?a?ko tomu uveri?, no svetovo najznámej?ia databáza videí s názvom YouTube je tu s nami u? viac ako 12 rokov. Za tento ?as si ju ob?úbili internetoví pou?ívatelia z celého sveta a len ve?mi ?a?ko by si na?iel ?loveka, ktorý o tomto fenoméne dne?nej doby e?te nikdy nepo?ul.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Napriek tomu si ve?ké mno?stvo ?udí neuvedomuje silu, ktorú táto stále pomerne nová mediálna platforma ponúka. Na??astie sa v?ak na internete objavili aktuálne ?ísla a fakty vyplývajúce z najnov?ích ?tatistík samotného YouTubu. Viaceré z nich poriadne ?okujú a nie je vôbec vylú?ené, ?e po do?ítaní tohto ?lánku zostane? poriadne prekvapený. Dos? bolo v?ak zbyto?ných slov, po?me sa teraz ponori? do sveta ?ísiel a faktov.

?tatistiky YouTubu pre rok 2017
 • Úplne prvé video nahraté na YouTube pochádza z 23. apríla 2005
 • Aktívne vyu?íva YouTube viac ako 1,3 miliardy ?udí
 • Ka?dú minútu pribudne do tejto databázy 300 hodín videa
 • Ka?dý jeden de? je na YouTube zhliadnutých pribli?ne 5 miliárd videí
 • Denne nav?tívi YouTube a? 30 miliónov ?udí
 • Pribli?ne 8 z 10 náv?tevníkov dosahuje vek 18-49 rokov
 • O?akáva sa, ?e do roku 2025 takmer polovica divákov pod 32 rokov prestane vyu?íva? klasickú televíziu
 • 6 z 10 ?udí preferuje online videá viac ako ?ivé televízne vysielanie
 • Celkovo sa za jeden mesiac napozerá na YouTube cez 3,25 miliardy hodín videa
 • A? 10 113 videí zaznamenalo viac ako jednu miliardu zhliadnutí
 • Pribli?ne 80 % pravidelných náv?tevníkov YouTubu ?ije mimo Spojených ?tátov
 • Cez smartfóny alebo tablety je ka?dý de? zhliadnutá jedna miliarda videí
 • Priemerná náv?teva mobilnej aplikácie YouTubu trvá cez 40 minút
 • 38 % zo v?etkých náv?tevníkov tvoria ?eny a zvy?ných 62 % zase mu?i
 • Pod?a veku má 11 % náv?tevníkov 18-24 rokov, 23 % má zase 25-34 rokov, 26 % má 35-44 rokov, 16 % má 45-54 rokov, 8 % má 50-64 rokov, 3 % má viac ako 65 rokov a nakoniec 14 % tvoria ?udia s nezisteným vekom
 • Medziro?ne stúpla priemerná d??ka náv?tevy stránok YouTubu o 50 %
 • Viac ako polovica divákov sleduje videá cez mobilné zariadenia
 • YouTube má viac pravidelných divákov vo veku od 18-49 rokov, ne? akýko?vek televízny kanál v USA
 • Stránky YouTubu sú prelo?ené do 76 jazykov sveta, ?ím vzniká ideálna lokalizácia pre 95 % zo v?etkých ?udí vyu?ívajúcich internet
 • Pribli?ne 20 % divákov opustí video skôr ako ubehne jeho prvých 10 sekúnd. Na intre si teda rozhodne daj zále?a?

Prvé video na YouTube:

Nenechaj si ujs?
YouTube testuje nový ?Dark Mode?. Túto tajnú funkciu si teraz mô?e? jednoduchým príkazom aktivova? aj ty
Finan?né údaje spolo?nosti YouTube
 • Ro?né náklady na prevádzku a údr?bu YouTubu prekra?ujú sumu 5,85 miliardy ?
 • Ro?ne sa YouTube postará a 3,7-miliardové zisky
 • Pribli?ne 6 % zo v?etkých príjmov YouTubu pochádza z predaja reklám spolo?nosti Google
 • Od roku 2007 zaplatil YouTube dr?ite?om práv viac ako jednu miliardu eur
 • V novembri roku 2006 zaplatil Google za odkúpenie YouTubu sumu 1,5 miliardy ?
 • Spolo?nos? Sequola Capital pôvodne vy?lenila na jeho spustenie nie?o cez 10 miliónov ?
 • Príjmy partnerov vzrástli za posledné tri roky o 50 %
 • Svetovo najúspe?nej?ím YouTuberom na svete je Pewdiepie, ktorý si za rok 2015 dokázal zarobi? takmer 12 miliónov ?, v sú?asnosti má viac ako 54 miliónov odberate?ov

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]