Kybernetická vojna sa odohráva na viacerých frontoch a okrem notebookov mô?e by? malvérom v kone?nom dôsledku zasiahnutý aj tvoj smartfón. V riadkoch ni??ie ti preto predstavíme jednoduché kroky, v?aka ktorým mo?no potenciálnym hrozbám predís?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a amerického experta na bezpe?nos? a autorka knihy ?Umenie klamu?, Kevina Mitnicka, sú dve cesty, ako sa mô?e hacker dosta? k tvojim dátam. Prvá z nich vy?aduje fyzický prístup k zariadeniu a manuálne nain?talovanie sledovacieho softvéru, ktorý umo?ní hackerovi zapnú? tvoju kameru, ?íta? v?etky správy, dokonca i tie vymazané, ovláda? hovory a získa? prístup k tvojej polohe. Expert v tomto prípade odporú?a pou?íva? silné heslo a v rámci mo?ností ho neprezrádza? naozaj nikomu.

zdroj fotografie: educacionenred.com

Druhou mo?nos?ou je takzvané dia?kové zneu?itie, ktoré pou?ívajú predov?etkým tajné a informa?né slu?by v?aka zranite?nosti softvéru. Pod?a Kevina je v sú?asnosti cena sledovania zariadenia s opera?ným systémom iOS pribli?ne 1,5 milióna amerických dolárov. Ak chce niekto dia?kovo sledova? Android smartfón, vyjde ho to na pribli?ne 200 tisíc dolárov. Pre jednotlivca je to dos? ve?ká ?iastka, no ak hovoríme o vládnych organizáciách a obrovských korporáciách, zas tak ve?a to ur?ite e nie je.

Nenechaj si ujs?
CIA ?pehuje ka?dý smartfón, po?íta? a dokonca aj smart televízory! Boli zverejnené tisíce tajných dokumentov

zdroj fotografie: ActualApple

Mitnick tvrdí, ?e spozorova?, ?i práve tvoj smartfón nesie v sebe ?kodlivý malvér je prakticky nemo?né. Rie?enie vidí v prevencii, tj. ma? v?dy nain?talovanú aktuálnu verziu opera?ného systému a pri vä??ích podozreniach na hacknutie tvojho zariadenia by mal jednozna?ne pomôc? factory reset, ktorý malvér odstráni.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
8%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]