Jeden z najznámej?ích internetových obchodov pôsobiacich na Slovensku opä? trucoval. Pod?a novely zákona je toti? maloobchodný predaj po?as sviatkov zakázaný, no Alza v?era opä? nechala takmer v?etky svoje pobo?ky otvorené. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nie je to prvýkrát. Rovnaký krok spravil predajca aj 5. júla, ke? bol Sviatok svätého Cyrila a Metoda. V?era po?as výro?ia SNP ostali prevádzky opä? otvorené, a? na jednu v Poprade.

Alza vs ministerstvo

Medzi spolo?nos?ou s ?eskými kore?mi a ministerstvom práce sa potichu odohráva napínavý súboj, ke??e ka?dá strana má na vec odli?ný poh?ad. Alza sa obhajuje tým, ?e po?as sviatkov poskytuje iba slu?by a tovar nepredáva. Zákazníci si teda mô?u maximálne vyzdvihnú? tovar alebo uplatni? reklamáciu. Portál ?ivé.sk bol realitu preveri? a na jednej z pobo?iek mu tovar naozaj nechceli preda?. Há?ik je ale v tom, ?e pod?a zákona nie je zakázaný iba samotný predaj, ale aj práce s ním súvisiace ? vrátane výdaju tovaru a uplat?ovania reklamácií.

Vyhne sa pokute?
alza

zdroj fotografie: Alza

Ke? Alza za?ala na Slovensku 5. júla vyvádza?, in?pekcia ju okam?ite vy?etrovala. Av?ak ako to nakoniec dopadlo, zatia? nevedno. Rovnako nie je známe ani to, ?i bude in?pekcia Alzu vy?etrova? aj za najnov?í prípad. V prípade, ?e by in?pekcia dala za pravdu zákonu, predajcovi by mohla by? udelená pokuta vo vý?ke a? 100 tisíc eur.

Nenechaj si ujs?
Slovenská Alza si opä? zavarila a vy?etruje ju in?pektorát práce. ?o vyviedla tentokrát?

Ten sa ale plánuje bráni? svojím vypracovaným právnym posudkom. Alza nechala na Slovensku prevádzky otvorené u? dvakrát a hodlá tak urobi? aj v piatok, kedy bude De? ústavy SR. Súboj medzi zákonom a jedným z najznámej?ích internetových predajcov na Slovensku teda e?te bude zaujímavý.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
26%
Páči sa mi to
4%
Chcem to
0%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.