Mo?no si spomína? na súdny spor, ktorý za?iatkom tohto roka vyvolal Apple proti jednému z najvä??ích výrobcov procesorov pre mobilné zariadenia. Kalifornská spolo?nos? vraj nemala na výber a od Qualcommu skrz súdy ?iada milióny eur za neoprávnené obohacovanie sa na jej technológiách. Qualcomm v?ak dlho na ni? ne?akal a tentokrát sa na strane ob?alovaného ocitá práve gigant z Cupertina.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V januári tohto roka bola na Qualcomm podaná ?aloba zo strany Apple. Táto spolo?nos? chce prostredníctvom súdu získa? takmer 1 miliardu eur za to, ?e si spolo?nos? ú?tovala poplatky za jej technológie, ktoré vôbec nesúviseli s uzavretou zmluvou. Tu v?ak obvinenia nekon?ia. Qualcomm bol za?alovaný dokonca aj v Pekingu a Spojenom krá?ovstve, kde má zaplati? viac ako 136 miliónov eur za zneu?itie monopolných zákonov. Takto sa zo spolupracujúcich firiem stali rivali, ktorí si ni? neodpustia.

zdroj fotografie: Shutterstock

Výrobca procesorov v?ak pre?iel do protiútoku a za?aloval Apple, ktorý vraj nevyu?il plný potenciál jeho ?ipov v minuloro?nom iPhone 7. Pod?a Qualcommu tak americká spolo?nos? nechcela, aby jeho modemy prekonali tie od Intelu. Zárove? mal Apple bráni? pou?ívate?om vyu?i? inovácie, ktoré Qualcomm priniesol. Ob?alovaná strana na svoju obranu zas tvrdí, ?e nevidela rozdiely vo výkone ?i inováciách medzi ?ipmi od Intelu a Qualcommu. Medzi ?al?ími dôvodmi ?aloby je aj údajné vyhrá?anie zo strany Apple.

zdroj fotografie: Android Authority

Nenechaj si ujs?
Qualcomm dr?í Samsung v ?achu. Bráni mu, aby predával svoje procesory iným výrobcom

Qualcomm tak mal pod nátlakom ml?a? o vy??om výkone jeho ?ipov v porovnaní s Intelom. ?al?ie s?a?nosti zah??ajú po?kodenie mena spolo?nosti v nieko?kých krajinách kvôli skresleným a nepravdivým vyhláseniam, o ktoré sa postaral Apple. Tieto obvinenia mali zasahova? do dohôd, ktoré Qualcomm uzavrel s inými spolo?nos?ami a od Apple bude ?iada? patri?nú náhradu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
38%
Páči sa mi to
8%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
13%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]