Najlep?ie spolo?nosti sveta sú na svojich pozíciách najmä v?aka ?pi?kovým zamestnancom. Tých si firmy patri?ne vedia oceni? vysokými ciframi na výplatnej páske. Nie ka?dá firma si ale mô?e dovoli? plati? jednému zamestnancovi obrovskú sumu pe?azí ka?dý mesiac, no týchto 15 technologických spolo?ností rozhodne vedia ako motivova? nových stá?istov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na prvý poh?ad sa mô?e zda?, ?e práca stá?istu je nudná a ?asto stereotypná bez nároku na primeraný plat. Opak je v?ak pravdou, teda aspo? v tých najznámej?ích spolo?nostiach sveta. Tie medzi sebou vedú akýsi boj o najlep?ích in?inierov. V Sillicon Valley rovnako neexistuje ?iadny limit pre minimálnu ?i maximálnu mzdu. Tam si ka?dý zamestnávate? ocení svojich pracovníkov pod?a seba. Mnoho stá?istov v týchto technologických firmách tak ka?dý mesiac na výplatnej páske vidí sumu, o ktorej by sa priemernému Slovákovi ani nesnívalo. Ve? sa pozri sám, aké odmeny za dobre odvedenú prácu dostanú ka?dý mesiac stá?isti v týchto technologických spolo?nostiach.

15. Yahoo – mzda 5 946 ? mesa?ne

Slovami bývalého stá?istu sú pracovné podmienky v tejto firme skuto?ne ve?mi dobré. Popri práci sa mô?u stá?isti odreagova? mnohými zábavnými ?innos?ami. Yahoo nezabúda ani na kvalitnú stravu. Pracovné tempo vo firme nie je prehnané a ka?dý zamestnanec pracuje na maximum, no svojim jedine?ným tempom.

zdroj fotografie: CNET

14. Twitter – mzda 5 949 ? mesa?ne

Vyjadrenie bývalého stá?istu: ?Stá?isti sú obvykle dobre nastavení na prácu v tejto spolo?nosti. U? od prvého d?a sa mô?u dosta? na vrchol svojho projektu. Twitter je stredne ve?kou spolo?nos?ou, ktorá je ideálnym miestom pre akýko?vek kariérny rast.?

zdroj fotografie: Fast Company

13. Expedia – mzda 5 949 ? mesa?ne

Bývalý zamestnanec popísal Expediu ako spolo?nos? so skvelou firemnou kultúrou a priate?skými spolupracovníkmi. Práca je rozde?ovaná ve?mi efektívne a ?iadny zamestnanec nemusí ka?dý de? naplno rozbieha? svoje kreatívne myslenie.

CEO Expedie

zdroj fotografie: Fortune

12. Apple – mzda 5 949 ? mesa?ne

Stá?isti v Apple sú obklopení inteligentnými kolegami, dostávajú ve?mi slu?ný plat a ani pracovný ?as nie je príli? dlhý. Taktie? dostávajú rôzne dotácie na potraviny, kávu ?i dokonca koncerty. Apple dbá aj na spolo?enský ?ivot svojich zamestnancov. Na druhej strane sú pod?a bývalého stá?istu pracovné výsledky ?a??ie dosiahnute?né a práca je ?asto prísne kontrolovaná. Najlep?ie na tom nie sú ani parkoviská, ktoré sú v hlavnom sídle stále plné.

zdroj fotografie: Technsmart

11. Google – mzda 6 182 ? mesa?ne

Google dáva svojim zamestnancom pri práci vo?nos?, ?o znamená, ?e si nejaký projekt mô?e stá?ista rozdeli? aj na nieko?ko ?astí. Tým sa zefektívni jeho pracovný výkon, no ?o sa týka riadenia tímu, tak tam ve?ké slovo nemá. Bývalý stá?ista spolo?nosti taktie? tvrdí, ?e je Google ?asto tajnostkársky, najmä ?o sa týka práve úlohy stá?istov v projektoch.

zdroj fotografie: Semetrical

Nenechaj si ujs?
Toto je ?ivotný príbeh CEO Google. Pozri, ako sa vypracoval a? na úplný vrchol

10. Groupon – mzda 6 182 ? mesa?ne

?Groupon je spolo?nos? so skvelou kultúrou, ktorú tvoria ve?mi priate?skí ?udia. Postup práce je vo firme ve?mi dobre zavedený. Jedná sa v?ak o star?iu spolo?nos?, a tak má u? mnoho svojich osved?ených spôsobov ako dosiahnu? dobré výsledky práce.?- bývalý stá?ista Grouponu.

zdroj fotografie: Business Insider

9. Uber – mzda 6 300 ? mesa?ne

Pod?a stá?istu pracujúceho pre Uber je práca v tejto firme ve?mi vzru?ujúca. Uber sa takmer ka?dý tý?de? ocitá v novinách a v porovnaní s ostatnými spolo?nos?ami je o ?osi viac jedine?ný. Firemná kultúra je na ve?mi vysokej úrovni, ?o podporuje kreatívne nápady v?etkých navôkol.

zdroj fotografie: Business of Apps

8. Nest – mzda 6 300 ? mesa?ne

In?inieri tejto spolo?nosti sú vzdelaní a do výrobku alebo projektu, na ktorom pracujú investujú mnoho energie. Ich práca je pre nich akýmsi poslaním. Nest je v?ak viazaný ku Googlu, ktorý na? vytvára ve?ký tlak v oblasti ziskov a financií. Nezdá sa tak, ?e vz?ahy medzi týmito firmami sú príli? priate?ské.

zdroj fotografie: BGR

7. Microsoft – mzda 6 532 ? mesa?ne

?V?aka stá?i v Microsofte som pre?il jedno z najlep?ích období. Mal som dobré postavenie, ve?kú kanceláriu a skvelých spolupracovníkov. Problémy sme rie?ili ve?mi zaujímavo a ka?dý produkt alebo projekt mal nejaký konkrétny ú?el.? Takýto názor má na svoju stá? v Microsofte jeden z bývalých stá?istov.

zdroj fotografie: The Next Web

Nenechaj si ujs?
Tech News: Microsoft odkúpil startup, v?aka ktorému chce porazi? Google ?i Facebook v umelej inteligencii

6. Walmart eCommerce – mzda 6 766 ? mesa?ne

Práca v laboratóriách Walmartu vy?aduje zdravý rozum, ochotu riskova? a skú?a? nové veci. Kolektív spolupracovníkov tejto firmy je ve?mi príjemný. Stá?isti sa dostávajú aj k ve?kým projektom. Pre Walmart je program stá?e stále ve?mi dôle?itý a stá?istov doká?e poriadne oceni? aj na výplatnej páske.

zdroj fotografie: Market Mad House

5. NEC Labs America – mzda 6 882 ? mesa?ne

Stá? v tejto spolo?nosti je skvelou príle?itos?ou pracova? na vlastných veciach. Spolupracovníci sú ve?mi príjemní a priate?skí. Firma dáva svojim stá?istom v práci vo?nú ruku a mnohokrát ich nechá robi? veci pod?a ich rozhodnutí. Pokia? sa v?ak stá?ista chystá robi? nejakú podradnú prácu, tak ho nadriadení usmernia.

zdroj fotografie: Glassdoor

4. LinkedIn – mzda 7 000 ? mesa?ne

?Spolo?nos? LinkedIn vytvorila ve?mi dobrú pracovnú kultúru a stá?isti si mô?u dokonca zajazdi? na bicykloch, zájs? za fitness trénerom do vlastnej posilovne ?i oddýchnu? si pri zábave. Samozrejmos?ou je strava, ktorá je zadarmo. Pracovníci sú ve?mi nápomocní a samotný CEO , Jeff Weiner, je skuto?ne in?piratívnou osobou.?

zdroj fotografie: Betches

3. Facebook – mzda 7 466 ? mesa?ne

Stá?isti vo Facebooku sa majú skuto?ne ako v bavlnke. Bývalý stá?ista na firmu Marka Zuckerberga nepovedal jediné krivé slovo. Pod?a neho je systém v spolo?nosti otvorený, ?o pomáha zlep?ova? vz?ahy medzi mana?érmi a zamestnancami. V?etci spolo?ne pracujú za dosiahnutie stanoveného cie?a a za projekty nesú ve?kú zodpovednos?. Aj práca stá?istov ovplyv?uje mnoho zákazníkov Facebooku, ktorý sa o nich na oplátku ve?mi dobre stará.

zdroj fotografie: The Verge

Nenechaj si ujs?
Facebook sleduje aj tých, ktorí nemajú vytvorený ú?et. Takto obmedzí? sledovanie ty

2. Pinterest – mzda 7 582 ? mesa?ne

Bývalý stá?ista si v Pintereste vyskú?al fantastické technológie a kultúra spolo?nosti je pod?a neho ve?mi dobrá. Celý systém, ktorý v tejto firme funguje doká?e zamestnancov in?pirova? a udr?a? ich pri tejto práci. O stá?istov sa Pinterest stará krá?ovsky aj po finan?nej stránke.

zdroj fotografie: Designer Fund

1. Dropbox – mzda 7 932 ? mesa?ne

By? stá?istom v Dropboxe je vytú?enou príle?itos?ou pre mnohých ?udí. ?Mal som pocit, ?e sa môj mentor o m?a stará, ?e sa o m?a stará aj môj tím. Ostatným stá?istom na mne zále?alo.? Z týchto slov bývalého stá?istu by si mali zobra? ponau?enie mnohé ?al?ie spolo?nosti. Dropbox platí ve?ké peniaze, a tak sa dostáva na prvé miesto v tomto zaujímavom zozname.

zdroj fotografie: Global Lighting

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]