Azda nie je ?lovek, ktorý by aspo? raz za ?ivot nenav?tívil domovskú stránku najpou?ívanej?ieho internetového vyh?adáva?a na svete. V dne?nej uponáh?anej dobe mô?e pou?ívate?a deli? od úspechu ka?dá sekunda. Preto ti v ?lánku priná?ame pár tipov, ako vyh?adávanie pomocou Googlu jednoducho zefektívni?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

1. ?Bu? to alebo to?

Niekedy nevieme presný názov h?adanej informácie, ale poznáme iba ?as?. S touto funkciou jednoducho zadá? do vyh?adáva?a v?etky informácie, ktorými disponuje? a oddelí? ich sloví?kom ?or? (alebo).

zdroj fotografie: Brightside

2. Vyh?adávanie pomocou synoným

V niektorých prípadoch je h?adaný pojem ?a?ko pomenova? jediným výrazom. Na odstránenie tohto problému mo?no pou?i? znak ?~?, ktorý zabezpe?í v?etky výsledky súvisiace s vyh?adávanou tématikou.

3. Vyh?adávanie v rámci webovej stránky

Ak niekedy potrebuje? vyh?ada? obsah na konkrétnej stránke alebo je stránka jediná vec, ktorú si pri zaujímavom ?lánku pamätá?, istotne ti poslú?i tento nástroj. Do vyh?adáva?a zadaj názov webu a k?ú?ové slovo. Výsledkom budú v?etky odkazy z konkrétnej stránky, ktoré obsahujú k?ú?ové slovo.

4. Hviezdi?ka nahradí neznáme slovo

?asto sa stáva, ?e h?adanú frázu si nepamätáme celú, av?ak niektorý z údajov nám jednoducho vypadol z pamäte. Vyh?adáva? od Google ho doká?e do frázy dosadi? za nás, práve vtedy, ak na mieste zabudnutého údaja vpí?eme hviezdi?ku ?*?.

5. Ak chýba viacero slov

Niekedy sa stáva, ?e v h?adanej fráze nechýba len jedno slovo, ale je ich hne? nieko?ko. V takýchto prípadoch mo?no pou?i? nástroj ?AROUND + (pribli?ný po?et chýbajúcich slov)?, ktorý umiestníme medzi prvé a posledné slovo h?adanej frázy.

zdroj fotografie: Brightside
6. ?asový rámec

Funkcia ?asového rámca ti zabezpe?í, ?e Google zobrazí výsledky iba z ur?itého ?asového obdobia. Za frázou sta?í dopísa? dva ?asové údaje, ktoré rozdelí? tromi bodkami.

7. H?adanie v URL adrese alebo názve

Tento u?ito?ný nástroj ti pomô?e vyh?adáva? priamo v názvoch ?lánkov pou?itím ?intitle:? alebo v url adresách ?inurl:?, ak ho pou?ije? pred h?adaným slovom.

8. H?adanie podobných webstránok

Ak má? ob?úbené webstránky, ktoré produkujú obsah, o ktorý sa zaujíma?, mô?e? vyu?i? funkciu ?related:?. Po jej zadaní do vyh?adávacieho okna v spojení s inou webstránkou nájde Google weby, ktoré sú si najviac podobné.

zdroj fotografie: Brightside

9. Celé frázy

Ak chce? vyh?ada? konkrétnu frázu ako celok, najlep?ie bude, ak ju zadá? do úvodzoviek. V opa?nom prípade bude Google frázu h?ada? ako samostatné slová s nezávislým poradím a výsledok sa nedostaví.

zdroj fotografie: Brightside

10. Eliminovanie nepotrebných slov

Niektoré slová sa do vyh?adávanie nehodia alebo ho skres?ujú pre príli? ?astý výskyt? ?iaden problém. Pred ka?dé z nich napí? znamienko mínus a vyh?adáva? ich nezahrnie.

zdroj fotografie: Brightside

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
29%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
0%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]