banner-redmi-proXiaomi a nadstavba MIUI nepotrebuje zvlá?tne predstavenie a kombinácia ?tvrtého najvä??ieho výrobcu na svete, a pravdepodobne najlep?ej nadstavby Androidu si ob?úbilo státisíce pou?ívate?ov. Bohu?ia?, v poslednom ?ase sa v domovskej ?íne premenila nadstavba na ?raj reklám?.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?dý, kto pou?íva oficiálnu ?ínsku ROM, sa u? stretol s reklamami, ktoré znepríjem?ujú pou?ívanie. Na výrobcu dokon?ia úto?ia s dôkazmi, ?e do MIUI naschvál in?taluje rôzne vírusy, spyware alebo adware. Xiaomi v?ak svoju ko?u len tak lacno nedá a okam?ite reaguje na tieto tvrdenia. ?al?ej reakcie od ?ínskeho výrobcu sme sa do?kali v prípade jedného pou?ívate?a, ktorý zbadal neobvyklé správanie aplikácií. ?tudent po?íta?ových vied z Holandska, Thijs Broenink, objavil skrytý zámer niektorých predin?talovaných aplikácií. Presnej?ie sa jedná o aplikáciu AnalyticsCore, ktorá nepretr?ite 24 hodín odosiela údaje na servre Xiaomi a aj po odstránení sa opätovne objaví.

xiaomi-mi5-cierna

?tudenta to viedlo k podozreniu, ?e Xiaomi tak ?pehuje svojich pou?ívate?ov pre získanie dôle?itých osobných informácií. Slu?ba zárove? automaticky in?taluje aktualizácie, pri?om sa stiahne ?al?ia aplikácia menom Analytics. Na??astie, Xiaomi ve?mi rýchlo poskytlo vysvetlenie tohto zvlá?tneho správania. Vyjadrenie znie takto:

miui-7-1-nahlad

?AnalyticsCore je dôle?itou sú?as?ou MIUI, ktorá nám pomáha analyzova? a zbiera? informácie o kvalitách systému, respektíve nadstavby MIUI. Po stránke bezpe?nosti táto aplikácia skenuje in?taláciu ?al?ích aplikácií, aby zabránila problémom a naru?eniu bezpe?nosti pri in?talácii neznámych aplikácií. ?iadna aplikácia bez bezpe?nostného podpisu neprejde in?taláciou. AnalyticsCore ?alej podporuje aj automatické aktualizovanie pre zlep?enie pou?ívate?ského komfortu. Od MIUI 7.3 sme taktie? implementovali protokol HTTPS pre odstránenie akýchko?vek potencionálnych rizík. ?

xiaomi-smartfony-h1

Ak sa trochu zamyslíme nad vysvetlením Xiaomi, viacmenej sa zhoduje s tým, ktoré nám mladý Holan?an predkladal. Výrobca sa v?ak sna?í zlep?ova? prostredie ka?dý de? aj takýmito spôsobmi, ktoré nemusia na prvý poh?ad sr?i? dôveryhodnos?ou. Pre nás je v?ak táto správa trochu nepodstatná, ked?e vä??ina fanú?ikov pou?íva ROM od komunity MIUI CZ/SK. Veríme, ?e takýchto problémov a zistení bude ?o najmenej, no musíme oceni? prístup spolo?nosti, ktorá nám ihne? poskytla relevantné vysvetlenie.

TIP: Rozhovor: Viete, kto stojí za MIUI CZ/SK komunitou?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]