Ako u? býva u Googlu zvykom, v?dy pred vydaním oficiálnej verzie svojho opera?ného systému sprístupní testovaciu verziu pre vývojárov. Tento rok sa, samozrejme, mô?eme te?i? na ?al?iu verziu. Google tak u? teraz sprístupnil vývojárom testovaciu verziu Androidu ?O?, ktorá priná?a mnoho vylep?ení. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rovnako ako v?etky predchádzajúce vývojárske verzie, aj nová verzia ?O? nám poskytuje iba ?iasto?ný poh?ad na svoje nové funkcie. Google sa v tejto verzii zameral hne? na nieko?ko vylep?ení, pri?om tým najvýraznej?ím má by? dlh?ia výdr? batérie. Zatia? je v?ak ve?mi ?a?ké predpoklada?, ako ve?mi sa výdr? batérie na jedno nabitie pred??i a zvlá?? ak ide o testovaciu verziu systému. Vylep?ení je v?ak omnoho viac a dotknú sa aj aplikácií be?iacich na pozadí, personalizácie notifikácií, adaptívnych ikon a ?al?ích ?astí. Nasledujúce riadky ti priblí?ia zopár z nových inovácií, ktoré vo verzii ?O? mô?e? o?akáva?.

Limit aplikácií na pozadí

V snahe vylep?i? výdr? batérií smartfónov sa Google pri vývoji novej verzie svojho opera?ného systému uchýlil aj k zmenám v oblasti aplikácií be?iacich na pozadí. Po novom tak bude Android ur?ova? automatické limity týchto aplikácií, ktoré odosielajú a prijímajú dáta na pozadí. V?aka tomuto vylep?eniu budú môc? vývojári pracova? na aplikáciách, ktoré budú ma? men?ie nároky na výkon a zárove? sa zní?i spotreba batérie.

Notifikácie

K ?al?ím výrazným zmenám patrí aj nový systém notifikácií, ktorý ich bude po novom deli? pod?a kategórií. Táto novinka umo?ní pou?ívate?om jednoduch?ie rozoznáva?, o aké upozornenie ide. Notifikácie budú rozdelené do rôznych kategórií, od prioritných, a? po menej podstatné. Taktie? si pou?ívate? bude môc? zvoli?, aké notifikácie mu bude daná aplikácia poskytova?. To bude mo?né ovplyvni? priamo v nastaveniach systému.

zdroj fotografie: Google

Automatické vyp??anie údajov v aplikáciách

Nová verzia taktie? prinesie mo?nos? automatického dop??ania údajov. Softvér pre správu hesiel bude následne po ulo?ení údajov schopný ich doplni? do rôznych aplikácií bez nutnosti prístupu k správcovi hesiel. V aplikáciách tak u? nebude nutné zaka?dým zadáva? svoje prihlasovacie meno a heslo, preto?e o vyplnenie týchto údajov sa postará táto novinka.

zdroj fotografie: Androidpolice

Adaptívne ikony

V novej vývojárskej verzii Google vývojárom sprístup?uje aj mo?nos? vytvárania nových, adaptívnych ikon. Tie sa budú samé prispôsobova? pozadiu, ktoré si pou?ívate? zvolí. Animované ikony tak pote?ia mnohých pou?ívate?ov, ktorí si svoje zariadenia budú môc? prispôsobi? e?te viac ako doteraz.

                    

Kvalita zvuku bezdrôtových slúchadiel

Google nezabudol ani na milovníkov bezdrôtových slúchadiel. Tí budú môc? svoju ob?ubenú hudbu po?úva? v e?te lep?ej kvalite v?aka novým kodekom Sony LDAC, ktoré sú v novom Androide implementované.

Zmien je teda naozaj hojne a do?káme sa aj podpory obrazu v obraze pri prehrávaní videí ?i nových vyskakovací okien aplikácií. Tie nahradia doteraz vyu?ívané varovné upozornenia. Vylep?ení sa do?kajú aj obrazovky smartfónov, ktoré budú môc? s novým opera?ným systémom zobrazi? ?ir?í gamut farieb v aplikáciach.

zdroj fotografie: Google

Aj ke? sú tieto zmeny zásadným krokom vpred, e?te je na novom Androide ?O? potrebné vykona? ve?a úprav a vylep?ení, kým sa k pou?ívate?om dostane stabilná verzia. Súbor s novým opera?ným systémom od Googlu je u? dostupný na stiahnutie, no nie je ur?ený pre be?ných pou?ívate?ov. Podporované sú zatia? tieto zariadenia: Google Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel C a Nexus Player.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
80%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
10%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]