modemy práve od Qulacommu. Nie je tak preto ideálnym rie?ením ?aha? sa so svojim hlavným dodávate?om po súdoch. Nakoniec mô?e vyhra? iba jeden z nich, pri?om druhú stranu ve?ká strata výrazne pozna?í. Apple sa k tejto situácii zatia? nevyjadril.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
14%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]