banner-iphone-7Konkuren?ný boj je nemilosrdný najmä v odvetví smartfónov. Medzi najvä??ích rivalov jednozna?ne patria Apple a Samsung, ktorí sa sna?ia jeden druhého prevý?i? v najnov?ích technológiách. Tentokrát to v?ak zrejme za?lo pri?aleko.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Posledné mesiace sú naozaj ve?mi zaujímavé, aspo? ?o sa týka horiacich zariadení. Len pred krátkym ?asom sme sa definitívne rozlú?ili s top modelom Samsung Galaxy Note 7, ktorý sa na trhu ani nestihol poriadne ohria?. Niektorí majú hlavu v smútku, nako?ko odi?la ve?ká legenda, iní sú zas sklamaní, ?e u? si tento model ani nebudú môc? kúpi? a ostatní si z prípadu u?ahujú a zaplavujú internet vtipnými GIF obrázkami. Verní fanú?ikovia Androidu u? len ?akali, kým nejakú chybu spraví aj americký Apple. Netrvalo dlho a do?kali sa, ke? sa za?ali objavova? správy o horiacom iPhone 7. Zdá sa, ?e Apple tento konkuren?ný boj so Samsungom zobral príli? vá?ne.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zhoreny-iphone-7

Pravda?e, ide o znepokojujúci prípad ?al?ieho nebezpe?ného zariadenia a ?arty idú bokom. Po?kodený bol Mat Jones z Austrálie, ktorý sa jedného d?a vybral na plá?, aby si zasurfoval. Tý?de? predtým si Mat kúpil nový iPhone 7, ktorý v ten de? odlo?il do svojho auta a prikryl ho svojimi nohavicami. Onedlho na to, ke? Mat skon?il so surfovaním a vracal sa k autu, videl ako sa z auta valí kúdo? ?ierneho dymu. Výsledkom tejto nepríjemnej udalosti bol zhorený iPhone 7, ktorý po?kodil aj ve?kú ?as? interiéru auta, no na??astie sa nikto nezranil.

iphone-7-zhoreny

V okamihu, ke? Mat videl svoj len tý?de? starý iPhone horie?, bol ve?mi sklamaný. Nepredpokladal, ?e by mohol iPhone zhorie? aj ke? nebol vystavený priamemu slnku. Tvrdí v?ak, ?e telefón nebol po?kodený a bol nabíjaný iba s originálnou nabíja?kou. Ide tak u? o druhý prípad, kedy zhorel nový iPhone. Pri prvom prípade v?ak bolo zrejme na vine mechanické po?kodenie zariadenia. Spolo?nos? Apple je o oboch prípadoch informovaná a pre?etruje ich. Zatia? v?ak oficiálne stanovilo nevydala.

TIP: iPhone 7 ne?akane explodoval a poranil mu?ovi tvár

iphone 7 zhorel

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
80%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]